CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghi Thức Thọ Trì

     a-kinhtung

I.     Nghi thức Cúng dường Tam Bảo
 II.    Nghi thức cúng Cửu Huyền
 III.   Nghi thức Thọ trì
 IV.   Nghi thức Sám hối
 V.    Nghi thức Cầu an
 VI.   Nghi thức Cầu siêu
 VII.  Kinh Vu Lan Bồn
 VIII. Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân
 IX.   Kinh A Di Đà
 X.    Kinh Từ Bi
 XI.   Kinh Vô Ngã Tướng
 XII.  Kệ Tụng thêm
 * Ý nghĩa và Lời khuyên trước khi Tụng kinh

 

 III. NGHI THỨC THỌ TRÌ

(TẠI TỊNH XÁ HOẶC TẠI TƯ GIA MỖI ĐÊM)

1. DÂNG HƯƠNG

Khói hương xông thấu mấy tầng xanh

Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành

Trên khói hương này xin Phật ngự

Chứng minh đệ tử tấc lòng thành. O

 

2. LỄ PHẬT 

Kính lạy Phật từ bi cứu thế

Đem đạo lành phổ tế chúng sanh

Trần gian biết nẻo tu hành

Nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường. O

 

3. LỄ PHÁP 

Kính lạy Pháp là phương giải thoát

Gốc chơn truyền Y Bát từ xưa

Pháp tu chứng đắc kịp giờ

Độ người qua đến bến bờ bên kia. O

 

4. LỄ TĂNG 

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật

Hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần

Tự mình giác ngộ lý chân

Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. O

 

5. XƯNG TỤNG PHẬT BẢO

Phật là đấng tối cao giác ngộ

Lập đạo tràng tế độ chúng sanh

Luật nghiêm giới cấm ban hành

Làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu.

Cõi trần thế mịt mù tăm tối

Biết đâu là đường lối thoát thân,

Đầu tiên một bậc siêu nhân

Cất mình thoát tục bước chân lìa đời.

Nay đệ tử là người mong mỏi

Dứt trần duyên theo dõi học hành

Kính dâng một tấm lòng thành

Phụng thờ Đức Phật đạo lành cao siêu. O

 

6. XƯNG TỤNG PHÁP BẢO

Pháp của Phật giáo điều chánh lý

Hạnh xuất gia Khất sĩ thanh bần

Một y, một bát tùy thân

Pháp môn khất thực giáo dân độ đời.

Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự

Vãng sanh về Phật xứ đạo tràng

Sống chung tu học dễ dàng

Tham thiền, nhập định mở đàng huyền môn.

Lời  thuyết pháp hùng hồn cảnh tỉnh

Độ chúng sanh dứt bệnh hôn trầm

Quý thay diệu pháp thậm thâm

Chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ. O

 

7. XƯNG TỤNG TĂNG BẢO

Tăng là các nhà sư thanh tịnh

Thể không không, chẳng dính bụi trần

Ly gia, cắt ái khinh thân

Dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh.

Tăng là kẻ thừa hành Phật pháp

Đem đạo mầu dạy khắp thế gian,

Hồng trần đám lửa cháy lan

Nước mưa cam lộ xối tràn tắt ngay.

Chư Thánh Tăng công dày vô hạn

Độ chúng sanh bao quản nhọc nhằn

Đội ơn cảm đức không ngằn

Chúng con thành kính lễ hằng dám sai. O

 

8. QUY Y TAM BẢO

Quy y Phật, con hết lòng kính Phật

Lượng từ bi con nguyện học theo Ngài

Thương chúng sanh khắp vũ trụ muôn loài

Một tánh giác, thể đại đồng vạn vật. O

 

Quy y Pháp, con gắng tu học Pháp

Được thức tâm, giải thoát cõi lầm mê

Pháp vô sanh chư Phật thảy nương về

Bát chánh đạo cùng Tứ y chánh pháp. O

 

Quy y Tăng, con kính trọng nhà Tăng

Hòa hiệp chúng lẽ sống chung bình đẳng

Thanh tịnh giới thể trang nghiêm vắng lặng

Đức chứa đầy kiêm đủ cả tài năng. O

 

9. THỌ TRÌ NGŨ GIỚI

Một gìn giới cấm SÁT SANH

Những ngày chay lạt không đành giết ăn

Thú kia chẳng đoạn mạng căn

Tránh xa nhiều kiếp thù hằn chém đâm. O

Hai gìn giới cấm GIAN THAM

Của người chẳng đặng lấy làm của ta

Những mong kiếp khác sanh ra

Khỏi đường nghiệp báo đọa sa lạc lầm. O

Ba gìn giới cấm TÀ DÂM

Chẳng đem đạo nghĩa trăm năm đổi dời

Không hay nhiễm thói chơi bời

Về sau tránh khỏi kiếp đời dâm bôn.  O

Bốn gìn giới cấm VỌNG NGÔN

Không lời quỷ quyệt tinh khôn gạt lường

Hại người tội ác phải vương

Tránh điều điên đảo, đau thương không ngừa. O

Năm gìn giới cấm SAY SƯA

Rượu kia chất độc nguyện chừa bỏ ra

Đặng cho những kiếp về xa

Khỏi điều mê muội vạy tà tối tăm. O

 

(Có thể tụng thêm các bài kệ, hoặc Cầu an, Cầu siêu, sau rốt là Hồi hướng)

 

10. HỒI HƯỚNG

Phẩm kinh con mới đọc rồi

Nguyện đem phước đức vun bồi chúng sanh

Người người thức tỉnh tu hành

Bến mê phút chốc biến thành ao sen,

Lý kinh sáng suốt như đèn

Rọi vào tâm trí tối đen sáng liền

Nguyện con cùng pháp có duyên

Gặp người trí thức bạn hiền đồng tu

Ngày ngày tinh tấn công phu

Pháp đăng chẳng để mờ lu lạnh lùng,

Cúi xin đức Phật chứng lòng

Con nguyền quyết chí gắng công tu hành. O

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O (3 lần).

 

11. PHÁP QUY GIỚI

Kính lạy Phật.

Kính lạy Pháp.

Kính lạy Tăng.

Đệ tử nguyện quy y Tam bảo

Gìn một lòng sám hối ăn năn

Giữ ngũ giới, luật răn nghiêm nhặt:

Một, không giết những loài sanh vật

Hai, không tham, trộm cắp của ai

Ba, không dâm, tinh khiết nào phai

Bốn, không dối sai ngoa kẻ khác

Năm, không uống rượu say gian ác.

Lại nguyện thêm giảm các tham, sân

Cùng si mê, quyết dạ giải lần

Tu thêm hạnh ân cần bố thí

Phép thập thiện con luôn gắng chí

Nguyện tu thân, khẩu, ý cho an

Quyết một lòng gắng giữ vẹn toàn

Mong cầu sự bình an hỷ lạc…

Nương Tam bảo, theo đàng chánh giác

Cầu ơn trên nước pháp rưới ban

Khiến đều cho tất cả thế gian

Mọi người đặng theo đàng thiện nghiệp.

Nhờ lượng cả ơn trên độ tiếp

Đệ tử nguyền trọn kiếp quy y

Ngưỡng bề trên xuống đức Từ bi

Thường chứng chiếu lòng thành đệ tử. O

 

12. PHÁP TỊNH TÂM 

Giữ thân trong sạch, hạnh phúc biết bao!

Giữ miệng trong sạch, hạnh phúc biết bao!

Giữ ý trong sạch, hạnh phúc biết bao!

Thân cùng khẩu, ý trọn lành

Xa lìa tội lỗi, gần cành hoa sen

Ai mà thân, khẩu, ý rèn

Giữ theo thiện nghiệp, thân bèn đặng an

Ba nghiệp hằng đặng rảnh rang

Thác rồi nhập Thánh là đàng xưa nay

Bị mắng chửi lòng chẳng phai

Với người tham lẫn giận gay chẳng sờn

Giữ mình thanh tịnh là hơn

Dầu ai gây dữ, oán hờn mặc ai. O

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: