CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh Cúng Cửu Huyền

     a-kinhtung

I.     Nghi thức Cúng dường Tam Bảo
 II.    Nghi thức cúng Cửu Huyền
 III.   Nghi thức Thọ trì
 IV.   Nghi thức Sám hối
 V.    Nghi thức Cầu an
 VI.   Nghi thức Cầu siêu
 VII.  Kinh Vu Lan Bồn
 VIII. Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân
 IX.   Kinh A Di Đà
 X.    Kinh Từ Bi
 XI.   Kinh Vô Ngã Tướng
 XII.  Kệ Tụng thêm
 * Ý nghĩa và Lời khuyên trước khi Tụng kinh

 

II. KINH CÚNG CỬU HUYỀN

 

1. DÂNG HƯƠNG

Khói hương xông thấu mấy tầng xanh

Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành

Trên khói hương này xin Phật ngự

Chứng minh đệ tử tấc lòng thành. O

 

2. LỄ PHẬT

Kính lạy Phật từ bi cứu thế

Đem đạo lành phổ tế chúng sanh

Trần gian biết nẻo tu hành

Nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. O

       

3. LỄ PHÁP

Kính lạy Pháp là phương giải thoát

Gốc chơn truyền Y Bát từ xưa

Pháp tu chứng đắc kịp giờ

Độ người qua đến bến bờ bên kia. O

 

4. LỄ TĂNG

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật

Hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần

Tự mình giác ngộ lý chân

Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. O

 

5. KINH CÚNG CỬU HUYỀN THẤT TỔ

Thành kính lạy Cửu Huyền Thất Tổ

Ngõ đáp ơn báo bổ sanh thành

Con quy y Phật tu hành

Cửu Huyền Thất Tổ lòng thành chứng tri

Noi theo hạnh từ bi của Phật

Bỏ dứt đi những tật xấu xa

Trau giồi đức hạnh thuần hòa

Đạo thành cứu độ mẹ cha, Cửu huyền.

Nay phẩm vật hiện tiền dâng cúng

Hương, đăng, hoa chúc tụng cầu xin

Cửu huyền Thất tổ hương linh

Chứng lòng hiếu thảo ân sinh thuở đầu.

Công dạy dỗ cao sâu thăm thẳm

Công dưỡng nuôi khó gẫm gì hơn

Ăn cay, uống đắng không sờn

Vì con đau khổ không hờn phiền chi

Cha mẹ rất từ bi hà hải

Nội ngoại đồng bác ái tình thương

Cửu huyền Thất tổ đồng nương

Từ đời vô thỉ khôn lường kiếp sinh…

Ân dưỡng dục minh minh như hải

Ân sanh thành tợ Thái Sơn cao

Con nay muốn đáp công lao

Đền ơn, trả nghĩa thế nào cho xong!

Lời Phật dạy mênh mông biển khổ

Cõi Ta-bà không chỗ dựa nương,

Chúng sanh vì bởi tình thương

Tình ân, tình ái mà vương nghiệp sầu,

Sanh tử mãi biết đâu mà kể

Cứ trầm luân trong bể ái hà

Cũng vì bản ngã chấp ta

Tham lam, sân giận, cùng là si mê…

Những tội lỗi không hề dứt bỏ

Đường tử sanh nên khó bước qua,

Làm con  muốn cứu mẹ cha

Cửu huyền, Thất tổ, ông bà đền ơn

Đem phẩm vật cúng dâng Tam Bảo

Nhờ chư Tăng tâm đạo cầu nguyền

Cầu cho Thất tổ Cửu huyền

Siêu sinh Tịnh độ phước duyên đủ đầy.

Ai muốn đáp công thầy dạy dỗ

Hay đền ơn Thất tổ Cửu huyền

Chúng sanh tất cả các miền

Thì nên phát đại lời nguyền độ tha.

Trước xuất thế lìa xa cõi tục

Sau diệt tiêu lòng dục, tánh phàm

Chẳng còn ưa chuộng, muốn ham

Thân tâm thanh tịnh, già-lam dựa kề

Tu chứng đắc Bồ-đề Phật quả

Độ chúng sanh tất cả siêu thăng

Vượt lên cửu phẩm thượng tầng

Là phương trả nghĩa đáp bằng công lao.

Ai hiếu tử mau mau ghi nhớ

Muốn đáp đền mối nợ từ xưa

Cần nên tu niệm sớm trưa

Công dày quả mãn, phước thừa báo ân. O

 

6. HỒI HƯỚNG CHUNG

Phẩm kinh con đọc vừa xong

Xin đem hồi hướng cầu đồng thế gian

Nguyện cho dương thới bình an

Âm siêu ba cõi, Tây phang đặng về

Người người thoát khỏi trầm mê

Chóng thành quả giác, vẹn bề đạo chơn. O

Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (3 lần).

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: