CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hương thiền thơm ngát

 

 

Nglam5

CHÚC          Phật Pháp được hưng long

MỪNG         Ni giới tỏa ánh hồng long lanh

ĐẠI              hùng lực, đại thiên sanh

LỄ               kính Tam bảo phúc lành tròn xong

KHÁNH        tạ ân đức non sông

THÀNH        tâm thành ý vạn lòng an vui

TỊNH            thanh đức trí tài bồi

XÁ               phủi phiền não người người tiến tu

NGỌC          xưa rèn luyện điều nhu

LÂM            tuyền suối mát trượng phu ẩn nhàn

NI                giới tinh tấn rỡ ràng

TRƯỞNG     dưỡng tâm tánh minh quang đạo đời

MAI             lan cúc trúc xinh tươi

LIÊN            vàng thơm ngát mười mươi hương thiền

QUÝ            phẩm hạnh, đẹp phúc duyên

CHƯ            tôn Thiền đức hiện tiền chứng tri

NI                ni tục diệm Từ bi

VÀ               ngàn sen báu lưu ly diệu hiền

PHẬT           từ tỏa chiếu thiêng liêng

TỬ               tôn con cháu mối giềng theo chân

LONG          thiên bát bộ hiển thần

HẢI              hà chúng hội truyền nhân ta bà

VÔ              sanh pháp nhẫn ma ha

LƯỢNG       ngàn châu báu hằng sa nhiệm mầu

PHƯỚC       lực hoằng hóa xưa sau

BÁU            vật tín hỷ tâm giao thừa truyền

AN               bình phúc lạc trường miên

VUI              đời vui đạo thắng duyên thế trần

PHẬT           ân ban rải pháp thân

SỰ              sự hoàn mãn tinh thần trường lưu

VIÊN            minh ngời sáng vô ưu

THÀNH        vô lượng thọ trượng phu Bồ đề.

 

TX. Ngọc Lâm, Long Hải

Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan