CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Các tiểu ban Đại lễ Khánh thành, Đại tường Pháp sư

CÁC TIỂU BAN
ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG
& LỄ ĐẠI TƯỜNG ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ THÍCH GIÁC NHIÊN

Ban Nghi lễ & Môn đồ HT. Minh Thuấn, HT. Minh Bửu, HT. Minh Hồng, TT. Minh Ngạn, ĐĐ. Minh Tân, ĐĐ. Minh Tâm, ĐĐ. Minh Đặng, ĐĐ. Minh Hải, ĐĐ. Minh Nhãn (Thốt Nốt), ĐĐ. Minh Hiếu, ĐĐ. Minh Chuyển, ĐĐ. Minh Tiến, ĐĐ. Minh Thiền, TK. Minh Nhất,...
Ban Tiếp tân HT. Giác Hà, HT. Giác Pháp, HT. Giác Nhân, HT. Giác Sơn, HT. Minh Hồng, HT. Minh Thuấn, HT. Giác Minh (GĐ III), HT. Giác Minh (GĐ II), TT. Minh Thành, TT. Giác Tây, TT. Giác Duyên, TT. Giác Nhuận, ĐĐ. Giác Phổ,ĐĐ. Giác Tín, NT. Phục Liên, NT. Tố Liên, NT. Hiếu Liên, NT. Ánh Liên, NT. Thông Liên, NT. Mai Liên, NT. Hiệp Liên NT. Thận Liên, NT. Gương Liên, NT. Xuân Liên, NT. Lộc Liên, NS. Hoa Liên, NS. Thắng Liên, NS. Tuyết Liên, NS. Đắc Liên, NS. Yến Liên, NS. Chúng Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên, NS. Phục Liên, NS. Kiên Liên, NS. Nguyện Liên, NS. Trí Liên, NS. Tuệ Liên, NS. Hằng Liên, SC. Trí Liên, SC. Nghiêm Liên, SC. Thảo Liên, SC. Hạnh Liên, SC. Huy Liên...
Ban Xướng ngôn HT. Giác Pháp, HT. Minh Thuấn, TT. Minh Ngạn, TT. Minh Lực, ĐĐ. Minh Đăng, ĐĐ. Minh Nghi.
Ban Thông sự TT. Phước Triều, ĐĐ. Minh Nghi, ĐĐ. Minh Tịnh, ĐĐ. Minh Khiêm, ĐĐ. Giác Thuyết, Giác Minh Lực, Đăng Quốc, Giác Minh Biện.
Ban Công văn & Tuyên dương công đức ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Minh Trúc, ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Minh Thái, TK. Minh Lâm, TK. Giác Minh Vũ, Minh Ân, Minh Hy, Giác Minh Thức.    
Ban Thư viện (Tháp Xá-lợi-phất) ĐĐ. Minh Nhãn, ĐĐ. Giác Sơn, ĐĐ. Minh Trúc, ĐĐ. Minh Chuyển, TK. Giác Minh Vĩnh, TK. Giác Minh Đạt, TK. Giác Minh Việt, Minh Thiên, Minh Thịnh, SC. Tuyền Liên, SC. Nhu Liên, Liên Nhã, Liên Hòa, Liên Phương, Liên Thiện, Liên Vân, Liên Hân, Tâm Thảo...
Ban Tháp Ca Diếp NS. Tuyết Liên, SC. Hảo Liên, SC. Nghiêm Liên, SC. Huệ Liên, Liên Tuyền, Liên Hiệp, Phật tử TX. Ngọc Vân (Thủ Đức), cư sĩ Tâm Đan.
Ban Bảo tháp Hồng Ân ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Minh Viên, ĐĐ. Giác Lâm, NS. Tuyết Liên, SC. Hảo Liên, NC. Hiệp Liên, Minh Đức, Minh Mãn,...
Ban Trần thiết HT. Minh Thuấn, ĐĐ. Minh Liên, Phật tử Pháp viện Minh Đăng Quang.  
Ban Triển lãm TT. Minh Hóa, ĐĐ. Minh Liên, TK. Giác Minh Đông, ...
Ban Cắm hoa Thầy Nguyên Từ, nhóm Phật tử cắm hoa Đà Lạt.
Ban Truyền thông ĐĐ. Giác Đoan, TK. Giác Minh Nguyên, Giác Minh Chương, Ngọc Chơn.
Ban Quay phim nhiếp ảnh Công ty Tổ chức sự kiện HIỂN, Thiện Ngộ, Ngọc Chơn.
Ban Tiếp lễ / Ghi công đức ĐĐ. Minh Thắng, ĐĐ. Giác Cường, ĐĐ. Giác Minh Luận, ĐĐ. Minh Luận, ĐĐ. Minh Tiến, Ni trưởng Mai Liên, NS. Phấn Liên, SC. Hạnh Liên (N. Lâm), SC. Minh Liên, SC. Đức Liên, SC. Hạnh Liên, SC. Duyên Liên, SC. Viên Liên, SC. Huệ Liên, SC. Phước Liên, SC. Hội Liên, SC. Thịnh Liên.
Ban Cung nghinh ĐĐ. Minh Đạo, ĐĐ Minh Nghĩa, ĐĐ Minh Thắng, ĐĐ. Minh Thuận, ĐĐ. Minh Hỷ, ĐĐ. Giác Hải, TK. Minh Thịnh, TK. Giác Thuần, TK. Minh Kính, TK. Minh Đạt. Ni giới GĐ IV: Phân đoàn 1 (SC. Hảo Liên, SC. Nghiêm Liên, Liên Nguyện); Phân đoàn 2 (bổ sung sau)
Ban Thị giả

ĐĐ. Minh Phú, TK. Minh Thọ, TK. Minh Nguyên, TK. Minh Ninh, Giác Minh Giải, Giác Minh Nhã, Minh Nhất, Minh Định, Minh Ý, Giác Minh Mãn, Giác Minh Huyễn, Đăng Thắng, Giác Minh Thắng, Giác Minh Chiểu, Giác Minh Châu, Giác Minh Nghĩa, Minh Phúc, NS. Dũng Liên, NS. Hạnh Liên, SC. Duyên Liên (Ngọc Xuân), SC. Viên Liên (Ngọc Long), Liên An (Long Khánh), Liên Lộc (Ngọc Phương), Tâm Châu

SC. Loan Liên, SC. Hóa Liên, SC. Hằng Liên, Liên Cát, Liên Tuân,...

Ban Hương đăng ĐĐ. Minh Hành, ĐĐ. Minh Tạng, TK. Giác Minh Kiên, TK. Minh Thống, TK. Giác Minh Tĩnh, SD. Minh Tùng.
Ban Tặng phẩm ĐĐ. Minh Nhãn, ĐĐ. Minh Trúc, ĐĐ. Minh Tiến, ĐĐ. Minh Hỷ, ĐĐ. Giác Hải, ĐĐ. Minh Thuận, TK. Minh Kiến, NS. Phấn Liên, NS. Hạnh Liên, SC. Nguyệt Liên, SC. Chương Liên, SC. Hiền Liên, SC. Dung Liên, Liên Trâm, Liên Giác.
Ban Cắt băng Khánh thành ĐĐ. Minh Liên, nhóm Phật tử Tuổi trẻ & Đạo Phật.
Ban Âm thanh, ánh sáng ĐĐ. Minh Liên, C.ty Tổ chức sự kiện HIỂN,TK. Giác Minh Diệu.
Ban Vận chuyển ĐĐ. Minh Hằng, TK. Giác Minh Giác, Giác Minh Khang, Minh Tần.
Ban Ẩm thực TT. Minh Lộc, ĐĐ. Minh Hữu, TK. Minh Trang, SC. Tiến Liên, Đoàn phở Toàn Liêm, Ni giới Ngọc Phương (NT. Tuấn Liên, NS Lệ Liên, NS. Bảo Liên, SC. Hà Liên, SC. Hạnh Liên, SC. Thanh Liên, SC. Tâm Liên, Liên Thiện, Liên Đăng, Liên Phương, Phật tử Thủ Đức, Phật tử Ngọc Duyên); Ni giới Giáo đoàn IV (NS. Chánh Liên)...
Ban Trà nước NT. Mai Liên và chư Ni trực thuộc Phân đoàn cố NT. Ngân Liên.
Ban Sớt bát, Hành đường TT. Minh Lộc, TK. Giác Minh Tôn, TK. Minh Khiết, TK. Minh Chiến, Minh Trúc, Giác Minh Hiến, Giác Minh Mật, Minh Hải, Giác Trường, Minh Cường, Minh Hùng, Minh Viên, Giác Minh Hiệp, Ni giới HPKS (SC. Cương Liên, SC. Ngọc Liên (BL), SC. Hảo Liên, SC. Dung Liên (LT), SC. Tường Liên, SC. Trâm Liên, SC. Nghiêm Liên (ĐQ), Liên Đức, Liên Nhựt, Liên Tuyền, Liên Châu, Liên Nguyên (VL), Liên Hiếu (KT), Liên Nghĩa, Liên Ngọc (BD), Liên Phương (GC), Liên Phúc (HG), Liên Hạnh (SC), Liên Thuận (SC), Liên Dung (SC), Nhóm Phật tử SC. Tiến Liên, SC. Hóa Liên, SC. Khuyến Liên, SC. Mến Liên, NC. Liên Hạ, NC. Liên Thoại....
Ban Sắp xếp chỗ nghỉ ĐĐ. Minh Đạo, ĐĐ. Minh Thái, TK. Minh Tảo, TK. Minh Tần, TK. Minh Vũ, chư Ni TX. Ngọc Phú, Tâm Tuyền, Liên Phước (CTP).
Ban Y tế Phòng Y tế Pháp viện MĐQ, Nhóm Dược sĩ Tuấn.
Ban Giữ xe và Điều hành xe TT. Minh Hóa, ĐĐ. Giác Thăng, TK. Giác Minh Giác, TK. Giác Minh Bình, TK. Giác Minh Đạo, TK. Minh Phước, TK. Tấn Hiện, Hải (Trung Tâm)...
Ban Vệ sinh & Trật tự TT. Minh Hóa, ĐĐ. Minh Bền, ĐĐ. Giác Minh Hồng, ĐĐ. Minh Trung, TK. Giác Minh Mẫn, Minh Cang, TK. Giác Minh Mạnh, TK. Giác Độ, Minh Lành, Minh Nghiêm, Minh Thanh, Minh Đông, Huệ Vương.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan