CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sen nở hào quang

 

BayDoaSenThieng

Chối bỏ đời cao sang,

Đi tìm ánh đạo vàng.

Sáu năm ngồi tuyết lãnh,

Mây trắng rụng sông Hằng.

Một chiều nghe văng vẳng,

Cung tơ ngọc – ai đàn?

Âm thanh khi dùn, thẳng,

Khi trầm ấm huy hoàng.

Trái tim hùng chợt tỉnh,

Đến ngồi gốc bồ đề.

Quán soi ma chướng bịnh,

Tàn sát giặc đam mê.

Uống bát sữa pháp mầu,

Thất thất nhựt gồm thâu.

Trời đất chung một mối,

Căn tánh biển rộng sâu. thơ

Một đêm trăng vi diệu,

Không gian tỏ sáng ngời.

Tâm giác tâm thanh tịnh,

Pháp ngộ pháp thảnh thơi.

Lục thông lần chứng đắc,

Sen nở hào quang tươi.

Trí tuệ hương bát ngát,

Giải thoát nẻo luân hồi.

Khắp cõi chư Thiên hội,

Rải hoa thơm cúng dường.

Thỉnh cầu thương tam giới,

Truyền pháp độ mười phương.

Vì chúng sinh tìm đạo,

Thắng phục bao gian nan.

Đấng đại từ nào nỡ,

Một mình nhập Niết bàn.

Ngài đứng dậy lên đàng.

Bình bát choàng vai mang.

Ôi! Hân hoan trần thế,

Mừng đón Ánh Đạo Vàng.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan