CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đạo vàng bừng sáng

Mồng tám tháng chạp

Thành đạo Thế Tôn

Sáng ngời hồng lạp

Khai mở Phật môn.

 

Tháng chạp mồng tám

Thành đạo Bổn Sư

Đạo vàng bừng sáng

Xuất hiện Thiên Nhân Sư.

 

Mồng tám tháng mười hai

Thành đạo đức Như Lai

Cứu trần gian bớt khổ

Thoát sáu nẻo trần ai.

 

Mồng tám tháng mười hai

Chúng con trước Phật đài

Nguyện lên thuyền Bát Nhã

Tu học giáo pháp Ngài.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan