CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đường về cội nguồn


Đạo Phật du nhập vào Việt Nam trên dưới 2000 năm lịch sử. Nền tảng giáo lý đó luôn được chư vị Tổ sư phát huy để mang ánh sáng nhiệm mầu đến với chúng sanh.

Năm 1944, tại miền Nam Việt Nam, hình ảnh của vị Du Tăng Khất Sĩ không cửa, không nhà, ôm bát đắp y khất thực khắp nơi đã khơi dậy hình ảnh Phật Tăng xưa:

“Nhất bát thiên gia phạn

Cô thân vạn lý du

Dục cùng sanh tử lộ

Khất hoá độ xuân thu”.

Vị Du Tăng Khất Sĩ đó chính là đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Ngài sinh trưởng tại Vĩnh Long. Sau khi duyên trần đã dứt, Ngài phát đại nguyện dung nạp tinh tuý hai tông phái Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền, thực hành đường lối tu học chánh pháp của đức Phật Thích Ca Mâu Ni với phương châm “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”. Sự xuất hiện của Tổ sư và đường lối tu học hành trì theo “Tứ Y Pháp Trung đạo” đã được truyền thừa từ Đức Thế Tôn đến chư vị Tổ sư. Đức Tổ sư nhấn mạnh đường lối của người Khất Sĩ phải đúng theo Chơn Lý “Y bát chơn truyền” mà Phật Tăng xưa đã truyền dạy: “Tứ Y Pháp là chánh pháp của chư Phật mười phương ba đời, là giáo lý y bát Khất Sĩ vậy”. Những lời dạy của Tổ sư trong suốt gần 10 năm hành đạo được ghi lại thành 69 đề tài khác nhau thành bộ Chơn Lý. Ngài đã định hướng chỉ rõ đời sống của Phật Tăng xưa và sự chứng ngộ pháp đúng theo chơn lý.

Sự thong dong tự tại của Tổ sư đã ghi lại một thời hành đạo của vị Bồ-tát:

                   Mượn lớp nhân sinh xuống cõi trần

                   Học đòi Sĩ Đạt dứt tình thâm

                   Bồ-đề an tọa ban mưa pháp

                   Tát-đoả y hành hạnh Thế Tôn…

Năm 1954, đức Tổ sư vắng bóng, hình ảnh của bậc chân tu đã thấm nhuần vào tâm thức của hàng tứ chúng đệ tử. Nối tiếp hạnh nguyện cao cả ấy, quý Đức Thầy (môn đồ của Đức Tổ sư) tiếp tục dẫn đoàn Du Tăng Khất Sĩ hành đạo khắp 2 miền Nam – Trung nước Việt để mở mang mối đạo của Tổ. Sau thời gian hành đạo từ năm 1954 đến 1964, quý Đức Thầy đã phân hóa thành lập các Giáo đoàn Du Tăng Khất Sĩ, trải rộng 2 miền Nam – Trung nước Việt. Sáu Giáo đoàn Du Tăng Khất Sĩ hành đạo dưới sự hướng dẫn của chư Trưởng lão đương thời:

- Giáo đoàn I: Đức Nhị Tổ Giác Chánh dẫn đoàn hành đạo theo “Tứ Y Pháp”.

- Giáo đoàn II: Trưởng lão Giác Tánh, Đức Thầy Giác Tịnh lập đoàn du hành khắp miền Trung nước Việt.

- Giáo đoàn III: Đức Thầy Giác An thành lập Giáo đoàn hành đạo tại vùng duyên hải và các tỉnh Tây Nguyên.

- Giáo đoàn IV: Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên làm trưởng đoàn, du hành tại các tỉnh miền Đông, Tây Nam Bộ.

- Giáo đoàn V: Trưởng lão Giác Lý thành lập năm 1960 hành đạo trải dài trong Nam.

- Giáo đoàn VI: Hòa thượng Giác Huệ thành lập năm 1962 chủ yếu hành đạo tại miền Tây và Sài Gòn – Gia Định.

Ngoài ra, còn có một số phân đoàn Ni cũng được thành lập. Đặc biệt là Ni đoàn do Ni trưởng Huỳnh Liên thành lập trải dài các tỉnh thành Nam – Trung nước Việt.

Các đoàn Du Tăng thành lập và hành đạo đến khi đất nước hoàn toàn giải phóng (30/04/1945), chư Tăng Ni Khất Sĩ đã dừng chân du hóa, an tịnh thường trú tại các miền tịnh xá và tiếp tục mở mang mối đạo. Hòa chung sự ổn định và phát triển của đất nước, GHPGVN đã được thành lập vào tháng 11 năm 1981 tại chùa Quán Sứ – Hà Nội để thống nhất ý chí, hành động của 9 tổ chức Phật giáo tiêu biểu đương thời, trong đó có Hệ phái Khất Sĩ. Trải qua hơn 30 năm đồng hành cùng phát triển với GHPGVN, Hệ phái Khất Sĩ đã tham gia tích cực trong hoạt động Phật sự từ Trung ương đến địa phương và là thành viên năng động cùng với GHPGVN xây dựng và phát triển không ngừng. Tuy nhiên, bản sắc của Hệ phái vẫn được duy trì đúng theo đường lối của Tổ Thầy, lấy Giới – Định – Tuệ làm nền tảng, hành trì Tứ Y Pháp Trung Đạo.

Đúng như lời cổ đức dạy: “Mộc bổn thuỷ nguyên”, nghĩa là cây có cội, nước có nguồn. Tuy rằng xã hội phát triển, con người cũng theo đà tiến bộ của xã hội mà đôi lúc mất đi những gì người xưa đã khai mở. Với ý nguyện “thừa tự pháp, không thừa tự tài vật” mà Đức Thế Tôn đã dạy và lời giáo huấn của Tổ “nên tập sống chung tu học”, Khất Sĩ tượng trưng cho Chơn Lý đại đồng của võ trụ.

          “Cái sống là đang sống chung

          Cái biết là đang học chung

          Cái linh là đang tu chung".

Thấy được tâm nguyện đó, chư Tôn Giáo phẩm Hệ phái đã nhất trí tạo điều kiện để Tăng sư Khất Sĩ được cùng nhau sống chung tu học. Khóa tu Truyền thống Khất Sĩ đã được hình thành. Đây là bước đầu để hành giả Tăng sư ôn lại hình ảnh của Tổ Thầy đã từng du hành hoá đạo khắp nơi, đem hình ảnh của đoàn Du Tăng khất thực; cũng như những thời pháp học đã đánh dấu lại một thời mà Tổ sư hành đạo và thuyết giảng Chơn Lý. Khoá tu Truyền thống Khất Sĩ xuyên suốt trải qua 12 khoá, hành giả đã thể hiện đúng với tinh thần lục hòa cộng trụ, thực thi lời dạy của Tổ sư "nên tập sống chung học", hành trì Giới – Định – Tuệ để đạt đến Chân – Thiện – Mỹ. Khất Sĩ chính là con đường tạm đi đến nơi chân thật. Tổ sư khẳng định: "Kìa đoàn Du Tăng Khất Sĩ là con đường tạm hiện tại, để đi đến nơi chân thật" (Chơn Lý "Đạo Phật Khất Sĩ").

Sự gắn kết hòa hợp giữa sáu Giáo đoàn một lần nữa đã khẳng định giá trị của một Tăng đoàn Khất Sĩ sống trên tinh thần tỉnh thức. Đây là nền tảng tốt đẹp để mọi thế hệ Tăng sư kế thừa, gìn giữ và phát triển cùng nhau phát huy được nét đẹp tâm linh của Hệ phái Khất Sĩ biệt truyền. Hành giả Khất Sĩ cần thấy rằng: Phật Tăng xưa cho đến Tổ sư cùng quý Đức Thầy luôn sống trong sự tỉnh thức, diệt trừ tham ác để điều phục nội tâm. Muốn được vậy, người Khất Sĩ phải thực hành hạnh viễn ly: sống đời thanh bần, trui rèn tâm trí, thắp sáng ngọn đèn chánh pháp để soi rọi nội tâm, chế ngự ác pháp phát sinh.

Chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển về mọi mặt, chư Tăng sư Khất Sĩ được sống và tham gia các hoạt động của Giáo hội và xã hội. Nhưng điều quan trọng là hành giả Khất Sĩ cần phải giữ gìn bản sắc riêng của Hệ phái, đời sống đơn giản thanh bần của người Khất Sĩ. Muốn được vậy, mỗi hành giả Khất Sĩ phải luôn tỉnh thức và nhiệt tâm với đường lối sinh hoạt, tu học theo đường lối tu học Hệ phái, thông qua các khóa tu truyền thống. Chúng con thiết tha kêu gọi chư Tăng sư sống trong Giáo hội Khất Sĩ phải tự mình nhận thấy trách nhiệm đối với Hệ phái, đặc biệt đối với ân đức Tổ Thầy. Khóa tu truyền thống một lần nữa đánh dấu móc son mà Tổ sư khai đạo tại miền Nam Việt Nam, cho đến quý Đức Thầy tiếp tục thực hành để mở mang mối đạo theo tông chỉ "Nối truyền Thích-ca Chánh pháp". Được như vậy, chư Tăng sư đã đóng góp cho vườn hoa tâm linh Phật giáo nói chung, đồng thời, chúng ta đáp ơn Tổ Thầy đã dày công khai đạo và hành đạo một thời.

          "Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

          Nghĩa ân Sư muôn kiếp khó đáp đền".

Mỗi hành giả chuyên tu "Giới – Định – Tuệ" tạo nên một hình ảnh Tăng đoàn hòa hợp, làm rạng ngời giáo pháp Khất Sĩ mà Tổ sư Minh Đăng Quang đã khai mở, xây dựng một thế giới tịnh lạc.

                                                          (Tịnh xá Lộc Uyển, TP. Hồ Chí Minh)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan