CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kệ "Thập lục hạnh"

KT14-1

 

BÀI 1

Đi chậm khoan thai

Đứng ngay yên lặng

Ngồi thẳng vững vàng

Nằm nghiêng trang nghiêm.

 

Nói dịu dàng lời

Làm hòa hưỡn chuyện

Ăn lặng lẽ bát

Mặc chỉnh tề y.

 

Thức nhớ đạo lành

Ngủ quên đời ác

Sống nương cực lạc

Chết nghỉ Niết-bàn.

 

Thân không tội lỗi

Tâm chẳng kiêu sa

Trí đừng mê tối

Tánh chớ vọng tà.

BÀI 2

Đi đường đạo chánh

Đứng giữ mực trung

Ngồi nơi giải thoát

Nằm chỗ thung dung.

 

Nói lý dịu hòa

Làm sự Bát-nhã

Ăn dùng pháp hỷ

Mặc tự tánh thiền.

 

Thức thánh Thinh Văn

Ngủ tiên Duyên Giác

Sống hành Bồ-tát

Chết gọi Như Lai.

 

Thân giới trong sạch

Tâm định yên lặng

Trí tuệ sáng suốt

Tánh chơn như nhiên.

Bài của NT. Huỳnh Liên

Đi bước khoan thai

Đứng cho ngay thẳng

Ngồi vững trang nghiêm

Nằm nghiêng thanh phẳng.

 

Nói lời pháp ngữ

Làm sự độ sanh

Ăn thức trai thanh

Mặc manh hoại sắc.

 

Thức thánh Thinh Văn

Ngủ tiên Duyên Giác

Sống hành Bồ-tát

Chết đạt chơn như.

 

Thân trau giới luật

Tâm đạt định thiền

Trí chiếu tuệ viên

Tánh an chơn tánh.

(Bài 1,2 trích Minh Đăng Quang pháp giáo)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: