CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đề thi trắc nghiệm Hệ phái Khất sĩ 2018

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM NỘI DUNG VỀ HỆ PHÁI KHẤT SĨ

Thời gian: 60 phút

Pháp danh:...................................................................................................................................

Thế danh:.....................................................................................................................................

Sinh năm:…………………………………………………………………………

Xuất gia năm:…………………………………………………………………….

Giáo đoàn: ..................................................................................................................................

Sa di/ Thức Xoa/ Sa di ni/ Tập sự: ................................................................................................

* Quý khóa sinh đánh chéo vào đáp án đúng. Nếu nhận thấy đáp án đã đánh chéo là sai thì khoanh tròn lại.

PHẦN I: SỬ LIỆU

 

Câu 1: Nguyên quán của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang ở đâu?

Đáp án:

A. Làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Ninh Bình, tỉnh Vĩnh Long.

B. Làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long.

C. Làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

D. Làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Quảng Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Câu 2:Thân mẫu mang thai bao nhiêu tháng mới khai hoa Đức Tổ sư Minh Đăng Quang?

Đáp án:

                        A. 9 tháng 10 ngày                                  C. 10 tháng

                        B. 11 tháng                                             D. 12 tháng

Câu 3: Đức Tổ sư tên thật là Nguyễn Thành Đạt, còn tên Tự là gì?

Đáp án:

                        A. Lý Huỳnh                                            C. Lý Hùng

                        B. Lý Hườn                                            D. Lý Hoàng

Câu 4: Năm 15 tuổi, Tổ sư rời khỏi gia đình đi tầm đạo ở nước nào?

Đáp án:

                        A. Campuchia                                         C. Lào

                        B. Miến Điện                                           D. Thái Lan

Câu 5: Tại vùng đất Mũi Nai – Hà Tiên, sau khi thiền định 7 ngày Đức Tổ sư bừng ngộ tâm linh qua pháp gì?

Đáp án:

                        A. Lý Duyên Khởi                                   C. Như Huyễn Tam Muội

                        B. Niệm Phật Tam Muội                           D. Thuyền Bát Nhã

Câu 6: Vào năm 1946, một vị cư sĩ cung thỉnh Đức Tổ sư đến ngôi chùa nào hành đạo và nghiên tầm hai truyền thống Nam Truyền và Bắc Truyền?

Đáp án:

                        A. Linh Ẩn tự                                          C. Linh Sơn tự

                        B. Linh Bửu tự                                        D. Linh Ứng tự

Câu 7: Thời pháp đầu tiên đánh dấu bước đường hoằng dương Phật pháp của Tổ sư là gì?

Đáp án:

                        A. Y Bát Chơn Truyền                             C. Võ Trụ Quan

                        B. Sổ Tức Quan                                      D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Tôn chỉ mở đạo của đức Tổ sư là gì?

Đáp án:

A. Nối truyền Đàm Vô Đức bộ                                         C. Nối truyền Tam Tạng kinh điển

B. Nối truyền Thiền phái Trúc Lâm                                    D. Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp

Câu 9: Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại đâu?

Đáp án:

A. Cái Vồn – Cần Thơ                                                     C. Cái Dầu – An Giang

B. Cái Tàu – Đồng Tháp                                                  D. Móng Cái – Bắc Cạn

Câu 10: Hãy ghi chính xác ngày – tháng – năm đức Tổ sư vắng bóng?

Đáp án:

A. Ngày mùng 01 tháng 03 năm Giáp Ngọ         

B. Ngày mùng 10 tháng 02 năm Giáp Ngọ

C. Ngày mùng 01 tháng 01 năm Giáp Ngọ

D. Ngày mùng 01 tháng 02 năm Giáp Ngọ

Câu 11: Khởi thủy của Giáo đoàn I do ai lãnh đạo?

Đáp án:

A. Đức Tổ sư Minh Đăng Quang                                      C. Trưởng lão Giác Như

B. Trưởng lão Giác Chánh                                               D. Cả 3 đều đúng

Câu 12: Trưởng lão Nhị tổ Giác Chánh và đức Tri sự Giác Như lãnh đạo Giáo đoàn I khi nào?

Đáp án:

A. Thời khởi thủy Giáo đoàn I                               C. Thời đất nước hòa bình

B. Sau khi Tổ sư vắng bóng                                 D. Thời kì thành lập Phật giáo Việt Nam

Câu 13: Đức Tăng chủ đầu tiên của Hệ phái Khất sĩ là ai?

Đáp án:

A. Trưởng lão Giác Tịnh                                                  C. Trưởng lão Giác Nhu

B. Trưởng lão Giác Như                                                  D. Trưởng lão Giác Tánh

Câu 14: Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam là tiền thân của Hệ Phái Khất Sĩ ngày nay được thành lập năm nào?

Đáp án:

                        A. 1954                                                  C. 1974

                        B. 1964                                                  D. 1984

Câu 15:Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam gồm có 2 Viện gì?

Đáp án:

A. Viện Chỉ Đạo & Viện Hành Đạo                                    C. Viện Chỉ Đạo & Viện Khai Đạo

B. Viện Lập Đạo & Viện Hành Đạo                                   D. Viện Chỉ Đạo & Viện Lãnh Đạo

Câu 16: Danh xưng chính thức “Hệ Phái Khất Sĩ Việt Nam” được ra đời vào năm nào?

Đáp án:

                        A. 1954                                                  C. 1981

                        B. 1975                                                  D. 2000

Câu 17: Hệ Phái Khất Sĩ có đầy đủ 6 Giáo đoàn thành viên vào năm bao nhiêu?

Đáp án:

                        A. 1980                                                  C. 1982

                        B. 1981                                                  D. 1983

Câu 18: Người đầu tiên mang bóng y vàng sang hải ngoại là vị trưởng lão nào?

Đáp án:

A. Pháp sư Giác Nhiên                                                    C. Hòa thượng Giác Lượng

B. Hòa thượng Giác Huệ                                                 D. Cả 3 đều đúng

Câu 19: Giáo đoàn Ni giới, trước đây được gọi là Ni giới Hệ phái Khất sĩ (NGHPKS), do ai thành lập?

Đáp án:

A. Ni trưởng Huỳnh Liên                                                  C. Ni trưởng Bạch Liên

B. Ni trưởng Ngân Liên                                                   D. Ni trưởng Tràng Liên

Câu 20: Giáo đoàn Ni giới hiện nay do ai lãnh đạo?

Đáp án:

A. Ni trưởng Huỳnh Liên                                                  C. Ni trưởng Bạch Liên

B. Ni trưởng Ngân Liên                                                   D. Ni trưởng Tràng Liên

Câu 21: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh đã nổ lực dấn thân hoẳng dương Chánh pháp, kiến lập đạo tràng, tiếp Tăng độ chúng, thành lập Giáo đoàn II vào những ngày tháng đầu năm 1957 – 1958 tại miền nào của đất nước Việt Nam?

Đáp án:

                        A. Miền Bắc                                            C. Miền Trung

                        B. Miền Nam                                           D. Miền Tây

Câu 22: Giáo đoàn III đo đức Trưởng lão nào thành lập?

Đáp án:

A. Trưởng lão Giác Lý                                                     C. Trưởng lão Giác Tánh

B. Trưởng lão Giác An                                                    D. Trưởng lão Giác Đức

Câu 23: Giáo đoàn IV đo đức Trưởng lão nào thành lập?

Đáp án:

A. Trưởng lão Giác Nhiên                                                C. Trưởng lão Giác Nhu

B. Trưởng lão Giác Như                                                  D. Trưởng lão Giác Lý

Câu 24: Giáo đoàn V đo đức Trưởng lão nào thành lập?

Đáp án:

A. Trưởng lão Giác Đức                                                  C. Trưởng lão giác Lý

B. Trưởng lão Giác Như                                                  D. Đức Thầy Giác Huệ

Câu 25: Giáo đoàn VI do ai thành lập?

Đáp án:

A. Trưởng lão Giác Đức                                                  C. Trưởng lão giác Lý

B. Trưởng lão Giác Như                                                  D. Đức Thầy Giác Huệ

Câu 26: Phân đoàn 1 Ni giới trực thuộc Ni giới Giáo đoàn IV do vị Ni trưởng nào thành lập?

Đáp án:

A. Ni trưởng Ngân Liên                                                   C. Ni trưởng Thanh Liên

B. Ni trưởng Bạch Liên                                                    D. Ni trưởng Trí Liên

Câu 27: Phân đoàn 2 Ni giới trực thuộc Ni giới Giáo đoàn IV do vị Ni trưởng nào thành lập?

Đáp án:

A. Ni trưởng Ngân Liên                                                   C. Ni trưởng Thanh Liên

B. Ni trưởng Bạch Liên                                                    D. Ni trưởng Trí Liên

Câu 28: Trưởng Ban Quản chúng Ni giới trực thuộc Giáo đoàn I hiện nay là vị Ni trưởng nào?

Đáp án:

A. Ni trưởng Trung Liên                                                   C. Ni trưởng Sáng Liên

B. Ni trưởng Hạnh Liên                                                    D. Ni trưởng Liên Liên

Câu 29: Ni giới Giáo đoàn III do đức thầy Giác An chứng minh thành lập năm nào?

Đáp án:

                        A. 1988                                                  C. 1968

                        B. 1958                                                  D. 1978

Câu 30: Từ khi thành lập Giáo đoàn VI, Đức Thầy Giác Huệ đã thâu nhận cả tăng lẫn ni xuất gia, nhưng khi Ngài vắng bóng, chư Ni tạm thời không sinh hoạt chính thức. Ni giới trực thuộc Giáo đoàn VI chính thức sinh hoạt trở lại vào năm nào?

Đáp án:

                        A. 2010                                                  C. 2012

                        B. 2011                                                  D. 2013

Câu 31: Tổ đình của Hệ phái là đạo tràng Tịnh xá nào?

Đáp án:

            A. Tịnh xá Ngọc Viên – Vĩnh Long         

            B. Pháp viện Minh Đăng Quang – Tp. Hồ Chí Minh

            C. Tịnh xá Trung Tâm – Tp. Hồ Chí Minh

            D. Cả 3 đều đúng

Câu 32: Hiện nay (năm 2018) Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái là ai?

Đáp án:

                        A. HT. Giác Giới                                     C. HT. Giác Nhường

                        B. HT. Giác Toàn                                    D. HT. Giác Tường

Câu 33: Kiến trúc chánh điện của Hệ phái Khất Sĩ xây dựng theo hình bát giác tượng trưng cho ý nghĩa gì?

Đáp án:

                        A. Bát quái                                             C. Bát Chánh Đạo

                        B. Bát Quan Trai giới                               D. Cả 3 đều đúng

Câu 34: Bốn cột trụ trong ngôi chánh điện các Tịnh xá tượng trưng cho ý nghĩa gì?

Đáp án:

                        A. Tứ Niệm Xứ                                       C. Tứ Diệu Đế

                        B. Tứ Y Pháp Trung đạo                         D. Tứ chúng đồng tu

Câu 35: Tứ Y Pháp Trung đạo còn có tên gọi khác là gì?

Đáp án:

                        A. Tứ Thánh Chủng                                 C. Tứ Châu

                        B. Tứ Vô Lượng Tâm                              D. Tứ Chánh Cần

Câu 36: “Nghi Thức Tụng Niệm” là bản kinh tụng hàng ngày không thể thiếu tại các miền tịnh xá ban đầu có tên là gì?

Đáp án:

                        A. Kinh Tụng Hàng Ngày                         C. Kinh Nhựt Tụng

                        B. Kinh Tam bảo                                     D. Kinh Di Giáo

Câu 37: Bộ Chơn Lý là tập hợp những lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang bao gồm bao nhiêu quyển?

Đáp án:

                        A. 49 quyển                                            C. 69 quyển

                        B. 59 quyển                                            D. 79 quyển

Câu 38: Bình bát của người Khất Sĩ được làm bằng chất liệu gì?

Đáp án:

                        A. Sắt                                                    C. Inox

                        B. Nhôm                                                 D. Đất

Câu 39: Bốn ngày cúng hội hàng tháng của Hệ phái Khất Sĩ được quy định sinh hoạt cho các miền Tịnh xá là những ngày nào?

Đáp án:

A. Ngày 30, Mùng 01, 14 và 15                                        C. Mùng 08, ngày 15, 23 và 30

B. Ngày 30, Mùng 08, 14 và 15                                        D. Mùng 01, mùng 08, 15 và 30

Câu 40: “Tam y” của nhà sư Khất Sĩ gồm những y nào?

Đáp án:

A. Y hạ, y trung, y thượng                                               C. Y ngũ điều, y thất điều, y cửu điều

B. Y hạ, áo La-hán, y thượng                                          D. Y phấn tảo, Y bá nạp, Y Tăng già lê

 

PHẦN II: CHƠN LÝ VÀ THI KỆ

(Phần trắc nghiệm Chơn Lý được trích từ Tinh Hoa Chơn Lý trong quyển “Ánh Minh Quang”)

Câu 41:Câu trích sau đây nằm trong quyển Chơn Lý nào: “Kẻ giác ngộ chơn như rồi, thì giải thoát ra khỏi tất cả sở chấp không còn giả vọng nên gọi là chơn như toàn giác trọn sáng trọn lành”?

Đáp án:

A. Chơn lý Tánh Thủy                                                      C. Chơn lý Bát Chánh Đạo

B. Chơn lý Có và Không                                                 D. Chơn lý Nhập Định

Câu 42: Câu trích sau đây nằm trong quyển Chơn Lý nào: “Thà chết trong sạch yên vui, hơn là sống nhơ bẩn rối khổ. Còn bằng chúng ta tham sống sợ chết, thì cũng nên lựa lấy món ăn nào ít tội ác một chút mà ăn, chẳng là bớt rối khổ được yên vui dễ chịu”?

Đáp án:

A. Chơn lý Nam và Nữ                                                    C. Chơn lý Ăn Chay

B. Chơn lý Võ Trụ Quan                                                  D. Chơn lý Xứ Thiên Đường

Câu 43: Câu trích sau đây nằm trong quyển Chơn Lý nào: “Người ta thường tắm mưa, nước rớt trên đầu không sao, chớ đất rớt trên đầu thì ai cũng phải bị hại. Cũng giống như vậy, lời đạo đức từ trên dạy xuống thì ai cũng nên, lời ác trược đè dạy thì ai cũng phải khốn lụy”?

Đáp án:

A. Chơn lý Đi Tu                                                             C. Chơn lý Ăn và Sống

B. Chơn lý Bồ Tát Giáo                                                   D. Chơn lý Tánh Thủy

Câu 44: Câu trích sau đây nằm trong quyển Chơn Lý nào: “Lời nói của người tu, ví như hoa sen, việc làm của người tu, ví như lá sen, ý niệm của người tu, ví như gương sen, cả thảy các pháp đều ở trên cao không trung, và không còn phải ô nhiễm nước bùn theo thế sự”?

Đáp án:

A. Chơn lý Trên Mặt Nước                                               C. Chơn lý Sổ Tức Quan

B. Chơn lý Nhập Định                                                      D. Chơn lý Khất Sĩ

Câu 45: Câu trích sau đây nằm trong quyển Chơn Lý nào: “Ông thầy giáo thì phải giữ gìn lời nói, làm cha mẹ là không đặng say sưa rượu thịt, như vậy là con dân, mọi người sẽ hết lòng, lòng người là mạnh hơn hết, được lòng người là được tất cả sự thành công”?

Đáp án:

A. Chơn lý Cư Sĩ                                                            C. Chơn lý Đi Học

B. Chơn lý Đời Đạo Đức                                                 D. Chơn lý Đi Tu

Câu 46: Câu trích sau đây nằm trong quyển Chơn Lý nào: “Cõi thiên đường là cõi lòng trong sạch cao thượng. Cảnh thiên đường là cảnh trí rộng lớn mát mẻ. Xứ thiên đường là sự thông minh xán lạn đẹp tươi”?

Đáp án:

A. Chơn lý Ngũ Uẩn                                                        C. Chơn lý Bát Chánh Đạo

B. Chơn lý Lục Căn                                                         D. Chơn lý Xứ Thiên Đường

Câu 47: Câu trích sau đây nằm trong quyển Chơn Lý nào: “Có không tham vọng, tâm ta mới no đủ; có không sân si, tinh thần mới sáng láng mát mẻ trong sạch; Thân khẩu ý không vọng động thì tâm hồn mới an trụ cứng cỏi”?

Đáp án:

A. Chơn lý Chánh Kiến                                                    C. Chơn lý Phật Tánh

B. Chơn lý Thờ Phượng                                                  D. Chơn lý Tông Giáo

Câu 48: Câu trích sau đây nằm trong quyển Chơn Lý nào: “Thân trong sạch ấy là xứ Phật. Miệng trong sạch ấy là pháp Phật. Ý trong sạch ấy là con Phật. Tâm trong sạch tức là Đức Phật”?

Đáp án:

A. Chơn lý Tu và Nghiệp                                                 C. Chơn lý Sanh và Tử

B. Chơn lý Khổ và Vui                                                     D. Chơn lý Có và Không

Câu 49: Câu trích sau đây nằm trong quyển Chơn Lý nào: “Nếu tâm càng tự cao, giải đãi dễ duôi, là tức thì sa địa ngục trọn vẹn, vì địa vị càng cao là tánh mạng càng nguy hiểm, cũng như người trèo núi, càng lên cao là đáy hố sẽ càng xa sâu thêm mãi”?

Đáp án:

A. Chơn lý Sám Hối                                                        C. Chơn lý Lễ Giáo

B. Chơn lý Thờ Phượng                                                  D. Chơn lý Hòa Bình

Câu 50: Câu trích sau đây nằm trong quyển Chơn Lý nào: “Mục đích của sống là biết, biết là học. Cái sống là xin. Tất cả chúng sanh là đang xin lẫn nhau; tiến ra từ trong cái ác, cái bất công, cái mê muội”?

Đáp án:

A. Chơn lý Vô Lượng Cam Lộ                                         C. Chơn lý Đại Thái Thức

B. Chơn lý Quan Thế Âm                                                 D. Chơn lý Đạo Phật Khất Sĩ

Câu 51: Câu trích sau đây nằm trong phần nào của Luật Nghi Khất Sĩ “Cỏ khô đem kê gần lửa, thì nó bắt cháy phừng lên; nếu người tu hành không tránh xa tình dục, thì sẽ phát cháy như cỏ khô kia”?

Đáp án:

A. Kệ Giới                                                                      C. Diệt Lòng Ham Muốn

B. Pháp Vi tế                                                                  D. Kệ Ngôn – Phật Ngôn

Câu 52:Trong bài “Diệt Lòng Ham Muốn”, Tổ sư Minh Đăng Quang dạy có tổng cộng bao nhiêu câu?

Đáp án:

                        A. 20                                                      C. 15

                        B. 10                                                      D. 25

Câu 53: Làm trò Sa di, Muốn hỏi nhơn duyên trong Phật pháp với Thầy thì phải làm thế nào?,

Đáp án:

A.Phải sửa y kỉnh lễ, quỳ gối chắp tay  

B. Thầy chỉ giảng lóng lòng nghe kỹ, suy gẫm cho thâm nhập

C. Làm cả hai việc trên

D. Không cần làm gì cả

Câu 54: Theo Thầy ra đi đến nhà đàn việt thí chủ, nhà thế có thờ Phật thì phải làm gì?

Đáp án:

A.Phải xá bái cúi đầu                                                      C. Tụng kinh

B. Quét dọn bàn Phật                                                     D. Gõ chuông

Câu 55: Sa di khi vào chúng thì phải làm gì?

Đáp án:

A. Chen lấn chỗ ngồi                                                       C. Bàn bạc khen chê lỗi người

B. Kêu bảo nói cười trửng giỡn                                       D. Cả 3 đều sai

Câu 56: Đến giờ ăn, Sa di phải làm gì?

Đáp án:

A. Nghe tiếng chuông phải sửa y phục                            C. Biết phép cung kỉnh nhịn nhường

B. Trong khi ăn phải chú nguyện                                      D. Cả 3 đều đúng

Câu 57: Làm trò Sa di thực hiện phép Lạy kỉnh như thế nào?

Đáp án:

A. Chứng minh cho người lạy                                          C. Phải đứng phía sau xa thầy mà lạy

B. Lạy một bên cùng Thầy                                               D. Cả 3 đều sai

Câu 58: Câu trích sau đây nằm trong phần nào của Môn Oai Nghi: “Sa di phải trước học luật sau học kinh, chẳng nên trái cãi, muốn học kinh phải nhờ thầy trao dạy và giảng giải, muốn xem bộ kinh nào phải bạch hỏi với thầy dạy của mình”?

Đáp án:

A. Sa Di Thờ Thầy                                                          C. Theo Chúng Ăn

B. Nghe Pháp Học Kinh                                                  D. Theo Thầy Ra Đi

Câu 59: Khi làm việc, Sa di phải làm việc như thế nào?

Đáp án:

A. Chẳng tiếc trọng đồ Tăng chúng                                  C. Dùng đồ của chùa bỏ cho hư hoại

B. Không cần nghe lời Tri sự                                           D. Cả 3 đều sai

Câu 60: Sa di khi nằm ngủ phải nằm như thế nào?

Đáp án:

A. Nằm nghiêng bên hữu                                                 C. Nằm sấp

B. Nằm ngửa                                                                  D. Cả 3 đều đúng

Câu 61: Khi đến chùa Ni cô, Sa di có thể làm những việc gì?

Đáp án:

A. Cậy vá may                                                                C. Trao thơ từ, hình ảnh kỉ niệm

B. Cạo tóc giùm ni cô                                                     D. Cả 3 đều sai

Câu 62: Khi đi khất thực, Sa di có thể đến xin ở những nhà nào?

Đáp án:

A. Nhà có binh khí                                                          C. Nhà chứa nhiều vật báu

B. Nhà không có đàn ông                                               D. Không đến cả 3 nhà trên

Câu 63: Câu chú nguyện sau đây có tên là gì: “Như, nếu bước chân này. Cầu cho chúng sanh! Khỏi biển sanh tử. Đủ các pháp lành”?

Đáp án:

A. Bước Xuống Giường Ngủ                                           C. Nơi Nhà Đi Ra

B. Đi Chẳng Hại Trùng                                                     D. Cả 3 đều sai

Câu 64: Câu chú nguyện sau đây có tên là gì: “Như, việc rồi đến nước. Cầu cho chúng sanh! Pháp ra khỏi đời. Mau lẹ sang qua”?

Đáp án:

A.Rửa Sạch                                                                    C. Rửa Chân

B. Rửa Tay                                                                     D. Rửa Bát

Câu 65: Câu chú nguyện sau đây có tên là gì: “Như, rửa hết mình dơ. Cầu cho chúng sanh! Trong sạch dịu hòa. Trọn vẹn không nhơ”?

Đáp án:

A. Rửa Sạch                                                                   C. Rửa Tay

B. Rửa Sạch Chỗ Dơ                                                      D. Rửa Bát

Câu 66: Câu chú nguyện sau đây có tên là gì: “Như, vững mình ngồi ngay. Cầu cho chúng sanh! Ngồi tòa Bồ đề. Lòng không chỗ chấp”?

Đáp án:

A. Gánh Nước                                                                C. Ngồi Thiền

B. Giở Bát                                                                      D. Cạo Tóc

Câu 67: Câu chú nguyện sau đây có tên là gì: “Như,nếu bước chân này. Cầu cho chúng sanh! Khỏi biển sanh tử. Đủ các pháp lành”?

Đáp án:

A. Từ Nhà Đi Ra                                                              C. Đi Chẳng Hại Trùng

B. Bước Xuống Giường Ngủ                                           D. Thức Dậy Buổi Sớm

Câu 68: Câu chú nguyện sau đây có tên là gì: “Như, sửa áo buộc dây. Cầu cho chúng sanh! Buộc tóm căn lành. Chẳng cho tản mất”?

Đáp án:

A. Mặc Y                                                                        C. Qua Cầu

B. Thăm Bệnh                                                                 D. Gánh Nước

Câu 69: Điền từ đúng vào chỗ trống: “Như, khi đi đại, tiểu. Cầu cho chúng sanh! Bỏ ………………………… Dứt hết các tội”?

Đáp án:

A. Thân, Khẩu, Ý                                                             C. Văn, Tư, Tu

B. Giới, Định, Tuệ                                                           D. Tham, Sân, Si

Câu 70: Điền từ đúng vào chỗ trống: “Như, vật nằm ni sư đàn. Nuôi lớn tánh mộng lòng. Mở trải lên……………... Vâng giữ Như Lai dạy”?

Đáp án:

A. chỗ Thánh                                                                  C. chỗ Phật

B. chỗ Tịnh                                                                     D. chỗ Tổ

Câu 71: Đoạn kệ sau đây được trích từ bài nào trong Nghi Thức Tụng Niệm: “Lời thuyết pháp hùng hồn cảnh tỉnh, Độ chúng sanh dứt bịnh hôn trầm. Quí thay diệu pháp thậm thâm, Chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ”?

Đáp án:

A. Xưng Tụng Phật Bảo                                                  C. Xưng Tụng Tăng Bảo

B. Xưng Tụng Pháp Bảo                                                 D. Cả 3 đều đúng

Câu 72: Đoạn kinh sau đây được trích từ bài nào trong Nghi Thức Tụng Niệm: “Thân đựng chứa biết bao tật xấu, Các việc làm theo dấu tệ hư. Hoặc là phỉ ố nhà sư, Hoặc là cử chỉ dường như hợm mình”?

Đáp án:

A. Sám Pháp Nguyện                                                      C. Sám Hối Tam Bảo

B. Hồng Danh Bửu Sám                                                  D. Sám Cầu Siêu

Câu 73: Đoạn kinh sau đây được trích từ bài nào trong Nghi Thức Tụng Niệm: “Chính ngày ấy Phật trời hoan-hỉ. Phải sắm sanh bá vị cơm canh. Ðựng trong bình-bát tinh-anh. Chờ giờ Tự-tứ chúng Tăng cúng-dường”?

Đáp án:

A. Kinh Phổ Môn                                                            C. Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân

B. Kinh A Di Đà                                                              D. Kinh Vu Lan Bồn

Câu 74: Đoạn kinh sau đây được trích từ bài nào trong Nghi Thức Tụng Niệm: “Ngày rằm tháng bảy mỗi năm. Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền. Lễ cứu tế chí thành sắp đặt. Ngõ cúng dường chư Phật, chư Tăng”?

Đáp án:

A. Kinh Phổ Môn                                                            C. Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân

B. Kinh A Di Đà                                                              D. Kinh Vu Lan Bồn

Câu 75: Đoạn kệ sau đây được trích từ bài nào trong Nghi Thức Tụng Niệm: “Vọng căn nguồn gốc đã tầm. Tham lam, sân giận, si lầm dang xa. Đắc trí tuệ, soi ra vạn pháp. Phóng hào quang chiếu khắp tứ phương”?

Đáp án:

A. Nhớ Ơn Phật                                                              C. Nguyện Về Cõi Phật

B. Thuyền Trí Huệ                                                            D. Cầu Nguyện Hòa Bình

Câu 76: Đoạn kệ sau đây được trích từ bài nào trong Nghi Thức Tụng Niệm: “Đời không đạo nên đời loạn khổ, Đạo ở đời thật chỗ yên vui. Dài dòng chẳng nói xa xuôi, Tiến lên đạo chánh dẹp lui đường tà”?

Đáp án:

A. Nhớ Ơn Phật                                                              C. Nguyện Về Cõi Phật

B. Thuyền Trí Huệ                                                            D. Cầu Nguyện Hòa Bình

Câu 77: Đoạn kệ sau đây được trích từ bài nào trong Nghi Thức Tụng Niệm: “Người tự giác ngộ độ thân. Giác tha, độ thế dạy dân tu trì. Nào đâu có tiếng thị phi. Nào đâu có cảnh lâm ly đau sầu”?

Đáp án:

A. Tán Tụng Công Đức Giáo Chủ                                     C. Nguyện Về Cõi Phật

B. Thuyền Trí Huệ                                                            D. Cầu Nguyện Hòa Bình

Câu 78: Đoạn kệ sau đây được trích từ bài nào trong Nghi Thức Tụng Niệm: “Nếu ta xét lẽ công bằng. Biết câu phước tội, biết căn luân hồi.Chớ nên giết nó đành rồi. Cũng đừng hành hạ tỏ lời rẻ khinh”?

Đáp án:

A. Tán Tụng Công Đức Giáo Chủ                                     C. Nguyện Về Cõi Phật

B. Khuyên Đừng Giết Thú                                                D. Cầu Nguyện Hòa Bình

Câu 79: Đoạn kinh sau đây được trích từ bài nào trong Nghi Thức Tụng Niệm: “Bậc ấy đã hiểu rành, Đạo cao mình chứng đắc, Phận việc đã thi hành, Kiếp sanh rày chấm dứt”?

Đáp án:

A. Kinh Từ Bi                                                                  C. Kinh Vô Ngã Tướng

B. Kinh Phổ Môn                                                            D. Kinh A Di Đà

Câu 80: Đoạn kệ sau đây được trích từ bài nào trong Nghi Thức Tụng Niệm: “Lòng con luống những ngậm ngùi, Trót đem linh tánh nhuộm mùi trần gian. Thân này đã lỡ vương mang, Khổ này mới phải trăm đàng tai ương”?

Đáp án:

A. Tán Tụng Công Đức Giáo Chủ                                     C. Nguyện Về Cõi Phật

B. Khuyên Đừng Giết Thú                                                D. Cầu Nguyện Hòa Bình

Câu 81: Hai câu sau đây nằm trong bài kệ nào của Mười Bài Văn Uyển: “Đời hay mộng, mộng đời đà thấy rõ. Ráng thực hành, lánh nghiệp tạo nên duyên”?

Đáp án:

A. Giấc Mộng Tàn                                                           C. Thời Gian Qua

B. Vô Thường                                                                D. Đường Đời

Câu 82: Hai câu sau đây nằm trong bài kệ nào của Mười Bài Văn Uyển: “Phật pháp ra đời có mấy khi. Khuyên người nẻo thẳng khá hồi quy”?

Đáp án:

A. Giấc Mộng Tàn                                                           C. Thời Gian Qua

B. Vô Thường                                                                D. Đường Đời

Câu 83: Hai câu sau đây nằm trong bài kệ nào của Mười Bài Văn Uyển: “Hồi chuông tự giác rồi tha giác. Giáo pháp mình tu lại kẻ tu”?

Đáp án:

A. Giấc Mộng Tàn                                                           C. Thời Gian Qua

B. Vô Thường                                                                D. Đường Đời

Câu 84: Hai câu sau đây nằm trong bài kệ nào của Mười Bài Văn Uyển: “Ráng tạo trữ phước lành dầu to nhỏ. Đặng làm cho đạo quả chóng viên thành”?

Đáp án:

A. Giấc Mộng Tàn                                                           C. Thời Gian Qua

B. Vô Thường                                                                D. Đường Đời

Câu 85: Hai câu sau đây nằm trong bài kệ nào của Mười Bài Văn Uyển: “Xác thân nương ánh mặt trời. Tinh thần trái lại nhờ nơi pháp mầu”?

Đáp án:

A. Ánh Sáng                                                                   C. Thiền Định

B. Tinh Tấn                                                                     D. Giải Thoát

Câu 86: Hai câu sau đây nằm trong bài kệ nào của Mười Bài Văn Uyển: “Một phen giũ sạch lòng tà. Dứt tình ham muốn, dứt nhà nợ duyên”?

Đáp án:

A. Ánh Sáng                                                                   C. Thiền Định

B. Giải Thoát                                                                  D. Tinh Tấn

Câu 87: Hai câu sau đây nằm trong bài kệ nào của Mười Bài Văn Uyển: “Non cao là chốn tu thân. Là nơi luyện đạo thoát trần lên tiên”?

Đáp án:

A. Ánh Sáng                                                                   C. Thiền Định

B. Giải Thoát                                                                  D. Tinh Tấn

Câu 88: Hai câu sau đây nằm trong bài kệ nào của Mười Bài Văn Uyển: “Yêu nhau ví chẳng biệt ly. Cần chi giải thoát tu trì nữa chăng?”?

Đáp án:

A. Ánh Sáng                                                                   C. Thiền Định

B. Giải Thoát                                                                  D. Tinh Tấn

Câu 89: Hai câu sau đây nằm trong bài kệ nào của Mười Bài Văn Uyển: “Bởi trong lòng dạ chẳng hiền. Hở môi để tiếng lụy phiền chung quanh”?

Đáp án:

A. Chọn Bạn Lành                                                           C. Giấc Mộng Tàn

B. Tịnh Khẩu Nghiệp                                                       D. Thời Gian Qua

Câu 90: Hai câu sau đây nằm trong bài kệ nào của Mười Bài Văn Uyển: “Hãy gần những bậc trung cang. Những nhà hiền đức, những trang thoát trần”?

Đáp án:            

A. Chọn Bạn Lành                                                           C. Giấc Mộng Tàn

B. Tịnh Khẩu Nghiệp                                                       D. Thời Gian Qua

Câu 91: Điền từ chính xác vào chỗ trống sau:

                        Nương mình ở chỗ …………………….

            Thì lòng khoái lạc càng thêm thâm trầm

Đáp án:

A. Thanh tịnh                                                                  C. Thanh thoát

B. Thanh thản                                                                 D. Thanh êm

Câu 92: Điền từ chính xác vào chỗ trống sau:

                        Mình bọt đậu, gió ……………………

            Không căn, không thật, pháp là huyễn thôi.

Đáp án:

A. Luồng qua                                                                  C. Lồng qua

B. Bay qua                                                                     D. Thoảng qua

Câu 93: Điền từ chính xác vào chỗ trống sau:

                        Chán chê mộng cảnh đọa đày

            Đưa tay trí huệ tháo dây ……………………..

Đáp án:

A. Dục lạc                                                                      C. Dục vọng

B. Dục tình                                                                     D. Cả 3 đều sai

Câu 94: Điền từ chính xác vào chỗ trống sau:

                        Trăm năm vật đổi người dời

            Một câu quý giá muôn đời ………………..

Đáp án:

A. Còn nêu                                                                     C. Còn không?

B. Còn quên                                                                   D. Cả 3 đều sai

Câu 95: Điền từ chính xác vào chỗ trống sau:

                        Ta người đừng tính phân chia

            ……………….. đừng tính, đoạn lìa hai bên

Đáp án:

A. Có không                                                                   C. Tùy duyên

B. Được hơn                                                                  D. Hơn thua

Câu 96: Điền từ chính xác vào chỗ trống sau:

                        Có nên lấp mắt ngơ tai

            Có nên ………………………. hoài hoài hay chăng?

Đáp án:

A. Thiền định                                                                  C. Niệm Phật

B. Trì chú                                                                        D. Nghe pháp

Câu 97: Điền từ chính xác vào chỗ trống sau:

                        Hãy gìn ……………….. là cần

            Giữ cho tâm ý lần lần thanh bai.

Đáp án:

A. Khẩu nghiệp                                                               C. Ngôn ngữ

B. Lời nói                                                                       D. Cửa miệng

Câu 98: Điền từ chính xác vào chỗ trống sau:

                        Ba đời chư Phật khắp tàng

            Nương thuyền …………………. mà sang bến bờ

Đáp án:

A. Bát nhã                                                                      C. Giáo hội

B. Giới luật                                                                     D. Trí huệ

Câu 99: Điền từ chính xác vào chỗ trống sau:

                        Dân lành biết giữ lời khuyến nhủ

                        Chỉ chuyên lo chăm chú …………………….

Đáp án:

A. Tu hành                                                                      C. Tu hạnh

B. Tu học                                                                       D. Tu hiền

Câu 100: Điền từ thích hợp vào chỗ trống sau:

                        Lẽ nào tập tánh khó khăn

            Chiều theo …………………… tự trăn trói mình

Đáp án:

A. Thân nghiệp                                                               C. Khẩu nghiệp

B. Ý nghiệp                                                                    D. Tam nghiệp

 

----------------o0o------------------

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan