CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn VI: Khóa tu Giới Định Tuệ ngày thứ 2

Vào 4g sáng ngày 07/10/2023 (nhằm ngày 23/08 Quý Mão) chư Tăng vân tập về chánh điện Bố tát, chư Ni vân tập Bố tát tại giảng đường Tịnh xá Ngọc Châu (Tân Châu, An Giang).

Chư hành giả theo thời khóa tu tập thiền hành, thiền tọa đúng pháp.

9g sáng, hành giả thính pháp cùng HT. Giác Minh - Giáo phẩm Giáo đoàn 1, Ngài sơ lược về Kinh Pháp môn căn bản bàn về tri kiến Phật (Thấy và Biết) của kinh Trung bộ, nói về 4 hạng người: Phàm phu, Vị hữu học, A-la-hán và Như lai.

Ngài trình bày các đối tượng: đối tượng, thủy đại, phong đại, hỏa đại… Niết-bàn gọi chung là đối tượng. Ngài nói về đối tượng thứ nhất.

Phàm phu: “Kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhân, không thuần thục pháp các bậc Chơn nhân, không tu tập pháp các bậc Chơn nhân”.

Vị ấy tưởng tri đối tượng là đối tượng. Vì tưởng tri đối tượng là đối tượng, người ấy nghĩ đến đối tượng, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với đối tượng, nghĩ đến (tự ngã) như là đối tượng, người ấy nghĩ: “đối tượng là của ta” – dục hỷ đối tượng. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri đối tượng. Để cho hành giả tu tập biết được tưởng tri của vô văn phàm phu đưa đến nhận thức sai lầm bi dục hỷ dẫn dắt trong luân hồi... nên Ngài sách tấn chư hành giả phải thấy được tâm vô thường của mình để biết ngũ uẩn là giả tạm.

14g chiều cùng ngày, HT. Giác Điệp chia sẻ với đại chúng Chơn lý số 17, “Tâm” của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, trích đoạn:

Đức Phật Thích Ca có nói, tâm là chơn như. Người có giới định huệ mới được chơn như, chơn như là hột giống sau chót của các pháp, là pháp tồn tại vĩnh viễn, kêu là ta, chơn ngã tức là tánh chơn, không vọng, tự nhiên không dời đổi, mới gọi là trung tâm điểm, cốt yếu mục đích của chúng ta, nên gọi pháp chơn tâm ấy là đạo của chúng ta, đạo của người giác ngộ hay đạo Phật. Từ đó để chư hành giả học nhận ra được tâm Phật của mình, sự giác ngộ thông qua tu tập, trải qua con đường Giới-Định-Tuệ, ngộ được tâm Phật của mình. Trong Phật pháp không phải một đời thành tựu, mà phải trải qua nhiều đời nên chúng ta phải kiên nhẫn tu tập Giới-Định-Tuệ để có tri kiến mà trở lại tâm Phật của mình. Qua đó, Ngài nhấn mạnh mỗi hành giả giữ tâm chơn như, bỏ đi vọng tâm để dùng Giới-Định-Tuệ đoạn trừ phiền não, đạt được tứ quả giải thoát.

 

Các hình ảnh ghi nhận:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan