CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cõi lòng quy kính

Vẳng tiếng ca dương Phật đản sanh

Suối nguồn tâm cảm diệu âm thanh

Trong veo với nước hương thơm ấy

Sở nguyện vui cùng chốn tịnh thanh.

Thị hiện phân thân hoặc hóa thân

“Nhất như” dung nhiếp thể vô ngần

Hồi quang phản chiếu thiền lĩnh ngộ

Giáo hóa trời người hiển pháp thân.

Lục đạo luân hồi khổ tử sanh

“Vũ hoàn” mang trở nghiệp quần sanh

“Như Lai” chiếu diệu dòng sanh diệt

Bất biến tùy duyên khách lữ hành.

Diệu vợi đường mây đến cõi trần

Độ sanh như nguyện pháp thuần chân

Ta bà giáo chủ ôi từ phụ

Phổ chiếu từ quang khắp cõi trần.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: