CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn III: Lễ dâng Y bát trong chương trình Đại lễ

Sau mùa An cư Kiết hạ là ngày Tự tứ Tăng, sám hối, tự nhìn lại bản thân và cầu sự chỉ dạy của đại chúng Tăng. Và đây cũng là dịp giúp cho hàng thiện nam tín nữ phát tâm dâng cúng y bát cùng tứ vật dụng cho hàng xuất gia. Chính nhân duyên ấy, năm nay tại Tổ đình Nam Trung của Giáo đoàn III, nơi diễn ra Đại lễ Tự tứ Tăng – Vu lan báo hiếu năm 2016 đã diễn ra chương trình Lễ cúng dâng Y bát.

Quang lâm về chứng minh tham dự có chư tôn đức lãnh đạo giáo đoàn như HT. Giác Hùng, Đệ nhất Chứng minh BTS giáo đoàn; HT. Giác Phương, Đệ nhị Chứng minh BTS giáo đoàn; HT. Giác Trong Tri sự Phó kiêm Trưởng ban hoằng pháp giáo đoàn; HT. Giác Trí Tri sự Phó kiêm Trưởng ban giáo dục Tăng Ni giáo đoàn; HT. Giác Thành Tri sự Phó kiêm Trưởng ban Tăng sự giáo đoàn.

Về phía chư Ni có NT. Hiệp Liên Trưởng ban quản sự Ni chúng; cùng nhị vị Ni trưởng Phó quản sự Ni chúng: NT. Cảnh Liên và NT. Đền Liên; cùng chư tôn đức Tăng Ni trong giáo đoàn cùng tham dự chứng minh và hàng ngàn nam nữ phật tử cùng tham dự.

Sau khi niệm phật cầu gia hộ, hàng thiện nam tín nữ đã dâng lời tác bạch cúng dâng Y bát trong mùa Tự tứ năm nay. Tiếp đó TT. Giác Hành đã hướng dẫn nam nữ Phật tử nghi thức cúng dâng Y bát theo nghi thức truyền thống Khất sĩ.

Cuối cùng HT. Giác Phương đã thay mặt chư tôn thiền đức lãnh đạo Tăng Ni có lời chứng minh và sách tấn đến hàng nam nữ Phật tử tham dự. Hòa thượng nhấn mạnh đến ân đức Tăng bảo và tán thán công đức phước duyên hộ trì Tam bảo của hàng Phật tử. Đồng thời nhắc lại Tứ trọng ân, trong đó có ân đức của Thầy Tổ và Cha Mẹ để hàng thiện nam tín nữ ý thức hơn về tinh thần báo ơn và đền ơn.

DangY1Copy

DangY2 Copy

DangY3 Copy

DangY4 Copy

DangY5 Copy

DangY6 Copy

DangY7 Copy

DangY8 Copy

DangY9 Copy

DangY10 Copy

DangY11 Copy

DangY12 Copy

DangY13 Copy

DangY14 Copy

DangY15 Copy

DangY16 Copy

DangY16b Copy

DangY17 Copy

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan