CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kiểm tra thu hoạch khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" của Hệ phái lần 1

1. Trong bài “Sa Di thờ Thầy” có dạy Sa-di phải xem Thầy như:

A. Tăng chúng                                                      C. Phật

B. Sư phụ                                                            D. Cha mẹ

2. Trong bài kệ Pháp có câu:

Bốn vật lớn mượn làm thân đó

Tâm không sanh nhơn cảnh mà sanh…

Hãy cho biết bốnvật lớn đó là:

A. Đất, nước, lửa, gió                                           C. Cả 2 đều đúng

B. Địa, thủy, hỏa, phong                                       D. Cả 2 đều sai

3. Sa Di tập sự lỡ phạm giới điều chi, phải làm thế nào?

A. Chẳng nên che dấu                                           C. Hết lòng bày tỏ với Thầy

B. Đến trước Thầy xin sám hối                              D. Cả 3 đều đúng

4. Những đồ dùng của Thầy, Sa Di có thể sử dụng được không?

A. Được                                                               C. Mượn dùng xong trả lại

B. Không                                                              D. Cả 3 đều sai

5. Tổ sư Minh Đăng Quang thế danh là gì?

A. Nguyễn Thành Đức                                           C. Nguyễn Thành Đạo

B. Nguyễn Thành Đạt                                            D. Nguyền Thành Đắc

6. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống sau đây:

Tiếng ta là gió mùa ……… …….

Một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng!

A. Xuân                                                                C. Thu

B. Hạ                                                                  D. Đông

7. Vì sao đức Phật cấm sát sanh?

A. Tôn trọng sự công bằng                                   C. Tránh nhân quả báo ứng

B. Nuôi dưỡng lòng từ bi                                      D. Cả 3 đều đúng

8. Trong bài “Kệ Giới”, giới luật là gì của đạo Phật?

A. Giới luật là tinh hoa của đạo Phật                      C. Giới luật là nguồn cội của đạo Phật

B. Giới luật là tinh túy của đạo Phật                       D. Giới luật là tinh thần của đạo Phật

9. Hai câu sau, nằm trong bài kệ nào?

Luôn luôn đôi mắt phải kềm

Đừng hay nhìn liếc kiếm tìm chi chi.

A. Bài kệ Thân                                                      C. Bài kệ Khẩu

B. Bài kệ Ý                                                          D. Bài kệ Giới

10. Giới luật mất đạo Phật có còn không?

A. Còn                                                                 C. Còn phân nửa

B. Mất                                                                  D. Mất phân nửa

11. Theo “Kệ giới”, xưa nay thành Phật Thánh phải nhờ gì mà được?

A. Kinh sách                                                         C. Kệ tụng

B. Giáo lý                                                             D. Giới luật

12. Tổ sư Minh Đăng Quang sinh vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 26 tháng 9 al năm 1923                            C. Ngày 27 tháng 9 al năm 1923

B. Ngày 25 tháng 8 al năm 1923                            D. Cả 3 đều sai

13. Giới luật phác họa ra sao phải để y như vậy hay được sửa đổi?

A. Được sửa đổi tùy duyên                                   C. Cả 2 đều sai

B. Phải để y như vậy không được sửa đổi            D. Cả 2 đều đúng

14. Trong giới cấm nói dối có 4 thứ, hãy sắp xếp theo đúng thứ tự

A. Rủa chửi, đâm thọc, khoe khoan, nói dối           C. Nói dối, khoe khoan, đâm thọc, rủa chửi

B. Đâm thọc, rủa chửi, nói dối, khoe khoan            D. Khoe khoan, nói dối, rủa chửi, đâm thọc

15. Đoạn kệ dưới đây nằm trong bài kệ nào?

            Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi

            Ta bước riêng một lối thanh cao

            Đạo vàng quý báu biết bao

            Vừa mình tu tỉnh vừa trau sửa người

A. Cầu Nguyện Hòa Bình                                       C. Chúc Mừng Chánh Pháp

B. Thuyền Trí Huệ                                                  D. Nhớ Ơn Phật

16. Hoàng mẫu cùa thái tử Tất Đạt Đa là ai?

A. Ma Ha Ba Xà Ba Đề                                          C. Vi Sa Kha

B. Ma Da hoàng hậu                                             D. Vi Đề Hi

17. Trong bài pháp của HT. Giác Giới thì hàng ngoại đạo có quan điểm về khổ như thế nào?

A. Khổ do nghiệp quá khứ                                    C. Khổ do Đấng tạo hóa

B. Khổ do ngẫu nhiên                                           D. Cả 3 đều đúng

18. Khi sa vào 3 quan điểm trên, con người sẽ như thế nào?

A. Không có ý diệt khổ                                         C. Chấp nhận khổ

B. Mong có ý diệt khổ                                          D. Cả A và C đều đúng

19. Hãy bổ sung vào chỗ trống câu kệ sau đây:

Bước đầu bổn phận làm trò

……………………………………………………………….

…………………………………........................................

Đặng mình diệt hẳn riêng tây ý xằng.

 

20. Lần đầu tiên sang xứ Nam Vang học đạo, Tổ sư bao nhiêu tuổi?

A. 15 tuổi                                                             C. 19 tuổi

B. 17 tuổi                                                             D. 21 tuổi

21. Quan điểm của đức Phật về khổ như thế nào?

A. Trong xác thân chưa đầy một sải tay có thức, có tưởng này từ đây Như Lai tuyên bố khổ đau.

B. Trong xác thân chưa đầy một sải tay có thức, có tưởng này từ đây Như Lai tuyên bố đoạn tận khổ đau.

C. Cả hai đều đúng                                               D. Cả hai đều sai

22. Từ nhận thức khổ qua lời đức Phật dạy, chúng ta có được định hướng gì?

A. Tu tập không còn nghi ngờ                               C. Trau dồi trí tuệ giải thoát

B. Giữ gìn Tam nghiệp trong sạch                         D. Cả 3 đều đúng

23. Hãy điền vào chỗ trống câu kệ dưới đây:

                                    Thế gian đầy dẫy sự tai nàn

                        Chẳng lựa……………………., chẳng lựa sang.

A. Nghèo giàu                                                      C. Nghèo hèn

B. Sang bần                                                         D. Giàu nghèo

24. Tất Đạt Đa có nghĩa là gì?

A. Người giữ được chức vụ của mình                   C. Mọi việc đều thành tựu

B. Người được toại nguyện                                  D. Cả 3 đều đúng

25. HT. Giác Pháp đã dạy học “Môn oai nghi” đề làm gì?

A. Trả bài thọ giới                                                 C. Hành trì để hoàn thiện cung cách người tu

B. Được đắp y lên lớp                                          D. Câu A và B đúng, câu C sai

26. Tụng kinh cúng ngọ để làm gì?

A. Thành kính dâng lễ phẩm lên Tam bảo               C. Hồi hướng chú nguyện cho chúng sanh

B. Chứng minh công đức tín chủ                           D. Cả 3 đều đúng

27. Theo ý pháp của TT. Giác Tây thì chúng ta giữ giới là giữ cho ai?

A. Cho mình                                                         C. Cho Pháp

B. Cho Phật                                                          D. Cho Tăng

28. Trong bài cầu nguyện có câu: “Tam nghiệp thanh tịnh định, huệ tu”

Hãy cho biết Tam nghiệp gồm những gì?

A. Giới, Định, Tuệ                                                 C. Kinh, Luật, Luận

B. Thân, Khẩu, Ý                                                   D. Phật, Pháp, Tăng

29. Trong lễ Hạ điền, thái tử Tất Đạt Đa làm gì?

A. Vui chơi                                                           C. Ngồi tĩnh tọa

B. Ca hát                                                              D. Không làm gì hết

30. Phật giáo lấy gì làm tiêu chuẩn đạo đức để bước lên con đường Thánh thiện?

A. 5 giới                                                               C. 250 giới

B. 10 giới                                                             D. Cả 3 đều đúng

31. Cái gì là nhơn sanh của giống người và trời?

A. Phước báu                                                       C. Giới

B. Học thức                                                          D. Cả 3 đều đúng

32. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống sau đây:

Miệng ta là cánh ……… …….

Một khi hé nở một phen thơm lừng,

A. Hoa mai                                                           C. Hoa sen

B. Hoa cúc                                                           D. Hoa đào

33. Trong kinh Phổ Môn, đức Phật đối đáp với vị Bồ tát nào?

A. Quán Thế Âm Bồ tát                                         C. Vô Tận Ý Bồ tát

B. Trì Địa Bồ tát                                                    D. A và C đều đúng

34. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống sau đây:

Nhịn nhường là ……… đầu tiên

Kìa chư ……….. vẫn nhắc khuyên ta hoài.

A. Giới …….Phật                                                  C. Huệ ……… Phật

B. Định ……. Tổ                                                    D. Phật ……… Định

35. Khi xuất gia, thái tử Tất Đạt Đa được gọi là gì?

A. Phật Thích Ca                                                   C. Thế Tôn

B. Như Lai                                                            D. Sa môn Cù Đàm

36. Bài kệ Huệ có câu: “Soi ra Ngũ uẩn một giờ thành không”

Hãy cho biết Ngũ uẩn gồm những gì?

A. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân                                     C. Sắc, thinh, hương, vị, xúc

B. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức                              D. Sắc, tài, danh, thực, thùy

37. Hãy cho biết 4 câu sau đây được trích trong bài kệ nào?

Xét dò kẻ khác làm chi

Hạnh ta, ta giữ cho y mới là

Cũng như lấy mật trong hoa

Con ong có phá màu hoa bao giờ.

A. Bài kệ Khẩu                                                      C. Bài kệ Nhẫn

B. Bài kệ Giới                                                       D. Bài kệ Thân

38. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành câu kệ dưới đây:

                        Thôi đành mượn thú nâu sồng

                        Tiêu dao ngày tháng………….. sửa mình

A. Cửa thiền                                                         C. Cửa không

B. Cửa chùa                                                         D. Cửa đạo

39. Thái tử Tất Đạt Đa nhận thấy cảnh khổ gì mà xuất gia tầm đạo?

A. Già, bệnh, chết                                                 C. Không thấy gì hết

B. Khổ, tập, diệt, đạo                                           D. Thấy ông đạo sĩ

40. Sa-di phải cung kính Thầy vì:

A. Thầy hướng dẫn ta tu đúng chánh pháp hầu giải thoát sanh tử khổ     C. Cả 2 đều sai

B. Thầy cung cấp đầy đủ phương tiện học hành                                     D. Cả 2 đều đúng

 

41. Trong Chơn Lý “Khất Sĩ”: Tham sân si được gọi là gì?

A. Con trẻ nhỏ nhít hẹp hòi                                    C. Ông già

B. Người lớn                                                        D. Trời

42. Người khất sĩ đi xin ăn tu học để:

A. Hạ lòng tự cao dốt nát                                      C. Thong thả học hành

B. Rèn nuôi chí nhẫn                                             D. Cả 3 đều đúng

43. HT. Giác Toàn đã chia sẻ Ngài nhận được lời dạy “Ăn cây nào rào cây nấy, ăn ở đâu thì âu ở đó” từ đức Thầy nào?

A. Đức Thầy Giác Huệ                                           C. Pháp sư Giác Nhiên

B. Đức Thầy Từ Huệ                                             D. Tri sự Giác Như

44. Tiếng Khất Sĩ chỉ có nơi:

A. Cỏ, cây, thú                                                     C. Đất, nước, lửa, gió

B. Người, trời, Phật                                              D. Vạn vật và các pháp

45. Tổ sư Minh Đăng Quang có dạy trong Chơn Lý Khất Sĩ: “Chính sự ở một chỗ giữ một bài, một lớp là:

A. Khổ não                                                           C. Vô minh

B. Si mê, thất học                                                 D. Cả ba đều đúng

46. Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ gì gọi là sự từ bỏ vĩ đại?

A. Cha hiền                                                           C. Vương quyền

B. Vợ đẹp, con xinh                                              D. Cả A, B, C đều đúng

47. Trong 6 năm tu trước khi thành Phật, sa môn Cù Đàm đã tu pháp gì?

A. Khổ hạnh                                                         C. Tứ Y Pháp

B. Trung Đạo                                                        D. Bát Chánh Đạo

48. Sa môn Cù Đàm đã tu khổ hạnh với ai trong 6 năm?

A. A La Lam                                                         C. Ni Kiền Tử

B.Uất Đầu Lam Phất                                              D. Cả 3 đều sai

49. Sa môn Cù Đàm ngồi thiền dưới gốc cây gì mà thành Chánh giác?

A. Cây Sa la                                                         C. Cây Vô ưu

B. Cây Bồ đề                                                        D. Cả 3 đều sai

50. Sau 49 ngày thiền định, sa môn Cù Đàm đắc quả gì?

A. Vô thượng Chánh đẳng giác                             C. Phật Thế Tôn

B. Như Lai                                                            D. Cả 3 đều đúng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan