CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kính mừng Phật đản PL.2561

CdPhat 1

ĐẢN SANH

Từ vô lượng kiếp đã tu hành

Đâu Suất cung trời vẹn ý thanh

Chúng dại bày nhân hòa hạnh trí

Dân khờ hiện thể cứu tinh anh

Bờ mê đã thoát trần gian ngộ

Bến giác không lìa cảnh tục sanh

Bảy đóa sen vàng chân bước nhẹ

Làn hương phủ rộng khắp muôn thành.

CdPhat 2

XUẤT GIA

Kinh thành cung phúc rạng niềm vui

Đắm mộng phàm phu phải ngậm ngùi

Quán chiếu vô thường đau lẫn hận

So tìm bất toại khổ nhầm vui

Danh tài trước mặt ngờ thơm thảo

Ách nạn sau lưng tưởng ngọt bùi

Tỉnh giấc đâu màng danh ái lực

Tình tiền giũ sạch kiếm đường lui.

CdPhat 3

TU KHỔ HẠNH

Đường lui tứ sự khởi phong trần

Chốn tạm nương nhờ ý luyện thân

Tứ đại xoay vần tâm định tỉnh

Năm căn chuyển hóa hạnh trong ngần

Y vàng nắng phủ dìu nhân tuệ

Bát đất sương hòa dưỡng lực thân

Tứ đại hư vô đầy mộng ảo

Rèn thao trí huệ rạng gương thần.

CdPhat 4

THÀNH ĐẠO

Gương thần rạng rỡ giữa rừng thiêng

Thẳm tịch huyền thư ánh đạo truyền

Sắc mượn nơi này tu thắng quả

Thân vay chốn nọ sửa lành duyên

Hòa tâm nhất tuệ ngời Tam Bảo

Hóa bụi năm căn sáng cửu tuyền

Ảo mộng lìa xa rời vọng tưởng

Dòng xuôi thuận cảnh phất hương thiền.

CdPhat 5

CHUYỂN PHÁP LUÂN

Nam-mô Phật Tổ Thích Ca

Lộc Uyển pháp luân đỉnh tòa

Lực sóng Kiều Trần Như thị hiện

Sức thần hội chúng hưởng tài ba

Mười phương kết âm vi diệu

Bốn đại hoằng dương ta bà

Huệ trí hồn nhiên thường lạc tịnh

Sắc không có sắc chuyển gần xa.

CdPhat 6

NHẬP NIẾT BÀN

Rũ áo phong sương dứt mộng đời

Dương trần trú ngụ trải đầy vơi

Như Lai tỉnh thức hồn yên nhẹ

Đức Phật an nhiên miệng mĩm cười

Lặng lẽ mười phương tình mãi đọng

Âm thầm tứ chúng lệ nào ngơi

Hoa sen chính phẩm thiền an trụ

Chơn tánh vô ưu sáng rực trời.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: