CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bài học Khất Sĩ

I. CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cầu xin cho lễ cúng dường này, đến với đức Như Lai, xin Phật chứng minh.

Cầu xin cho lễ cúng dường này, đến với chư Bồ tát, xin Tăng chứng minh.

Cầu xin cho lễ cúng dường này, đến với chư Phật Pháp Tăng, xin Tam Bảo chứng minh.

II. KHUYẾN KHÍCH

Những ai hết lòng, ân cần cung cấp, thức ăn vật uống cho đệ tử của Phật, và làm phải cho mọi người, cao thượng hơn lòng bỏn sẻn và tánh tư vị, thì sẽ hưởng được sự vui sướng thanh nhàn, đời đời kiếp kiếp ở cảnh thượng thiên; những người ấy sẽ chứng đủ các quả đạo lành, sẽ được hân hạnh về đạo lý, sự khoái lạc hoàn toàn, các vị ấy sẽ sanh lên cõi trời, để hưởng sự sung sướng và nhàn lạc luôn luôn.

III. CHỨNG MINH

Tín chủ cúng dường Phật Pháp Tăng

Chứng minh công đức nhờ Tam bảo

Chú tâm nguyện độ thiện duyên này

Tín chủ đời đời thêm phước báu.

 

Sở cầu, sở ý đều thành tựu

Tín nhớ, hạnh y, nguyện trở về

Nay mới gieo nhơn, nhơn chánh giác

Sau này chứng quả, quả Bồ đề.

 

Đây thể lòng từ Phật Pháp Tăng

Vì tâm thành kính biết ăn năn

Đem cho tín chủ phước thanh tịnh

Xin lấy cho mình nghiệp khó khăn.

 

Tín chủ từ đây đặng nhẹ nhàng

Bến mê thoát khỏi chốn lầm than

Tiêu diêu khoái lạc y Tam bảo

Đắc quả kiếp nay thành Phật đạo.

IV. CẦU NGUYỆN

Phước cúng dường này của tín chủ

Tam nghiệp thanh tịnh định, huệ tu

Tánh cũ tự mình gồm chứa đủ

Tây phương an dưỡng hưởng thiên thu

Phước cúng dường này của chư linh

Dứt tiêu tội chướng thoát vô minh

Sám hối ăn năn tâm niệm Phật

Tây phương Cực lạc đắc siêu sinh

Phước cúng dường này của bá tánh

Cầu an tai nạn đặng muôn lành

Phát nguyện tu hành thành chánh giác

Tây phương Tịnh độ chỗ vãng sanh.

V. CHÚ NGUYỆN

Chú tâm nguyện độ, cả thảy chúng sanh,

Kẻ thác siêu thăng, người còn thơ thới,

Biển ái yên lặng, sông mê trong sạch,

Pháp giới chúng sanh, đồng tròn quả trí.

Nguyện khắp tín thí, ruộng phước thêm gieo,

Có tình, không tình đều thành Phật đạo.

Kính lạy cõi Tăng già Tây phương giải thoát. (1 lần)

Kính lạy cửa Khất Sĩ đường Như Lai.   (1 lần)

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời  (3 lần)

VI. THỌ BÁT

Bát cơm tín chủ biết bao công

Đức hạnh đầy vơi tự xét lòng

Thỏa miệng thích tình tham quấy bỏ

Nuôi thân hành đạo thuốc lành dùng

Toan vun chánh pháp cho thành tựu

Nguyệt dứt ác duyên thoáng sạch không

Nguyện các việc lành làm tất cả

Nguyện xin độ tận chúng sanh chung.

VII. LỤC HÒA

Thân cùng nhau hòa hiệp ở chung

Miệng không tranh đua cãi lẫy

Ý ưa nhau không trái nghịch

Giới luật đồng cùng nhau tu theo

Kiến thức riêng chỉ giải cho nhau

Tứ sự chia đồng với nhau…

VIII. SAU KHI ĐỘ CƠM XONG

Nguyện cầu cả thảy chúng sanh, đồng đặng đủ đầy tròn xong Phật sự.  (3 lần)

IX. ĐỌC KỆ / THUYẾT PHÁP

(Nếu có đọc kinh hay thuyết pháp, thì tại khoản này).

X. CHÚ NGUYỆN

Chú tâm nguyện độ mười phương

Kẻ âm siêu thoát, người dương nhẹ nhàng

Cõi đời biển ái lặng trang

Sông mê trong vắt sóng an, nước bình

Khắp cùng pháp giới chúng sanh

Gieo mầm mống huệ, viên thành quả chơn

Nguyện cầu tín thí công ơn

Phước điền rộng đức, huệ sơn cao tài

Hữu tình nhơn vật các loài

Vô tình bụi, đất, đá, cây bao đồng

Thảy đều đắc quả thành công

Cả nên Phật đạo hiện trong kiếp này.

Kính lạy cõi Tăng già Tây phương giải thoát.  (1 lần)

Kính lạy cửa Khất sĩ đường Như Lai.         (1 lần)

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời  (3 lần)

                                                                                                  (Trích Luật Nghi Khất Sĩ)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: