CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ưu Đàm nở hoa

 Kính mừng Đại lễ Phật Đản LHQ
Phật lịch 2552 , Mậu Tý – 2008.

NGÀN CHƯ THIÊN HỘI

Ngày xưa Bồ-tát Hộ Minh

Cung trời Đâu Suất Đản sinh vào đời

Ba mươi hai tướng tuyệt vời

Tám mươi vẻ đẹp ngời ngời quang minh.

Đất trời rung động tươi xinh

Ngàn chư thiên hội cung nghinh nhiệm mầu!

Sen vàng bảy đóa báu châu

Thất chi thị hóa đi vào nhân gian.

Chỉ trời chỉ đất mà rằng :

“Thiên thượng thiên hạ… ai bằng chân nhân?

Vô lượng sinh tử xoay vần

Đến nay mới trọn Pháp thân huy hoàng”.

BÌNH MINH TỈNH THỨC

Trần gian bể khổ mênh mang

Tình tiền danh lợi… buộc ràng bùn nhơ!

Tham sân si… mãi nhiễm ô

Thân tâm tham đắm tự tô đắp mình.

Vô vàn khổ lụy tử sinh,

Thất tình lục dục vô minh hụp trồi!

Trái oan, oan trái luân hồi,

Khổ thì than khổ… mê thời cứ mê !!!

Đời đời kiếp kiếp ủ ê…

Nghiệp duyên vây chặt khó bề thoát ra

Thành sầu bốn cửa ái hà,

Bình minh tỉnh thức vượt qua đêm dài.

ƯU ĐÀM NỞ HOA

Ta bà vạn dặm mây bay

Đời người như hạt sương mai đầu cành

Nắng lên óng ánh long lanh

Sắc màu tan biến hóa thành hư vô!

Trăm năm như một giấc mơ

Chợt đi chợt đến… bên bờ tử sinh

Rừng sâu độc bộ độc hành

Một mình quán chiếu ngọn ngành vô minh.

Đạo là tìm lại chính mình

Phá tan si ám, dứt tình lầm mê!

Đạo là quyết chí quay về

Khổ đế - Tập đế… đoạn lìa nghiệp tâm.

Diệt đế – Đạo đế… thậm thâm

Tam minh chiếu diệu – Ưu Đàm nở hoa

Ngộ rồi, Phật tại lòng ta,

Chân như là Phật – Phật là chân như.

VÔ LƯỢNG VÔ NGÔN

Phạm âm tỏa ngát hương từ

Chư thiên cung hội, huyền thư Phật truyền

Kiều Trần Như – ngũ đại hiền

Vườn Nai chuyển pháp khởi duyên ta bà.

Tứ đế – vô ngã – thiền na…

Thanh văn, La hán kết tòa kim cương

Phật là thanh tịnh tâm vương

Pháp là diệu nghĩa khai đường chánh chơn.

Tăng là du hóa hoằng dương

Mười phương nối nhịp tình thương đạo đời

Thức tâm thức tánh người người

Quay đầu hướng thiện trú nơi an bình.

Đạo là chuyển hóa tự mình

Ngày đêm mài miệt tâm kinh trong lòng

Pháp trần sắc sắc không không

Nhất tâm soi sáng trước dòng thời gian.

Nhục vinh, được mất mơ màng…

Nhân quả tương ứng… vô vàn thịnh suy!

Phật pháp bất khả tư nghì

Pháp môn vô lượng – Phật thì vô ngôn.

NIẾT BÀN HẠO NHIÊN

Trường đời vui khổ thiệt hơn

Trăm năm trăm nỗi lụy hờn… phù vân!

Bình minh nắng ấm trong ngần

Hoàng hôn sương lạnh tan dần hư vô!

Phật thương, hiện tướng nam mô…

Chỉ đường ra khỏi bến bờ trầm luân

Phật thương hiện tướng đêm xuân

Vượt thành phủi mái tóc xanh vào rừng.

Phật thương đối diện ma quân

Nội tâm ngoại cảnh trừng trừng chiếu soi.

Từ bao ngàn kiếp luân hồi

Vô sanh pháp nhẫn… cao ngôi đại thừa.

Thành đạo, chuyển pháp rưới mưa

Lập Tăng đoàn, kết thuyền đưa… độ người.

Phật thương thị hóa duyên thời,

Tức tâm tức Phật… tuyệt vời sắc không.

Niết-bàn tự thể tâm trong

Tướng thành lìa tướng, tương đồng pháp thân

Một lòng niệm Phật Pháp Tăng

Hạo nhiên an trú… Niết-bàn hạo nhiên!

Thiền Bối am,

Vesak PL. 2552 – 2008

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: