CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Những tấm gương hộ trì giáo dục

Nhân lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM. Ban Biên tạp xin đăng những vần thơ tán dương và tri ân của Hòa thượng Thích Giác Toàn - Phó Viện trưởng Thường trực HVPGVN tại TP.HCM đến chư Tôn đức và quý đạo hữu hữu công.

HÒA THƯỢNG THÍCH PHƯỚC QUANG

Hòa đạo hòa đời hòa giáo dục

Thượng ân thượng nghĩa đẹp vô vàn

Phước lực ba đời gieo hạnh Phật

Quang minh chơn tánh tụng Kim cang

Tịnh xá tạm nương hoằng hóa pháp

Từ Đức truyền lưu rực rỡ vàng

Phật giáo thương đời hành lục độ

Hoa Tông phụng đạo tỏa thiền quang.

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ HOA

Ni lưu phẩm hạnh tự ngàn xưa

Trưởng dưỡng tâm chơn hướng thượng thừa

Như kinh như luật… vun bồi mãi

Hoa đạo thơm lừng như thuyền đưa…

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HUỲNH LIÊN

Ni giới cần chuyên đức đại từ

Trưởng dưỡng đời đời hạnh tiến tu

Huỳnh sắc huỳnh quang luôn chiếu diệu

Liên đài công hạnh sáng thiên thu

GĐ. NGUYÊN LẠC – NGUYÊN ĐÀO

Vina giầy – Vina giầy

Nguyên Đào – Nguyên Lạc công dày phước duyên

Trường Cao cấp buổi khai nguyên

Lập Ban bảo trợ - cúng tiền hộ Tăng

Sinh hoạt phí mỗi tháng năm

“Duy Tuệ Thị Nghiệp” trăng rằm thanh lương

GĐ. BÁC LÊ MỘNG ĐÀO – LÊ VIẾT HẢI

Bác Lê Mộng Đào thân thương

Từ Huế vào… gốc đạo trường thiện căn

Cả gia đình tín tâm hằng

Hộ trì Ôn, tiếp độ Tăng vuông tròn

GĐ. BÀ HẠNH – CÔ YẾN – HUỆ MINH

Kính tin Tam bảo – kính Ôn

Duyên Thầy, duyên đạo… linh sơn gốc nguồn

Quý kính Ôn – hộ trì trường

Khóa khóa tăng trưởng an tường học tu

GĐ. CÔ VIÊN NGỌC

Dù lớn tuổi vẫn công phu

Công quả bếp nút, điều nhu trong ngoài

Thương Ôn tôn kính miệt mài

Góp sức bảo trợ khứ lai miên trường

TẶNG CHUNG TOÀN BAN

Một, hai, ba, bốn, năm, mười…

Nhà nhà Phật tử gọi mời thiện tâm

Năm năm, mười năm, hai mươi năm

Công dày đức trọng thậm thâm đời đời

Gieo duyên trí tuệ tuyệt vời

Hồi hướng phúc quả người người an vui

NHỮNG TẤM GƯƠNG HỘ TRÌ GIÁO DỤC TỪ XA

1.

THÀNH tâm thành ý lập công

KÍNH tin Tam bảo một lòng hoằng dương

TRI túc hộ đạo cúng dường

ÂN dày gieo hạt cát tường rộng xa

HÒA đồng đạo lực ma ha

THƯỢNG tôn chí nguyện ba la mật thiền

QUẢNG bá chánh pháp nhiệm huyền

TÂM đức trí tuệ thắng duyên ta bà!

2.

VÀ như bát ngát hương xa

HỘI tụ chơn tánh trẻ già thiện tâm

PHẬT bảo Pháp bảo thậm thâm

GIÁO dưỡng tri thức hướng tầm tiến tu

ĐỒNG kiến đồng hạnh công phu

TU phước tu huệ, điều nhu… đạo đời

ĐÀI liên hoa sắc tuyệt vời

BẮC Nam niệm Phật nụ cười Tây phương.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan