CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ai người thượng nhân ?

LS PhatThichCa

AI NGƯỜI THƯỢNG NHÂN? *

Kính mừng Phật đản PL. 2561

1.

MỘT NGƯỜI, này các tỷ khưu !

Ta bà xuất hiện vô ưu mọi loài

An lạc thương tưởng trong ngoài

Trời người lợi ích phúc này ở đâu

Ai người ban trải tình sâu

Cho thân huệ mạng tỏ làu thấy xa ?

Như Lai La-hán chính là

Bậc Chánh Đẳng Giác đã qua khổ rèn

Ngài dạy tập mãi thành quen

Thượng nhân cao cả mở then cửa trần

Chính Ngài là bậc cao nhân

Vun đời dựng đạo lý chân tuyệt vời

Thế Tôn khó gặp ở đời

Nhưng Ngài thị hiện đất trời bình an

Phật đem vi diệu âm vang

Rống pháp sư tử trải ban pháp lành

Thiện xây nghiệp dứt tâm thanh

Như vườn sen thắm tinh anh ái hòa

Đến khi nhập diệt sa-la

Đại chúng thương tiếc phải xa bậc thầy

Đạo lành quyết một lòng xây

Chung tay đóng góp bấy chầy chẳng vơi.

2.

MỘT NGƯỜI xuất hiện vào đời

Không có đồng bạn không người đối thay

Tương trợ không có một ai

Không người so sánh ngang tài Thế Tôn

Đôi chân giữa các muôn loài

Như Lai chánh giác hoằng khai giáo truyền

Tối cao cùng tột nơi trần

Gieo duyên hội ngộ cân phân dụng lời.

3.

Tỳ khưu xuất hiện MỘT NGƯỜI !

Đem con mắt lớn nhìn đời từ bi

Đại quang cộng với đại minh

Vô thượng sáu món nơi mình chứng tri

Thông đạt các giới vô vi

Bốn lượng, Bát chánh… thích nghi rạng ngời

Trợ đạo dự quả cao ngơi

Nhập lưu cho đến ngự nơi Niết bàn

Là ai đến tận cõi này

Vô sanh La-hán hiện bày trước sau ?

Như Lai Đức Phật truyền trao

Chính là một đấng tối cao giáng phàm

Chuyển luân hóa đạo dương trần

Mưa hoa thắm đất tỏa vầng pháp quang.

* (Kinh Tăng chi bộ, chương Một pháp, phẩm Một người)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: