CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh Từ Bi

 

     a-kinhtung

I.     Nghi thức Cúng dường Tam Bảo
 II.    Nghi thức cúng Cửu Huyền
 III.   Nghi thức Thọ trì
 IV.   Nghi thức Sám hối
 V.    Nghi thức Cầu an
 VI.   Nghi thức Cầu siêu
 VII.  Kinh Vu Lan Bồn
 VIII. Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân
 IX.   Kinh A Di Đà
 X.    Kinh Từ Bi
 XI.   Kinh Vô Ngã Tướng
 XII.  Kệ Tụng thêm
 * Ý nghĩa và Lời khuyên trước khi Tụng kinh

 

KINH TỪ BI

Người khôn có đủ đức tài,

Hằng tìm lợi ích tương lai cho mình.

Dọn lòng an tịnh thanh bình,

Tiến vào Cực Lạc Vô sanh Niết-bàn.

Giữ lòng chánh trực đoan trang,

Nhu hoà lương thiện chẳng màng phô trương.

Thanh bần an phận thủ thường,

Không cam thế sự vấn vương cõi lòng.

Lục căn chế ngự nghiêm phòng,

Không cho liều lĩnh luyến mong dục trần.

Không làm nhơ bẩn tinh thần,

Tránh lời chê trách Thánh nhân phê bình.

Mong cầu tất cả chúng sanh,

Dồi dào hạnh phúc hoà bình sanh nhai.

Cầu cho ba giới, bốn loài,

Chúng sanh yếu mạnh, vắn dài, bình trung.

Béo, gầy, nhỏ, lớn, khôn, cùng,

Hữu hình, vô tướng muôn trùng gần xa.

Chưa sanh hoặc đã sanh ra,

Thảy đều thọ hưởng hà sa phước lành.

Nguyện không lừa gạt dối manh,

Khinh người miệt chúng hư danh trang hiền.

Dầu cho thân thuộc xóm giềng,

Người dưng kẻ lạ các miền xa xăm.

Trong cơn phẫn nộ giận thầm,

Cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người.

Như lòng từ mẫu thanh tươi,

Trăm cay ngàn đắng vui cười vì con.

Dầu cho một mất một còn,

Bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi.

Tình thương ghi tạc đời đời,

Từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang.

Học đòi từ mẫu gương vàng,

Mở lòng thương xót bủa tràn gần xa.

Chúng sanh trong cõi Ta Bà,

Thoát vòng khổ não vượt qua luân hồi.

Hằng ngày rải khắp nơi nơi,

Bốn phương tám hướng gầm trời bao la.

Tấm lòng bác ái vị tha,

Gội nhuần tư tưởng đậm đà tình thương.

Lòng từ trong sạch như gương,

Không pha ác cảm không vương tư thù.

Chí tâm trì niệm công phu,

Khi đi, khi đứng chuyên tu tham thiền.

Nằm ngồi mặc niệm thường xuyên,

Sưu tầm đạo quả gieo duyên Niết bàn.

Đó là phương pháp thế gian,

Đó là hạnh kiểm đưa đàng Vô sanh.

Thánh nhân ca tụng tán thành,

Xuôi dòng Thánh vức lữ hành nhập lưu.

Vượt lên đến mức thắng ưu,

Khai thông tuệ nhãn tầm sưu đỉnh đầu.

A Hàm đao tuệ gươm mầu,

Tuyệt đường tà kiến, xả câu dục tình.

Bất Lai cảnh giới hữu hình,

Phạm Thiên tạm ngự nghiêm minh Niết-bàn.

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: