CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thuyền Trí Huệ

Thuyền Trí Huệ ngược dòng rẽ sóng

Đèn quang minh rạng bóng soi đời

Ai người trồi hụp chơi vơi

Khá mau bám níu vào nơi mé bờ!

Biển trần thế đục nhơ đã lắm

Bao anh hùng chìm đắm khổ nguy

Nước tham một dãy đen sì

Gió cuồng nổi dậy sân si ba đào.

Mãi xao xuyến tranh nhau vật chất

Phí công linh bùn đất đắp tô

Của trần càng tóm thâu vô

Là càng chôn lấp dưới mô sình lầy.

Lòng tự thị mưu hay kế giỏi

Chước phân ranh chia cõi rẽ bờ

Kẻ khôn lấn hiếp người khờ

Ngọn trào tham lợi bấy giờ nổi lên.

Sóng cuồng cuộn vang rền gào thét

Nước chảy nhào, xô vẹt lướt phăng

Thương ôi, cái bọt trôi lăn

Nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm…

Lúc biển động, tối tăm trời đất

Cõi âu sầu phảng phất u minh

Trần hoàn vạn vật chúng sanh

Âm thầm khổ sở, linh đinh khốn nàn.

Trải bao đoạn lầm than tai biến

Ánh triêu dương xuất hiện từ từ

Quang minh rạng rỡ thái hư

Muôn loài ngưng dứt ưu tư, kinh cuồng.

Tai nghe tựa tiếng chuông cảnh tỉnh

Mắt thấy xa đủng đỉnh thuyền khơi

Du Tăng khất sĩ ra đời

Chiếc thuyền Giáo hội vớt người trần duyên.

Những ai dứt oan khiên túc trái

Mau thoát ra khổ hải, mê tân

Giấc mơ ngàn kiếp tỉnh lần

Lối đi ngàn kiếp bước chân đã dừng.

Đồ vật chất thôi đừng tạo sắm

Cõi đất bùn say đắm làm chi

Giàu sang càng nặng kéo trì

Tiếc thương lưu luyến dứt đi đặng nào!

Sao bằng đặng bước vào thuyền giác

Thể không không giải thoát nhẹ nhàng

Đưa qua bỉ ngạn đạo tràng

Tăng-già Phật xứ, đất vàng sống chung

Cõi tịnh lạc thung dung ngày tháng

Chẳng còn lo khổ nạn nhiễu nhương

Những là mừng giận, ghét thương

Buồn vui, ưa muốn, như thường, như không.

Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi

Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi

Nợ trần ngày ấy dứt rồi

Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành!

Kể ngày ấy vãng sanh xứ Phật

Học đạo mầu, nhiệm mật huyền vi

Làm Tăng ôm bát, đắp y

Vâng hành pháp báu, giữ trì giới nghiêm

Năng nghiên cứu xét tìm chơn lý

Gắng tham thiền huệ trí phát sanh

Sáng tâm tỏ tánh đành rành

Tinh chuyên nhập định đắc thành thần thông

Màn huyền bí bên trong hé mở

Máy nhiệm mầu lộ hở lần ra

Rõ ràng đạo quả đâu xa

Chơn tu thành Phật, Phật là người tu. O

Nam-mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. O (3 lần)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: