CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Pháp tạng

       

PHÁP TẠNG

 Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ 

---o0o---

Muốn biết Đức Phật Di Đà

Trước hết ta hãy nghe qua tích này

Cách tu thành đạo của Ngài

Để ta hiểu mà làm bài học chung.

I.      Trong sự tích có ghi rằng

Vua Vô Tránh Niệm là vì minh quân

Cai trị nước lớn đông dân

Có quan Bảo Hải đại thần trung kiên.

Con quan Bảo Hải đức hiền

Tên là Bảo Tạng có duyên tu hành

Bảo Tạng Như Lai đắc thành

Vua Vô Tránh Niệm phát tâm cúng dường

Phật Bảo Tạng và chư tăng

Mùa mưa ba tháng thức ăn, đồ dùng.

Sau đó Bảo Hải đại thần

Tâu vua xin chớ mong cầu các duyên

Phước báu hữu lậu nhơn thiên

Phước hưởng sẽ hết không bền vững đâu.

Chi bằng hướng đến đạo mầu

Nguyện sau thành Phật để hầu độ sanh.

Vua bèn nhận lời chân thành

Đến đảnh lễ Phật cầu xin đức Ngài

Chỉ cho biết thế giới nào

Trang nghiêm hơn hết vua cầu kết duyên.

Khi ấy Phật phóng hào quang

Soi khắp võ trụ chung quanh tỏ tường

Vua thấy được ở tây phương

Thế giới An Lạc pháp vương là Ngài

Phật Độ Nhất Thiết Thế Gian

Cảnh giới trong sạch thế gian khó bì.

Vua Vô Tránh Niệm bèn quỳ

Đảnh lễ phương ấy nguyện vì chúng sanh

Hồi hướng tất cả phước lành

Cầu sanh cõi tịnh tu thành Như Lai.

Tế độ chúng sanh sau nầy

Đức Phật Bảo Tạng và Ngài Pháp Vương

Phật Độ Nhất Thiết Thế Gian

Thọ ký vua được đắc thành về sau.

Triết lý của sự tích này

Là để chỉ rõ giải rành lý sâu.

Tiền thân của Phật A Di

Phát tâm cầu đạo từ khi còn phàm

Từ người ác trở nên hiền

Đến thành cư sĩ kết duyên tu hành.

Quy Tam bảo, hướng đường lành

Lý này, sự đó là dành chỉ ra

Mọi người tất cả chúng ta

Tu đều như vậy, hiểu ra lý này

Có sự lý mới hiển bày

Vua Vô Tránh Niệm tâm người không tranh

Tâm là vua chủ pháp sanh

Vô Tránh là niệm không tranh với người

Thường giữ bình đẳng nhu hòa

Niệm là niệm tưởng, gốc là tâm chơn.

Tranh đua là ác không nhơn

Không tranh là thiện, là nhơn tâm lành.

Cai trị một nước đông dân

Tức là cai quản xác thân của mình

Đại sự sanh tử của thân

Trong ấy chứa pháp, quan dân đông vầy.

Bảo Hải là trí sáng hay

Rộng lớn như hải vô nhai, không bờ.

Không tranh tâm niệm không nhơ

Của vua Vô Tránh hiện giờ không tranh.

Bảo Tạng là pháp cao thanh

Kinh, luật, luận là ba phần pháp tâm

Pháp có là do sưu tầm

Quán sát các pháp thiện lành khéo hay.

Bảo Tạng tu thành Như Lai

Tên là Bảo Tạng pháp này cao thanh

Chỉ hướng cho kẻ tu hành

Đi đến chánh giác viên thànhchơn như.

Nên cũng gọi là Như Lai

Sanh ra Bảo Tạng trong ngoài viên dung

Vua Vô Tránh Niệm cúng dâng

Đức Phật Bảo Tạng là đang thực hành.

Đem hết tấc dạ chí thành

Cung kính pháp bảo thực hành nên công

Gom góp của cải của tâm

Phụng trì giáp pháp cao thâm thượng thừa.

Cúng dường ba tháng mùa mưa

Là lo chăm sóc tam thừa pháp môn.

Nhằm lúc giáo pháp rải ban

Như mưa rưới mát tiêu tan não phiền.

Giáo hóa giác ngộ nhân duyên

Trong khi nhập định tham thiền tỏ thông

Cũng nhờ giác ngộ tỏ lòng

Chơn như, khất sĩ cố công trau giồi.

Trí thông minh như biển khơi

Ngăn dứt tâm niệm với đời không tranh

Tham đắm vọng tưởng phước lành

Cầu mong phước báo hữu hành nhơn thiên.

Chánh trí ngăn dứt các duyên

Hướng cho tâm niệm đến miền chơn như

Là quan Bảo Hải khuyên vua

Dứt bỏ phàm tánh đừng cầu phép linh,

Nên tầm sát sự tịnh thanh

Do đó Bảo Tạng phóng quang khắp cùng

Là pháp lý của tâm trung

Thấy ra võ trụ vô minh não phiền.

Tâm niệm xét thấy nhân duyên

Khất sĩ giác ngộ bình yên lâu dài

Độ diệt tất cả nạn tai

Tiêu trừ khổ não trở đầu về tây.

Hướng mặt trời lặn hết ngày

Của trí tắt nghĩ việc ngoài đã xong.

Chết bỏ đời tức vãng sanh

Vào nhà đạo đức, quốc thành lạc bang

Tức là cảnh giới niết bàn

Dứt luân hồi khổ tử sanh không còn

Hết tham vọng sạch cõi lòng

Thế giới An Lạc sạch trong vui vầy.

Vua lạy Đức Phật phương tây

Và Ngài Bảo Tạng phước nầy cầu sanh

Nghĩa là tâm niệm không tranh

Sau khi thấy gặp quyết tâm theo về

Tam tạng pháp bảo cận kề

Diệt trừ tất cả sơn khê não phiền

Hồi hướng công đức nhơn duyên

Tịnh ba nghiệp để được liền xuất gia

Giải thoát, khất sĩ không nhà

Thanh tịnh lục độ sống hòa giới nghiêm.

Tu đủ phước đức nhân duyên

Đắc quả thành Phật nối duyên độ đời

Tâm quyết định không buông lơi

Nhờ vậy tam tạng được thời tỏ thông.

Sự diệt khổ càng tinh thông

Có được kết quả như tâm nguyện cầu

Chắc chắn là chẳng bao lâu

Chơn như toàn giác, diệu mầu chánh chơn.

Hai Phật thọ ký là nhơn

Thực hành diệu pháp quả chơn đắc thành.

Thiện nhơn tâm niệm không tranh

Đến với pháp bảo, không sanh não phiền

Cư sĩ giác ngộ đầu tiên

Tập lần khất sĩ thắng duyên ly trần.

Vô Tránh Niệm là tiền thân

Của bình đẳng tánh pháp thân Di Đà

Vô lượng cam lộ chan hòa

Sự tu tìm đạo của nhà thiện tâm

Nhờ có tâm niệm không tranh

Sanh bình đẳng, cam lộ vương mát người

Pháp tạng vô lượng đúng thời

Như mưa cam lộ rưới nơi cõi trần.

II.      Tích thứ hai về tiền thân

A Di Đà Phật nguyên nhân độ đời

Ở một xứ rất đông người

Vua tên Pháp Tạng thương đời xuất gia.

Khất sĩ giải thoát ta bà

Tỳ kheo Pháp tạng là người trí hay

Theo làm đệ tử Như Lai

Phật Thế Tự Tại là thầy bổn sư

Pháp tạng khởi lòng bi từ

Một ngày quỳ trước mặt thầy khởi tâm

Bốn tám lời nguyện thậm thâm

Lập cõi cực lạc độ sanh bổn hoài

Kẻ nào có duyên với Ngài

Thì Ngài nguyện độ tận đời trầm luân.

Ngài nguyện sau mỗi câu rằng

Nếu không như vậy, thệ không đắc thành

Sau khi phát nguyện vừa xong

Mưa hoa tuôn rưới trên không có lời

Âm thanh vang dội khắp nơi

Chắc sẽ thành Phật từ lời nguyện trên.

Tích thứ hai bàn lý chơn

Chỉ rằng từ ác tiến lên người hiền

Trở nên cư sĩ tinh chuyên

Đạt được tự chủ có duyên pháp mầu

Giác ngộ chơn lý tin sâu

Y theo chơn lý bắt đầu xuất gia.

Tỳ kheo Pháp Tạng chính ta

Theo Thế  Tự Tại Vương là bổn sư.

Kỉnh tôn chơn lý làm thầy

Giữ làm của báu để trau sửa mình.

Cả thảy chư Phật nào thành

Cũng đều như thế cũng danh Phật Ngài

Có đội ngọc đỏ trên đầu

Là báu giải thoát, là châu định thần.

Giải thoát ra vào trong trần

Mới đặng tự tại thung dung tâm hồn.

Vua chủ chính là tâm chơn

Pháp Thế Tự Tại là thầy Phật chung

Thầy của Pháp Bảo Tạng trung

Pháp có do giải thoát, chơn như thành.

Giải thoát, chơn như sản sanh

Các pháp Bảo Tạng tựu thành từ đây.

Thuở ấy Pháp Tạng Tỳ kheo

Quỳ xuống phát khởi nguyện lành lập nên.

Thế giới cực lạc vững bền

Là do đại nguyện cao trên của Ngài

Nguyện độ tất cả nạn tai

Diệt tất cả khổ nếu Ngài có duyên.

Là Tỳ kheo đắc pháp huyền

Thâm nhập với pháp phát nguyền độ sanh

Thấy pháp cũng chính là mình

Mình là Bồ tát, Pháp sư độ đời

Tam tạng là chất liệu nuôi

Chúng sanh vạn vật vun bồi tâm chơn.

Tạo nên xứ Phật hiện tiền

Pháp sư Bồ tát hạnh nguyền độ tha

Từ bi trí huệ chan hòa

Phổ tế sanh chúng độ hòa khắp nơi.

Tất cả ở trong pháp thôi

Đều do pháp bảo dưỡng nuôi tạo thành

Pháp Tạng khi đã tôn sùng

Giải thoát, giác ngộ con đường giác chơn.

Ấy là Pháp Tạng trang nghiêm

Đảnh lễ quy kính pháp môn thực hành

Hàm chứa hạnh nguyện độ sanh

Tạo nên thế giới an lành phương tây

Bốn tám đại nguyện đủ đầy

Tam tạng pháp bảo từ đây ban hành.

Tất cả các pháp có danh

Pháp ác, pháp thiện, pháp hành cư gia

Đến pháp khất sĩ xuất gia

Có đủ ba tạng để ta hành trì

Ba tạng pháp đã tôn thờ

Giải thoát giác ngộ làm Thầy bổn sư.

Cho nên ba tạng báu nầy

Đều có vị giải thoát ngay hiện thời

Ba tạng sẽ tạo nên người

Và xứ giải thoát nơi nơi yên bình.

Pháp giải thoát nuôi chúng sanh

Khiến nên tâm địa chỉ thuần pháp vui

Pháp tạng giải thoát là tôi

Tôi là Pháp Tạng phát lời nguyện chung

Bốn tám đại nguyện lực hùng

Tạo nên thế giới tột cùng vui an

Người hành sẽ đắc niết bàn

Chơn như thành Phật và đang độ đời

Từ bi trí huệ rạng ngời

Tinh tấn, giải thoát định nơi pháp hành

Chơn như ắt sẽ tựu thành

Hành đúng đại nguyện sẽ thành toàn chân

Đời xưng tụng đấng Thế Tôn

Nếu hành chẳng đúng chưa tròn nguyện tâm.

Bồ tát giác tha chưa làm

Đối với pháp nguyện không hay thực hành

Thì quả Phật đâu đặng thành

Đối với pháp nguyện trở thành vô duyên.

Pháp thì độ kẻ hữu duyên

Vô duyên khó độ khó khuyên tu hành

Có chí muốn được vãng sanh

Chớ bậc kém trí thì đành vậy thôi

Sự thật đã như thế rồi

Nguyện lực của pháp đúng thời độ tha.

Trong xứ luật pháp Tăng già

Trang nghiêm tốt đẹp như là báu châu

Bảy giới thất tụ, Tỳ kheo

Hai trăm năm mươi giới điều nghiêm trang

Là bảy lớp báu lan can

Bảy pháp diệt tránh dùng toàn thất châu

Bảy pháp chánh giác rộng sâu

Ví như cây báu vượt cao tỏa cành,

Tứ y là mặt đất vàng

Các chất liệu báu thế gian khó bì.

Đạo tràng nước mát nhiệm mầu

Hoa như trí huệ đủ màu đẹp xinh,

Tiếng chim lời diễn pháp lành

Người nghe đều khởi tâm lành muốn tu.

Tưởng ăn, mặc có đủ đầy

Là người khất sĩ ngọ chay quen dùng

Ở trong giới luật mực trung

Tới giờ khất thực đủ dùng hôm nay

Hoặc có người cúng thức chay

Cùng sự rước thỉnh thọ trai tại nhà.

Giáo lý khất sĩ dung hòa

Tam y một bộ để mà che thân

Khi cũ rách, vừa đúng năm

Nhớ ra là đã đúng tầm đổi y,

Chỗ ở trên bước đường đi

Nhà mát, cốc tạm hộ trì tạm cho,

Bệnh hoạn thì tâm chẳng lo

Có cư sĩ hộ thuốc cho tạm dùng.

Đạo khất sĩ ở trong trần

Ích lợi quý báu có phần thảnh thơi

Tâm buồn bực như nóng dơ

Thì có nước pháp rưới cho mát lòng,

Muốn nước, thì có nước dâng

Tức là pháp học lúc cần thầy trao

Tưởng chi có nấy dồi dào

Không còn phân biệt da màu hèn sang.

Thanh Văn đang ở đạo tràng

Nghe học pháp bảo trong hàng xuất gia.

Bồ tát là bậc độ tha

Thanh Văn, Bồ tát như là anh em.

Trong cõi pháp thật huyền vi

Ôn hòa, bình đẳng giới nghi một màu

Trang nghiêm trong sạch làu làu

Văn tự ngôn ngữ không sao luận bàn.

Những ai pháp nguyện hàm tàng

Thì rất hoan hỷ đã, đang, sẽ thành

Sẽ như có tiếng nói rằng

Chắc mình thành Phật, tự mình nhận ra.

Những bậc trên trước nhu hòa

Thấy nghe biết đặng rất là hỷ hoan

Ai ai thảy đều ngợi khen

Là mưa hoa rưới như đang chúc mừng

Trí ta hoan hỷ vô cùng

Cũng sẽ tán thán chào mừng tự thân.

Cho đến các hàng nữ nhân

Vào cõi giới luật sạch không nhẹ nhàng

Do nhờ giới luật nghiêm trang

Cũng được trong sạch như hàng nam nhân.

Cõi bất thối đủ thiện căn

Xuất gia nhập đạo làm Tăng tu hiền

Sẽ được  giải thoát hiện tiền

Là nhờ niệm pháp, pháp duyên độ đời

Cõi ấy toàn pháp bảo thôi

Là cõi lạc quốc, là nơi tịnh đàng

Thế thì đại nguyện vẹn toàn

Ai đắc Pháp Tạng quên mình vị tha.

Bốn tám nguyện pháp chan hòa

Độ rước tất cả ta bà chúng sanh

Lập thành thế giới tịnh thanh

Dạy nuôi những kẻ tâm thành muốn tu.

Cõi ấy thân có hoại hư

Tâm hồn vĩnh viễn chơn như đời đời

Sống vĩnh viễn có thêm hoài

Nhưng cũng không chật, không đầy, không tiêu.

Pháp Tạng đại nguyện cao siêu

Ai cũng là Phật, cũng đều Pháp Vương

Đều là những Pháp Tạng vương

A Di Đà Phật tây phương độ đời

Muốn đắc ngộ phải từ nơi

Trước là cư sĩ đến hồi xuất gia

Khất sĩ giải thoát cửa nhà

Phát bốn tám nguyện độ hòa chúng sanh

Theo đó hành đúng mới thành

Cực lạc thế giới độ sanh Di Đà.

III.     Lại nữa thêm tích thứ ba

Người tu tịnh độ học mà hiểu thêm

Tích ghi kiếp chót Ngài tên

A  Mi Ta tàu dịch tên Di Đà

Vô Lượng Cam Lộ nghĩa xa (sâu)

Tỳ kheo, khất sĩ sống hòa chư tăng

Lãnh đạo Giáo hội quyền năng

Là vị Trưởng lão Cao tăng đức dầy

Là Phật quá khứ tái lai

Một hôm Trưởng Lão đến ngay tháp vàng

Lấy chén đập bể nát tan

Rồi kêu hỏi chúng ai làm bể đây

Cái chén tốt quý thế nầy?

Chư Tăng đều nói không ai biết gì

Trong số đó có A Di

Lặng thinh không đáp vì nghi sự tình

Chén bể tất có người làm

Không ai nhận thì biết làm sao đây.

Không lẽ Trưởng Lão lở tay

Nếu không ai nhận vụ nầy lôi thôi.

Ắt có sự tranh cải rồi

Đạo ắt sẽ bị tiếng đời chê bai

Thôi ta hãy lảnh tội thay

Cho vị nào đó lở tay yên lòng.

Khi ấy Trưởng Lão hỏi rằng

Di Đà yên lặng phải chăng người làm.

Muốn cho tội dứt tâm an

Thì ngươi phải chịu phạt hành mười năm

A Di Đà chịu phạt răn

Mỗi buổi sáng phải vào rừng lượm cây (củi)

Chiều tối nấu nước thắp đèn

Siêng năng công quả mười năm công dầy

Tâm trí đức hạnh đủ đầy

Trong tâm hoan hỷ không hay than phiền.

Trưởng Lão thấy đến cơ duyên

Hóa hiện thây chết nằm bên tháp thờ

Ruồi lằn bu đậu rất nhơ

Vòi tửa nhoi nhúc, hôi dơ vô cùng

Trưởng Lão Tăng nhờ dọn dùm

Mọi người lảng tránh bảo rằng không kham

Chờ A Di Đà về làm

Ngày ấy đã đủ mười năm phạt hành,

Nhưng Di Đà vẫn thực hành

Gánh nước lượm củi việc hằng ngày quen.

Khi về gần đến đạo tràng

Chư sư chạy kiếm đón đường cho hay

Mượn Di Đà hãy tiện tay

Di Đà ưng chịu làm ngay không phiền.

Bỏ củi, vác xác đi chôn

Trưởng Lão bảo, độ cơm xong hãy làm

A Di Đà liền bạch rằng

Để tôi dọn trước rồi ăn muộn gì

Để lâu dơ tháp quá đi

Nhịn ăn một bữa có gì lớn lao.

Di Đà liền bước đến mau

Lại gần xác chết, nghe sao không mùi

Vác lên vai cũng nhẹ thôi

Đi giữa đường thấy nhẹ rồi như không.

Giựt mình quay lại ngó trông

Xác thân đã hóa sen hồng phóng quang

Sực nức mùi thơm dịu dàng

Bay lên không, rồi nhẹ nhàng đáp ngay

Hoa sen hạ trước mặt Ngài

Chư thiên đồng rải hoa trời cúng dâng.

Bồ tát khen ngợi chào mừng

Thỉnh Ngài lên ngự sen vàng về tây.

A Di Đà sửng sốt thay

Chẳng rõ chân giả ngại ngần không lên

Bồ tát cùng với chư thiên

Thúc giục mãi nên tâm không nghĩ rằng

Ta người trong sạch siêng năng

Dầu ma quỷ có gạt nhầm sợ chi

Vậy ta hãy thử xem đi

Bước lên sen báu tức thì phóng quang

Thân Ngài hóa hiện sắc vàng

Áo Phật tề chỉnh nghiêm trang rỡ ràng

Tinh thần an trụ nhẹ nhàng

Thần thông hiện đủ tròn đầy giác chơn.

Chứng quả Như Lai Thế Tôn

Bay về Giáo hội tạ ơn bậc Thầy

Rồi cùng Trưởng lão về tây

Thế giới cực lạc từ đây nhẹ nhàng

Từ đó tăng tục thế gian

Ai ai cũng niệm hồng danh của Ngài

A Di Đà Phật diệu thay

Nam mô Tiếp Dẫn... đức Ngài Đạo sư.

Đó là phương pháp Ngài tu

Đắc quả thành đạo A Di Phật Đà.

Triết lý của sự tích nầy

Giải ra chỉ rõ trình bày pháp môn

Khởi đầu là tâm thiện nhơn

Không tranh hơn thiệt tánh nhân vun bồi

Cư sĩ  đã quy y rồi

Tôn kính pháp bảo hướng đời xuất gia.

Về sau khi được xuất gia

Đắc Pháp Tạng phát nguyện ra độ đời

Tên Vô Lượng Cam Lộ rồi

Pháp sư dùng pháp dạy đời viên minh

Độ cho vô lượng chúng sanh

Vô Lượng Cam Lộ dạy rành pháp tu

Pháp vương vô ngại chơn như

Thầy của các bậc Pháp sư hiện đời.

Pháp lý nầy chỉ khúc nôi

Khi Ngài tu tập đến hồi thành công

Lập nên cõi Phật đại đồng

Nhưng tâm Ngài vẫn một lòng khiêm cung.

Tôn thờ chư Phật thầy chung

Trưởng Lão của đạo Phật trong ba đời

Chớ chẳng phải của riêng Ngài

Ngài là phần tử giúp vài việc thôi.

Hạ mình thấp hơn mọi người

Không nhận đệ tử, xưng tôi là thầy.

Thực hành bình đẳng pháp nầy

Y theo chơn lý xưa nay trong đời.

Bát vàng bể, ví dụ thôi

Bát chánh đạo của ba đời Phật xưa

Để mối đạo lại truyền thừa

Gặp hồi mạt pháp tông thừa rẽ phân.

Như chén báu bể nát tan

Thời kỳ thành hoại như đang ... vẫn là.

Hành pháp khất sĩ tăng già

Là thời chánh pháp Phật đà truyền ban.

Tông giáo tại gia lan tràn

Là thời mạt pháp bát vàng bể mau

Hai giáo pháp đối cùng nhau

Tùy theo trình độ căn cơ con người.

Đều do chư Phật cả thôi

Đó là Trưởng lão đập rồi bát xưa

Tăng chúng không ai dám thưa

Nghĩa là đạo, đến lúc chia tông thừa

Trình độ tăng chúng bấy giờ

Thinh Văn, Duyên Giác làm ngơ đứng nhìn.

Không nhận trách nhiệm của mình

Cho rằng phước kém vì mình ít tu.

Thời mạt pháp như mây mù

Đạo pháp phải chịu thuận xu thế là

Đại Bồ tát A Di Đà

Đứng ra lãnh lấy nghiệp và chúng sanh

Ngài phải công quả mười năm

Dùng phép lục độ siêng năng trau giồi.

Sáng ngày đi lượm củi rơi

Gánh về buổi sáng, chiều thời nấu (nước) sôi.

Tức là niệm trí của người

Tỏa sáng giáo hóa độ người cư gia

Để đặng thâu tăng gần xa

Chiều lại thiền định tức là lo tu

Luyện rèn thêm nghĩa kinh thư

Làm gương tăng chúng cũng như cho mình.

Ngài có hai phần độ sinh

Vừa giáo hóa dạy chúng sanh bên ngoài

Giác ngộ bước lên đường ngay

Quy y Tam bảo thành người cư gia

Vừa dạy khất sĩ Tăng già

Nêu gương đèn tuệ lục hòa sống chung

Đến lúc thập độ tròn xong

Trí huệ toàn giác viên thành Như Lai

Chính là trong lúc đức Ngài

Sắp thành Phật là lúc Ngài thấy ra

Đạo pháp cao quý Phật đà

Như bửu tháp hiện đang là trơ trơ.

Như chai chết giữa cõi đời

Không ai kính trọng không người tu theo.

Chúng sanh cứ mãi ôm đeo

Xác thân vật chất, chạy theo giả hình

Như một cái thây chết sình

Tham sân tam độc trong mình thúi dơ

Họ như thây nằm chết trơ

Dựa bên tháp Phật làm nhơ tăng già

Ôm đeo cốt Phật, cái ta

Ấy là Pháp Phật biến ra sự tình

Thế mà tăng chúng lặng thinh

Ai cũng cứ mảng nói mình lo tu.

Bảo thủ sở kiến bấy lâu

Tránh kẻ vật chất xem hầu thây ma,

Gớm ghê ác gian như là

Tởm sợ giòi thúi, vậy mà làm ngơ

Bậc Đại Bồ tát bấy giờ

Công quả vừa mãn, giác chơn đã tròn,

Không cầu an hưởng niết bàn

Như buổi cơm ngọ đã, đang đúng thời.

Ngài liền gánh vác độ đời

Xách cuốc trí huệ vào nơi biển trần

Đào đất chôn cái tham sân

Trên đường giáo hóa ngày dần thành công.

Dũng mãnh tinh tấn lướt xông

Vào đời giáo hóa mà lòng nghe vui

Không màng đến sự thúi hôi

Dẫu khi sự nghiệp độ đời chưa xong.

Nhưng Ngài cảm thấy nhẹ lòng

Vẫn cứ tiến bước thong dong nhẹ nhàng.

Chúng sanh như tòa sen vàng

Mặc áo giải thoát như vàng như châu

Hết lòng ủng hộ đạo mầu

Tôn Ngài giáo chủ cầm đầu chư Tăng

Các bậc tri thức danh nhân

Chư thiên, cư sĩ, sư tăng thảy đều

Phún mưa hoa tán tụng Ngài

Khen Ngài xứng đáng làm thầy nhân thiên

Thế là gánh nặng giữa đường

Chưa trọn vẹn đã tròn thành đạo chơn

Bổn nguyện Ngài đã rồi xong

Sau buổi thọ thực no lòng khỏe an

Sau khi làm mệt ngủ quên

Tâm Ngài đại định giác chơn hoàn toàn

Không còn xao xuyến tâm an

Lặng thinh yên nghĩ tịnh nhàn không không.

Chừng đó trí huệ thần thông

Phóng quang phủ khắp danh xưng đủ đầy

Ngài giữ đạo hạnh bậc Thầy

Làm gương cho kẻ sau nầy học theo

Công đức tu hành bấy lâu

Oai nghi, hạnh kiểm phục thâu nhiều người

Tướng tốt, xinh đẹp, vui tươi

Trang nghiêm đúng đắn là người trung dung.

Kể từ đó Ngài hiệp chung

Chư Phật quá khứ để cùng về tây

Nền đạo giải thoát dựng xây

Như tòa sen đưa các Ngài thong dong.

Đến rốt ráo sự thành công

Hoàn toàn an lạc tâm không nhiễm trần

Không còn lo việc thế nhân

Nặng nề cực nhọc theo dòng thời gian.

Như đốc học đã nghĩ an

Chứng minh dạy đạo chư Tăng bậc thầy

Dưới Ngài có biết bao người

Nối tiếp hạnh nguyện các Ngài dở dang.

Nên các Ngài được nghĩ yên

Chơn tâm không vọng trụ miền chơn như.

Đức A Di Đà đạo sư

Sau các chư Phật đã từ lâu xa

Đến khi chứng quả Phật đà

Tây phương cực lạc phổ hòa tâm chơn.

Thì những người khác ở chung

Đồng sư, đồng học, đồng chung hiệp hòa.

Nay họ chịu tôn thờ Ngài

Và với tất cả những người thế gian

Ai cũng mong đến đạo tràng

Theo về giáo pháp lạc an Di Đà

Vô Lượng Cam Lộ chan hòa

Và bởi họ sợ tâm ma biếng lười

Nên luôn xưng tụng danh người

Nam mô Tiếp Dẫn ... cứu đời đạo sư.

Kính lạy Tiếp Dẫn Đạo Sư

Để thường nhắc nhở cho chư Tăng hành.

Triết lý nhà Phật chỉ rành

Cực lạc tịnh độ là đang hiện tiền.

Nên những ai có nhân duyên

Thì nên xưng niệm hồng danh của Ngài.

Vô Lượng Cam Lộ tròn đầy

Thì ta cũng được như Ngài tròn xong

Phương tây chính thật tại lòng

Cõi Cực Lạc vốn tự tâm của mình.

Vô Lượng Cam lộ nghĩa linh

Pháp bảo giáo hóa chúng sanh tu hành.

Ai ai nếu gắng thực hành

Thì cũng đắc được pháp lành tự tâm.

Hành Bồ tát đạo độ sanh

Thì mới đắc quả viên thành Như Lai.

Pháp do chư Phật diễn bày

Pháp bảo cao quý là Thầy chúng sanh

Chư Phật hiện tại thực hành

Vị lai chư Phật nguyện lành nối theo.

Vậy nên những lúc về sau

Thời kỳ xa Phật nên tu pháp nầy

Thờ tạng pháp bảo quý thay

Đừng thờ cốt tượng, tháp đài cao sang.

Pháp Tạng dung chứa lời vàng

Thờ cốt tượng Phật sao bằng tâm kinh

Chư Phật xưa kia được thành

Nhờ nơi tạng pháp tu thành Thích Ca

Thế nên Phật A Di Đà

Là có trước Phật Thích Ca bao đời.

Thích Ca Mâu Ni là người

Đúng danh Vô Lượng Cam Lồ Như Lai.

Theo lời chơn lý diễn bày

Thích Ca cùng Đức Di Đà không hai

Phật A Di Đà Như Lai

Chơn tâm bình đẳng ai ai có đều.

Vua Vô Tránh Niệm tu rồi

Tiến đến Pháp Tạng Tỳ kheo tu hành

Vô Lượng Cam Lộ đắc thành

Là thang ba nấc sẵn dành cho ta

Ai ai khi giác ngộ ra

Cũng Di Đà Phật cũng nhà Tây phương,

Cũng là Khất sĩ pháp vương

Chơn tâm là Phật Pháp Vương Di Đà./.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan