CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lịch giảng trường hạ PV. Minh Đăng Quang

LỊCH GIẢNG HẰNG TUẦN

TẠI TRƯỜNG HẠ PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG

505 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

PL. 2559 – DL. 2015

---------------------------------------

Thời gian

Sáng
8g00 đến 9g30

Chiều
14g00 đến 15g30

Thứ Hai

 HT. GIÁC TOÀN

Chơn lý

(Hàng tuần)

 HT. GIÁC PHÁP

Chuyên đề

(Hàng tuần)

Thứ Ba

 HT. MINH CHƠN

Chuyên đề

Giáo dục PG

(1 tháng 1 lần)

ĐĐ. MINH LIÊN Chuyên đề

Giáo dục PG

(3 tuần liên tục)

 HT. MINH THUẤN

Trích giảng

Kinh A Hàm

(Hàng tuần)

Thứ Tư

 HT. THIỀN TÂM

Trích giảng

Kinh Nam tông

 TT. GIÁC DUYÊN

Triết học PG

 

Thứ Năm

 HT. MINH THÔNG

Luật học

TT. BỬU CHÁNH

Vi Diệu Pháp

(Hàng tuần)

 TT. GIÁC NHÂN

Trích giảng

Kinh Tạp A Hàm

(Hàng tuần)

 

Thứ Sáu

 TT. GIÁC TÂY

Tư tưởng Đại thừa trong Chơn Lý Tổ Sư

(Hàng tuần)

TT. MINH HÓA

Trích giảng

Kinh Tương Ưng

(Hàng tuần)

Thứ Bảy

TT. GIÁC ĐĂNG

Nhân quả và

Tịnh độ

(2 tuần 1 lần)

TT .MINH THÀNH

(2 tuần 1 lần)

 

 HT. GIÁC GIỚI

Những tư tưởng đặc sắc trong Chơn Lý

Tổ Sư

(Tuần đầu tháng)

ĐĐ. GIÁC HOÀNG

Di Bộ Tông

Luân Luận

(3 tuần còn lại)

 

 BAN CHỨC SỰ
TRƯỜNG HẠ PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG
PL. 2559 – DL. 2015
--------------------

I. BAN CHỨNG MINH

1. Hoà thượng Thích Hiển Pháp

2. Hòa thượng Giác Nhường

3. Hoà thượng Thích Viên Giác

4. Hoà thượng Thích Tắc An

5. Hoà Thượng Giác Tường

6. Hòa thượng Giác Ngộ

7. Hòa thượng Giác Lai

II. BAN CHỨC SỰ

1. Hòa thượng Giác Phúc          - Thiền chủ

2. Hòa thượng Giác Giới            - Phó Thiền chủ kiêm Giám luật

3. Hòa thượng Giác Toàn           - Hóa chủ

4. Hòa thượng Giác Hà              - Phó Hoá chủ

5. Thượng tọa Minh Hóa            - Chánh Thư ký

6. Thượng tọa Minh Thuấn, ĐĐ. Giác Hoàng      - Phó thư ký

7. Chư Tôn đức Giáo phẩm 6 Giáo đoàn luân phiên làm Kiểm soát Hạ trường.

III. BAN GIẢNG HUẤN

A. Chư Tôn đức Giáo phẩm, Giáo thọ Trung ương Giáo hội, Thành hội PG TP.HCM

1. Hòa thượng Thích Trí Quảng

2. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

3. Hòa thượng Thích Thiện Tâm

4. Hòa thượng Thích Giác Toàn

5. Hoà thượng Thích Minh Thông

6. Hòa thượng Thích Minh Chơn

7. Thượng tọa Thích Bửu Chánh

8. Thượng tọa Thích Nhật Từ

B. Chư Tôn đức Giáo phẩm, Giáo thọ Hệ phái

1. Hòa thượng Giác Giới

2. Thượng tọa Giác Pháp

3. Thượng tọa Minh Bửu

4. Thượng toạ Giác Nhân

5.  Thượng toạ Minh Hoá

6. Thượng tọa Minh Thành

7. Thượng toạ Giác Tây

8. Thượng toạ Giác Đăng

9. Thượng tọa Minh Thuấn

10. Đại đức Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan