CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Câu hỏi ôn tập chương trình "Tiếng chuông tỉnh thức" - P.3

 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC

 ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG – VU LAN BÁO HIẾU CỦA GIÁO ĐOÀN III

 PL. 2559 – DL. 2015

 PHẦN III: ĐỆ TỬ ĐỨC PHẬT

1. Vị nào trùng tuyên lại Tạng Kinh sau khi Phật Niết Bàn?

a. Tôn giả Đại Ca Diếp

b. Tôn giả Nan Đà

c. Tôn giả A Nan

d. Tôn giả Ưu Ba Ly

2. Vị nào trùng tuyên lại Tạng Luật sau khi Phật Niết Bàn?

a. Tôn giả Phú Lâu Na.

b. Tôn giả Xá Lợi Phất.

c. Tôn giả A Nan.

d. Tôn giả Ưu Ba Ly.

3. Theo Phật giáo Đại thừa, Tôn giả nào vì cứu mẹ, cầu Phật dạy pháp Vu Lan?

a. A Nan.

b. Xá Lợi Phất.

c. Mục Kiền Liên.

d. A Na Luật.

4. Kinh Báo hiếu Phụ Mẫu ân (Báo hiếu), Phật nói cho ai?

a. Tôn Giả A Nan,

b. Tôn Giả Xá Lợi Phất.

c. Cả hai câu đều đúng.

d. Cả hai câu đều sai.

5. Trong Giáo đoàn của Phật, ai đã trở thành vị Tỳ-kheo-ni đầu tiên lãnh đạo Giáo hội Ni? 

a. Bà Da Du Đà La. 

b. Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề,  

c. Bà Kế Ma. 

d. Cả ba đều sai.  

6. Ai đã trải vàng mua đất xây cất Tịnh xá Kỳ Hoàn cúng dường Đức Phật? 

a. Thái tử Kỳ Đà. 

b. Trưởng giả Anathapindika,  

c. Nữ đại thí chủ Tỳ Xá Khư. 

d. Cả ba đều sai.  

7. Vị thị giả nào theo hầu Đức Phật được tôn xưng là “Đa văn đệ nhất”? 

a. Tôn giả Phú Lâu Na. 

b. Tôn giả Kiều Trần Như. 

c. Tôn giả A Nan,  

d. Tôn giả Nan Đà. 

8. Vị đệ tử nào của Đức Phật được tôn xưng là “Trí huệ đệ nhất”? 

a. Tôn giả Ca Diếp. 

b. Tôn giả Xá Lợi Phất, 

c. Tôn giả Mục Kiền Liên. 

d. Cả 3 đều sai.  

9. Vị đệ tử nào của Đức Phật được tôn xưng là “Đầu đà đệ nhất”? 

a. Tôn giả Ca Diếp, 

b. Tôn giả Xá Lợi Phật.  

c. Tôn giả Mục Kiền Liên. 

d. Tôn giả Phú Lâu Na

10. Vị đệ tử nào của Đức Phật được tôn xưng là “Giải không đệ nhất”? 

a. Tôn giả Ca Diếp. 

b. Tôn giả Tu Bồ Đề,

c. Tôn giả Mục Kiền Liên. 

d. Tôn giả Phú Lâu Na.

11. Vị đệ tử nào của Đức Phật được tôn xưng là “Thuyết pháp đệ nhất”? 

a. Tôn giả La Hầu La.

b. Tôn giả Tu Bồ Đề.

c. Tôn giả Mục Kiền Liên. 

d. Tôn giả Phú Lâu Na,

12. Vị đệ tử nào của Đức Phật được tôn xưng là “Thần thông đệ nhất”? 

a. Tôn giả Ca Chiên Diên. 

b. Tôn giả Tu Bồ Đề.

c. Tôn giả Mục Kiền Liên. 

d. Tôn giả A Na Luật.

13. Vị đệ tử nào của Đức Phật được tôn xưng là “Luận nghị đệ nhất”? 

a. Tôn giả Ca Chiên Diên.

b. Tôn giả Tu Bồ Đề.

c. Tôn giả Ư Ba Ly.

d. Tôn giả Phú Lâu Na.

14. Vị đệ tử nào của Đức Phật được tôn xưng là “Thiên nhãn đệ nhất”? 

a. Tôn giả La Hầu La. 

b. Tôn giả A Na Luật,

c. Tôn giả Mục Kiền Liên. 

d. Tôn giả Phú Lâu Na.

15. Vị đệ tử nào của Đức Phật được tôn xưng là “Mật hạnh đệ nhất”? 

a. Tôn giả La Hầu La, 

b. Tôn giả A Na Luật.

c. Tôn giả Mục Kiền Liên. 

d. Tôn giả Phú Lâu Na.

16. Vị đệ tử nào của Đức Phật được tôn xưng là “Giới luật đệ nhất”? 

a. Tôn giả Ca Chiên Diên.

b. Tôn giả Tu Bồ Đề.

c. Tôn giả Ưu Ba Ly,

d. Cả 3 đều sai.

17. Ai đã cúng dường Đức Phật và Tăng đoàn Vườn Trúc làm trú xứ? 

a. Ngự y Kỳ Bà. 

b. Trưởng giả Cấp Cô Độc.  

c. Thái tử Kỳ Đà. 

d. Vua Tần Bà Sa La.

18. Đức Phật đến làng Ưu-lầu-tần-loa hàng phục một vị Bà-la-môn rất có uy tín cùng với 500 đồ đệ quy y Phật. Đó là vị tôn giả nào? 

a. Tôn giả Mục Kiền Liên. 

b. Tôn giả Xá Lợi Phất.

c. Tôn giả Ca Diếp.

d. Tôn giả Tu Bồ Đề. 

19. Đức Phật hoá độ vị vua cư sĩ nào đầu tiên?

a. Vua Ba Tư Nặc.

b. Vua Tần Bà Sa La.

c. Vua Ưu Điền.

d. Vua nước Ba La Nại.

20. Vị nam cư sĩ đại hộ pháp của Tăng đoàn Đức Phật là ai?

a. Vua Ba-tư-nặc.

b. Vua Tần-bà-sa-la.

c. Cư sĩ Cấp Cô Độc.

d. Cư sĩ Thuần Đà.

21. Vị nữ đại hộ pháp của Tăng đoàn Đức Phật là ai?

a. Hoàng hậu Vi-đề-hi.

b. Hoàng hậu Mạt Lợi.

c. Nữ tín chủ Sujata.

d. Nữ tín chủ Visakha.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan