CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Điếu văn Ban Trị sự Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam đến cố Hòa thượng Thích Minh Nhơh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý thiện nam, tín nữ Phật tử các giới,

Trước khi cung tống kim quan cố Hòa thượng Thích Minh Nhơn đến nơi an trí nhục thân của Hòa thượng, chúng tôi xin thay mặt BTS Phật giáo huyện có đôi lời tiễn biệt cố Hòa thượng.

Kính bạch Giác linh Hòa thượng,

Thế là Hòa thượng đã xả bỏ thân tứ đại nơi ta bà huyễn mộng để nhập vào cảnh giới chơn thường tịch tĩnh. Quả đúng thật là “Xuân sương hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu”.

Hòa thượng thuận thế vô thường, ghi danh miền tịnh cảnh, Giáo hội huyện nhà mất đi vị pháp lữ. Phật tử, thân quyến, môn đồ bơ vơ vì vắng bóng  thầy hiền.

Ôi!      

Huyễn thân trong nhà mộng,

Tướng dụng của chơn không

Muôn thuở trước không cùng,

Bến bờ sau nào biết?

Từ chơn thể, giác tánh viên minh vốn an nhiên thường tịch, không có giả tướng ngã nhân, không có giả danh sinh tử. Nhân phút tối sơ một niệm sai thù, muôn vàn vọng tưởng dấy lên, có hiện tượng khứ lai, có tướng sinh tướng diệt. Hòa thượng sinh ra từ miền đất Bình Thuận trong gia đình thâm Nho tín Phật, cuộc đời cũng trải đủ ngọt đắng chua cay; ngộ lẽ chơn thường ly gia thoát tục.

Đời Ngài thật diễm phúc

Khi còn duyên thế tục

Lòng đã hướng không môn

Sớm tối trì kinh, nghiên tầm giáo điển

Cho đến khi

Gặp đoàn Du tăng Khất sĩ

Ngài quyết chọn đời sống xuất ly

Xuất gia tại tịnh xá Ngọc Thanh, đất Thủ Thiêm Thủ Đức

Nhờ thầy khai tâm tuệ, cứ thế tiến tu

Nhập giáo đoàn VI, hạ thủ công phu

Ngày đêm hành trì miên mật

Sau khi tròn đủ giới hạnh năm 1993

Ngài trở lại quê nhà khai sơn tịnh xá

Ngọc Nhơn, Ngọc Sanh còn đó

Tứ chúng nương duyên

Mượn cảnh công phu sớm hôm bên thầy hiền kinh khuya mõ sớm

Cùng chư Tôn đức trong Giáo hội tham gia nhiều khóa - nhiệm kỳ

Giáo dục Tăng Ni, nêu gương giới hạnh

Ngài một đời thầm lặng, công đức vinh danh

Noi gương hạnh Đầu-đà luôn với chân không

Nhưng khắp chốn cần là bước chân Ngài in dấu

Nhật nguyệt vần xoay, sự đời tốt xấu

Ngài bỏ ngoài tai

Thân huyễn mộng, chân tánh không hai

Thong dong tùy duyên hóa độ

Độ mình giúp đời báo đền ơn Tổ

Niệm niệm khắc ghi….

Kính bạch Giác linh Hòa thượng,

Trước kim quan người vừa khuất bóng, chúng tôi đồng là pháp lữ, xin tiễn biệt người. Một dòng nước chảy xuôi lẽ thường là vậy. Nước trăm sông xuôi về biển cả. Quang âm dịch chuyển, sớm tối vần xoay. Vô thường, chơn thường rõ thật không hai. Nay người cũng đã mãn duyên bi nguyện. Kính mong Hòa thượng nhẹ gót vân du, an nhiên tự tại.

Kính bạch chư Tôn Đức,

Kính thưa liệt quý vị,

Hôm nay Hòa thượng về nơi tịch diệt, Phật giáo huyện nhà mất đi một pháp lữ đã từng cộng sự, từng sẻ chia trong những lúc thăng trầm. Chúng tôi vô cùng kính tiếc! Sự nghiệp và hạnh nguyện của Ngài vẫn còn bao điều chưa  trọn, mong người sớm tái hiện ta bà, để cõi thế lại có thêm một tòa nhà bi nguyện tiếp độ quần sanh, lại tiếp tục chung vai đấu cật để làm cho tiền đồ Phật giáo huyện nhà ngày càng quang hưng, vĩnh chấn.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nguyện Giác linh Hòa thượng từ bi chứng giám.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan