CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trăng rằm tháng Tư

MỪNG Phật Tổ Thích Ca nhập thế

NGÀY ánh trăng Đạo lễ soi đường

ĐỨC lành ngát dịu thơm hương

PHẬT tâm Bồ Tát ngàn phương thơm lành

RA tay cứu chúng sanh thoát khổ

ĐỜI lạc an phổ độ trường niên

HÀO quang của bậc Thánh hiền

QUANG minh lối Đạo vô biên độ trì

TOẢ kiến Phật khai tri cõi tịnh

SÁNG rọi tâm an tĩnh lối về

RẠNG danh mở ngõ Bồ -Đề

NGỜI đường Bát -Nhã phá mê nhiễm lòng.

THẾ nhân thoát khỏi vòng sanh tử

GIAN khổ dìm trí dũng rộng khơi

MỪNG NGÀY ĐỨC PHẬT RA ĐỜI

HÀO QUANG TOẢ SÁNG RẠNG NGỜI THẾ GIAN .

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: