CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Từ "Duy tuệ thị nghiệp" đến "Pháp Hoa thắng diệu"

DUY TUỆ THỊ NGHIỆP

1.

Thành tâm bái tạ

Kính đức hồng ân

Nhớ công khai hóa

Ân nặng thiên chân

Tri thức hoằng dương

Ân sâu vô lượng

Cố xưa trưởng dưỡng

Đại chí khôn lường

Lão lai khứ hướng

Hòa nhập mười phương

Thượng tôn “Duy Tuệ

Thích thị tâm vương

Minh minh khai ngộ

Châu ngọc thiên hương

Người về trong mộng

Sáng hóa kim cương

Lập ngôi Phật học

Đại trí bi dũng

Học kinh luật luận

Vạn Giới Định Tuệ

Hạnh Bồ tát nhân

Tròn gương tri thức

Đúng lý tưởng mình

Mười mươi tâm đức

Năm tháng hữu tình

Từ buổi sơ khai

Một lớp Cao đẳng

Chín Pháp Hội tâm

Sáu ba la mật

Lăm lăm hoài bão

Mới lập tâm cầu

Tốt ước mong sâu

Nghiệp gieo trồng giống

Về gốc Bồ đề

Nước Việt sơn khê

Đến khi thành tựu

Một Đại học đường

Chín rồng Vạn Hạnh

Bảy pháp vươn lên

Lăm nền vững mạnh!

2.

Nối dài Nam Trung Bắc

Tiếp tục hạnh tha nhân

Trường Phật học nhuận sắc

Cao trung tăng trưởng dần

Cấp cấp thời duyên tụ

Phật pháp chuyển xa luân

Học hành thêm nảy nở

Việt siêu hiển tinh thần

Nam phương Trần Huyền Trang

duyên vầng trăng hiện

Sở học tu mài miệt

Một hai, ba... băng ngàn

Tại Tích - Ấn sông Hằng

thành quê hương mẹ

Nội xứ hiện huyền chân

Rồi thời gian tháng năm

Trường Phật học tăng thân

Cao đồ sĩ hiền tựu

Cấp thứ bậc nối vần

Phật pháp tươi nhuận rạng

Học tu tiến song phương

Việt hiền xây nền tảng

Nam bang tịnh lạc thường

lý khế thời lượng

Sở pháp tỏa miên trường

Hai đế - tục, đạo... nương

Tại xứ hà thời xứ...

Thành ta bà soi gương

Phố xưa lung linh chiếu

Hồ mộng diệu thanh lương

Chí thiện ngời ngời tỏa

Minh minh quán vô thường

Đến thời hương sắc quyện

Năm tháng đẹp chơn thường

Một hai... đời hư vọng

Chín mười... đạo thiền hương

Chín mười... vô sanh nhẫn

Bảy Bồ đề... an tường

Hệ số hóa... như sương

Thống kết quá, hiện, vị...

Trường lưu “Tục diệm” đường

Cao thanh “Truyền đăng” báu

Cấp độ tĩnh nhu cương

Chuyển tâm “Duy Tuệ” bảo

Đổi tánh “Thị nghiệp” thường

Thành như ý cát tường

Học văn tư tu luyện

Viện pháp quán trừng nương

Phật đại từ bi mẫn

Giáo hóa hiển tâm vương

Trên thượng tầng tri thức

Khắp quốc độ quê hương

Ba chiều “toàn cầu hóa

Miền nhân gian an khương!

Với chí nguyện giáo hóa

Định lực chiếu mười phương

Hướng đi ba đời Phật

Duy tâm Phật học trường

Tuệ tánh an lạc tịnh

Thị Như Lai không sắc

Nghiệp đạo ánh chơn thường

Tròn Văn Thù Sư Lợi

Hai đế vững tòng lâm

Mươi mười Đại Thế Chí

Bốn đức Đại Phổ Hiền

Năm thời gian chuyển hoá

PHÁP HOA THẮNG DIỆU

1.

Đồng kiến, đồng hành hạnh

Thời thời nối trước sau

Trân quý nền giáo dục

Trọng kính ẩn mật đào!

Tri ngộ thời duyên hựu...

Ân đức đẹp muôn màu

Trưởng thượng “truyền đăng” báo

Lão lai “hưng khởi” trao

Hòa chan khế cơ hảo

Thượng đỉnh vượt ba đào!

Thích Mâu Ni tri đạo

Trí tuệ... tín tâm giao

Quảng thông tam giới chiếu

Người kết nụ mai đào

Nối công đức tiền hiền

Tiếp hậu lai Tăng bảo

Lãnh thống nhiếp trăng sao

Đạo hiển đạo... hiện tiền!

Duy tâm - Như Lai báu

Trì mật chỉ thiền quang

Phát huy vầng nhật nguyệt

Triển vọng pháp tuôn trào!

Suốt dòng đời bất tận

Mười mươi hạnh Pháp Hoa

Hai đế long lanh diệu

Năm tháng luôn phổ tụng

Cận tiệm bước Lăng Già

Hiện tiền hành giả lực

Đại bi tâm thiền na

Cho đi là vươn tới

Đến thời - thời nở hoa

Ngày ngày niệm miên mật

Nay mai nhất phẩm tòa

Tròn sứ mạng luân xa

Ba thời quá - hiện - vị

Mươi mười Pháp Hoa hạnh

Lăm lăm vận hành pháp

Năm tháng đạo thăng hoa!

2.

Mười mươi ngàn nụ sen xanh

Bốn hạnh nhiếp hóa tươi cành vô ưu

Khóa thời cần mẫn tư tu

Cử tọa tăng trưởng đẳng thù hồng ân

Nhân người trí thức thượng phần

Hai thời nối tiếp vượt tầng trượng phu

Khóa khóa tích lũy điều nhu

Thạc đức lắng kết công phu phụng thời

phu bi - dũng... hộ đời

Khóa thời gian... quyết gọi mời hiền nhân

Tiến tu kinh luận... hiển thần

học thù thắng thoát trần vị tha

Đầu cầu nối nhịp ma ha

Tiên phuông thượng đẳng kết toà hạo nhiên

Sáu độ ba la pháp duyên

Khóa phương tiện mở tảng nền khai tâm

Giáo hoá căn tánh mê lầm

Dục chuyển tri thức vượt tầm phàm phu

Từ tín tâm đến thắng ưu

Xa phiền não chướng tự tu chính mình

niềm thương tưởng hậu sinh

Lớp lớp bồi đắp phổ tình Quán Âm

Ni bi mẫn thậm thâm

Phạm hạnh an nhẫn tỏa trầm vô ưu

Giáo nhi bất quyện đẳng thù

Dục dưỡng san sẻ điều nhu thế trần

Mầm sống bất hạnh khổ nàn

Non hiền tăng trưởng muôn ngàn phúc linh

ngã thường lạc thường minh

Lượng mầu vi diệu đạo tình hưng long

Quang thiền sắc sắc không không

Huy phẩm hằng hữu phổ đồng thiền gia

Pháp Phật mầu nhiệm chan hoà

Hoa sen xanh trắng mặn mà hồng thiêng

Thắng pháp hành giả hiện tiền

Diệu âm đại phạm cung tuyên sử vàng.

8/12/2019

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan