CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn III: Truyền giới phương trượng cho Sa-di, Tỳ-kheo-Ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni năm 2023

Theo truyền thống Phật giáo Khất sĩ, trong lễ Tự tứ Tăng − Vu-lan Báo hiếu hằng năm, các vị lên lớp sẽ được chư Tôn đức Giới sư Giáo đoàn truyền trao giới pháp.

Tùy theo giới phẩm, các giới tử sẽ được khảo hạch học thuộc lòng giới luật bài vở trong phạm vi của mình; ngoài ra còn được xét duyệt về đạo hạnh, tâm cần cầu tu học, có thanh tịnh các pháp chướng ngại hay chưa, có đầy đủ y bát dụng cụ xuất gia đầy đủ hay chưa. Nếu đầy đủ các yêu cầu này, giới tử sẽ được chư Tôn đức mở đàn truyền giới cho.

Nhân lễ Tự tứ Tăng − Vu-lan Báo hiếu, PL. 2567 - DL. 2023 tại tịnh xá Ngọc Hưng, ngày 14/7 năm Quý Mão (29/8/2023), chư Tôn đức Giới sư Giáo đoàn III đã khảo hạch và truyền giới phương trượng cho Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na, Tỳ-kheo-ni.

Trong đàn giới, chư Tôn đức cung thỉnh HT. Giác Hùng - Phó trưởng ban Giáo phẩm Hệ phái, Đệ nhất chứng minh kiêm Tri sự trưởng Giáo đoàn III làm Hòa thượng Đàn đầu; HT. Giác Trong - Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III làm  Hòa thượng Giáo thọ A-xà-lê; HT. Giác Minh - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Phó ban Tăng sư Giáo đoàn III làm Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê; và HT. Giác Phùng - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Phó Thường trực Giáo đoàn III cùng chư Tôn đức Tăng trong Giáo đoàn làm Tôn chứng Giới sư Tăng.

Chư Tôn đức Hội đồng Giới sư Ni có: NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; NT. Đền Liên- Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III, cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn III.

Giới đàn phương trượng của Giáo đoàn năm 2023, có 8 Sa-di, 10 Tỳ-kheo-ni, 9 Thức xoa-ma-na và 8 Sa-di-ni được tấn đàn truyền giới.

Sau khi thọ nhận giới pháp, chư Tôn đức Giới sư sách tấn các giới tử tinh tấn tu học, giữ gìn giới luật như giữ gìn tròng mắt của mình. Các giới tử đảnh lễ quý ngài đã trao truyền giáo pháp và sách tấn.

Buổi lễ Truyền giới được thực hiện trang nghiêm thanh tịnh hơn 4 tiếng đồng hồ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan