CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Câu hỏi ôn tập chương trình "Tiếng chuông tỉnh thức" - P.2

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC

 ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG – VU LAN BÁO HIẾU CỦA GIÁO ĐOÀN III

 PL. 2559 – DL. 2015

 PHẦN II: GIÁO LÝ CĂN BẢN

1. Qui y Tam Bảo nghĩa là:

a. Trở về nương tựa ba ngôi báu.

b. Trở về giác tánh tịnh minh sáng suốt.

c. Trở về nương tựa Phật.

d. Cả ba đều đúng.

2. Qui Y Tam Bảo có lợi ích gì?

a. Dứt sạch nghiệp bất thiện để được an vui giải thoát.

b. Khỏi đi lạc đường vào nơi tăm tối.

c. Ra khỏi bể khổ sinh tử luân hồi.

d. Cả ba đều đúng.

3. Tại sao phải phát triển hạnh lành?

a. Vì hạnh lành là cội nguồn của mọi công đức. 

b. Vì hạnh lành có thể đưa chúng sanh đến bờ hạnh phúc và giác ngộ.

c. Vì hạnh lành có thể giúp chúng sanh tiến lên bậc Thánh Hiền. 

d. Cả 3 đều đúng.

4. Tam Bảo là 3 ngôi báu, đó là những gì? 

a. Giới, định, huệ.

b. Phật, pháp, sư.  

c. Phước, lộc, thọ. 

d. Cả 3 đều sai.

5. Người chưa Quy y Tam Bảo có bị đọa địa ngục không?

a. Có.

b. Không có.

c. Tùy theo nghiệp mà họ đã gây tạo.

d. Vừa có vừa không.

6. Sau khi Phật tử đã thọ Tam quy thì việc tiếp theo vị Thầy truyền giới pháp nào?

a. Truyền pháp Niệm Phật để ngày đêm niệm cho được vãng sinh. 

b. Truyền 5 điều đạo đức để hành trì.

c. Truyền pháp bái sám, tụng kinh, mở mang trí tuệ. 

d. Truyền 8 giới pháp. 

7. Năm điều đạo đức căn bản để hoàn thiện nhân cách là những điều gì?

a. Không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu.

b. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín.

c. Giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến.

d. Tín, tấn, niệm, định, huệ.

8. Mục đích năm giới cấm là:

a. Ngăn ngừa vọng tâm của mình.

b. Ngăn ngừa ý nghĩ, lời nói và hành động bất chính.

c. Ngăn ngừa tham lam và phiền não.

d. Cả ba câu đều đúng.

9. Cơ bản về “công bằng” trong giới sát như thế nào?

a. Mình muốn sống, kẻ khác, loài vật cũng vậy.

b. Mình vui, kẻ khác, loài vật cũng vậy.

c. Vì lòng từ bi phổ khắp mọi loài.

d. Vì loài hữu tình nào cũng tham sống sợ chết.

10. Thế nào gọi là “tà dâm”?

a. Nam nữ quan hệ bất chính, phi lễ, phi pháp.

b. Nam nữ quan hệ không có cưới hỏi và không được gia đình đồng thuận.

c. Nam nữ quan hệ không đăng ký kết hôn.

d. Cả ba câu đều đúng.

11. Nói vọng có bao nhiêu loại?

a. Có 2 loại: Nói dối, nói ác khẩu.

b. Có 3 loại: Nói dối, nói ác khẩu, nói thêu dệt.

c. Có 4 loại: Nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác.

d. Có 5 loại: Nói dối, nói hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói thêu dệt, nói cộc cằn.

12. Trường hợp nào nói dối mà không phạm tội?

a. Nói dối mà người không biết, hại người hại mình.

b. Nói dối để lợi cho mình nhưng hại người.

c. Nói dối được lợi cho người nhưng hại mình.

d. Nói dối có lợi cho mình và cho người.

13. Tại sao Phật cấm uống rượu?

a. Vì bảo toàn hạt giống trí tuệ và ngăn ngừa nguyên nhân sinh ra tội lỗi.  

b. Vì bảo toàn của cải và giảm trừ bệnh tật đeo mang.

c. Để tránh gây phiền hà cho gia đình và xã hội.

d. Cả ba câu đều đúng.

14. Sám hối trong đạo Phật được hiểu như thế nào?

a. Ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau.

b. Nguyện không tái phạm.

c. Xin chuộc lỗi.

d. Lạy hồng danh sám hối.

15. Tam pháp ấn là gì?

a. Vô thường, khổ, vô ngã.

b. Tham, sân, si.

c. Phật, Pháp, Tăng.

d. Văn, tư, tu.

16. Tứ Thánh Đế gồm những gì?

a. Khổ đế, Lạc đế, Tập đế, Đạo đế.

b. Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế.

c. Tập đế, Vô thường đế, Diệt đế, Đạo đế.

d. Khổ đế, Tập đế, Đạo đế, Cực lạc đế.

17. Vô thường nghĩa là gì?

a. Sự vật không tồn tại ở một trạng thái nhất định.

b. Sự biến chuyển thay đổi không ngừng của vạn vật.

c. Cả hai câu a và b đều đúng.

d. Cả hai câu a và b đều sai.

18. Tam nghiệp là gì?

a. Ác nghiệp, thiện nghiệp, vô ký nghiệp.

b. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp.

c. Hắc nghiệp, bạch nghiệp, hắc bạch hòa lẫn.

d. Cả ba câu đều đúng.

19. Tứ Nhiếp Pháp gồm có những pháp nào?

a. Bố thí, ái ngữ, lợi hòa đồng huân, đồng sự.

b. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự.

c. Từ, bi, hỷ, xả.

d. Cả ba đều đúng

20. Bát chánh đạo có thứ tự như thế nào?

a. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.

b. Chánh kiến, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.

c. Chánh kiến, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp.

d. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh ngữ, chánh nghiệp.

21. Lục hoà nghĩa là gì?

a. Là 6 pháp hoà kính.

b. Là 6 phương pháp để phân biệt kinh thật giả.

c. Là 6 pháp tu của hàng Bồ-tát.

d. Cả ba câu trên đều đúng.

22. Khi nói “bạch pháp” là để chỉ cho:

a. Các pháp thiện tốt

b. Các pháp thanh tịnh.

c. Cả hai câu a và b đều đúng.

d. Cả hai câu a và b đều sai.

23. Khi nói “hắc pháp” là để chỉ cho:

a. Các pháp xấu ác.

b. Các pháp thế gian.

c. Các pháp không thiện không ác.

d. Cả ba câu đều đúng.

24. Sám hối đúng đắn sẽ đem lại kết quả quí báu gì?

a. Dứt được tội, tăng trưởng phước.

b. Khôi phục sự thanh tịnh thân tâm.

c. Trưởng dưỡng đạo hạnh đến chỗ giải thoát an vui.

d. Cả ba câu đều đúng.

25. Thờ Phật có lợi ích gì?

a. Phật phù hộ gia đình ta, ban phước trừ họa.

b. Phật cho gia đình ta giàu có.

c. Để nghĩ nhớ đến đức hạnh cao cả của Ngài mà chỉnh sửa thân tâm của chính mình.

d. Cả ba câu đều đúng.

26. Cách thức thờ Phật thế nào cho đúng?

a. Nên đặt bàn thờ Phật chính giữa nhà hoặc chỗ trang nghiêm nhất trong nhà.

b. Nên sắp xếp các tượng Phật để ngang hàng đồng bực, không nên để từng trên, cấp dưới.

c. Nên mỗi ngày đều lau dọn sạch sẽ.

d. Cả ba câu đều đúng.

27. Là Phật tử, vì sao chúng ta phải thờ Phật?

a. Vì Phật là bậc Thầy sáng, bạn lành của chúng ta.

b. Vì nếu chí tâm thì chắc chắn sẽ thành Phật.

c. Vì Phật là bậc hoàn toàn giác ngộ, có đủ trí tuệ hướng dẫn chúng sanh ra khỏi nẻo luân hồi.

d. Cả ba câu đều đúng.

28. Vì sao đức Phật được nhân loại tôn thờ?

a. Vì Ngài là người có đầy đủ phước đức và trí tuệ. 

b. Ngài là người hoàn toàn sáng suốt và đầy đủ đức hạnh cao quý. 

c. Đức phật đã dùng trí tuệ để dẫn dắt chúng sanh ra khỏi luân hồi và đưa đến địa vị sáng suốt an vui. 

d. Cả 3 đều đúng.

29. Vì sao Đức Phật dạy ăn chay?

a. Vì tăng cường sức khỏe, tuổi thọ, tránh nghiệp sát.

b. Vì ngon miệng, dễ tiêu hóa, sức khoẻ và tuổi thọ.

c. Vì nuôi dưỡng lòng từ bi, thương mạng sống, tránh quả báo xấu.

d. Vì không có sự lựa chọn tốt hơn.

30. Ăn chay đem lại cho chúng ta những lợi ích gì?

a. Tạo cảm giác ngon miệng, tăng cường sức khoẻ.

b. Tránh các chứng bệnh nan y, duy trì tuổi thọ.

c. Tránh nghiệp sát sanh, quả báo oán thù, nuôi dưỡng lòng từ bi,

d. Da đẹp, tâm hoan hỷ, bình an và hạnh phúc.

31. Bát quan trai giới bao gồm những giới nào?

a. Không sát sanh; không trộm cướp; không dâm dục; không nói dối; không uống rượu; không trang điểm và thoa dầu thơm; không ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp và không ca múa hát xướng cố đi xem nghe; không ăn phi thời,

b. Không sát sanh; không trộm cướp; được chánh dâm; không nói dối; không uống rượu; không trang điểm và thoa dầu thơm; không ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp và không ca múa hát xướng cố đi xem nghe; không ăn phi thời.

c. Không sát sanh; không trộm cướp; không dâm dục; không nói dối; không uống rượu; không ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp và không ca múa hát xướng và cố đi xem nghe; không ăn phi thời; không lười biếng.

d. Cả 3 câu trên đều sai.

32. Bát quan trai giới là pháp tu dành cho đối tượng nào?

a. Là pháp tu của người tại gia, áp dụng trong 1 ngày 1 đêm.

b. Là pháp tu tập sự xuất gia dành cho người cư sĩ trong 1 ngày 1 đêm.

c. Là pháp tu giảm bớt sự dục vọng của con người.

d. Là điều kiện để người tại gia siêng năng đi chùa.

33. Vu Lan nghĩa là gì?

a. Nói đủ là Vu Lan Bồn, là phiên âm từ Phạn ngữ “Ulambana”, Trung Hoa dịch là “Giải đảo huyền” nghĩa là cứu khổ người bị treo ngược.

b. Là tên một bộ kinh trong truyền thống Phật giáo Theravada mà trong đó Phật dạy về pháp báo hiếu.

c. Là tên của một vị Đại đệ tử Phật.

d. Cả ba câu đều đúng.

34. Tam vô lậu học gồm những gì?

a. Văn, Tư, Tu.

b. Giới, Định, Tuệ.

c. Kinh, Luật, Luận.

d. Cả 3 đều sai.

35. Tam độc gồm những gì?

a. Tham dục, sân giận, si mê,

b. Tham, sân, ghen tỵ.

c. Bi, hỷ, xả.

d. Cả 3 đều sai.

36. Tứ thánh quả trong nhà Phật là gì?

a. Tu-đà-hoàn quả, Tư-đà-hàm quả, A-na-hàm quả, A-la-hán quả.

b. Thất Lai quả, Nhất Lai quả, Bất Lai quả, Vô Sanh quả.

c. Tu-đà-hoàn hướng, Tư-đà-hàm hướng, A-na-hàm hướng, A-la-hán hướng.

d. Cả a va b đều đúng.

37. Kinh điển Phật giáo được kết tập bằng văn bản đầu tiên vào đợt kết tập nào?

a. Lần thứ nhất.

b. Lần thứ hai.

c. Lần thứ ba.

d. Lần thứ tư.

38. Kinh Pháp Hoa chép: "Vì một nhân duyên lớn, Phật mới xuất hiện ra đời", vậy nhân duyên lớn ấy là gì? 

a. Dạy cho chúng sanh giữ giới tam tịnh nhục. 

b. Khiến chúng sanh biết nhân của khổ mà phát tâm ăn chay. 

c. Khai thị chúng sanh ngộ nhập pháp tri kiến.  

d. Cả 3 đều sai.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan