CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điếu văn tưởng niệm của GĐ. III

IMG 2923 Copy

Vầng Dương khuất bóng phía trời Tây

Bùi ngùi tưởng nhớ bóng dáng Thầy

Đối trước linh đài xin khấp bái

Xin Thầy minh chứng lời tỏ bày.

Kính bạch Giác linh cố Hòa thượng Pháp sư,

Chúng con Tăng Ni Khất sĩ Giáo đoàn III, dẫu biết rằng cõi thế trần giã tạm vô thường, các pháp hữu vi sinh diệt nhưng không khỏi bàng hoàng, kính thương khi nghe ai tin đức Ngài thâu thần thị tịch.

Giờ đây trước linh đài hương trầm quyện tỏa, chúng con chí thành đảnh lễ xin được dâng lời ai điếu bày tỏ tấm lòng quý kính một đời phạm hạnh, giáo hóa quần sanh và thâm tình đối với Đức Thầy Giác An – Vị khai lập Giáo đoàn III và đoàn hậu học chúng con.

Nhớ Giác linh xưa!

Pháp lữ đồng môn

Cùng với Đức Thầy Giác An – ân sư chúng con

Quỳ dưới chân Tổ sư

Chí thành cầu thọ huỳnh y bước vào hàng Sa-môn Khất Sĩ

Cung kính nhận lãnh bát đất lập hạnh Khất hóa du phương

Rồi từ đó khắp các dặm đường

Dù Cửu Long giang, miền sông nước hóa duyên hành đạo

Hay Sài gòn, Gia Định xiển dương Phật-đà Pháp giáo

Cùng sánh vai,

Hai Ngài tinh cần nối truyền Thích Ca chánh pháp

Noi gương Sư Tổ rạng rỡ Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam

Năm năm tư (1954)

Khi Tổ sư vắng bóng cõi trần phàm

Tịnh tu Núi Lửa tháng hai, giờ Ngọ sử

Nương theo các vị pháp huynh

Hai Ngài tiếp tục thắp đèn Chơn lý khắp nẻo

Thuận hạp cơ duyên

Chỉnh chu phẩm hạnh

Quý Ngài cầu thọ cụ túc giới, Khất Sĩ Tỳ-kheo

Theo chân Trưởng lão Nhị Tổ

Năm năm sáu (1956)

Hai Ngài cùng đoàn Du Tăng hành đạo miền Trung khó nghèo

Bằng đức từ cảm hóa người dân chài miền duyên hải

Một Ngài thông suốt giáo lý, Pháp từ ban rãi

Một Ngài trang nghiêm đạo hạnh, giáo hóa vô ngôn.

Đạo nghiệp Phật Pháp trên vai, gánh nặng dồn

Đức Thầy Giác An

Trụ lại miền Trung, kiến lập tịnh xá, thâu nhận Tăng Ni, hành đạo.

Pháp sư Giác Nhiên

Trở lại miền Nam, tiếp tục cùng đoàn Du Tăng xiển dương Chánh giáo.

Nhưng mối thâm tình

Nghĩa đệ huynh vẫn tạc dạ sắc son.

Chúng con nhớ

Những lần Pháp sư trở ra Trung hành đạo

Người đều đến thăm Đức Thầy chu đáo

Cùng độ bữa ngọ trai

Ngọt đạo tình bằng muối mặn miền Trung

Tuy ít lời nhưng nặng nghĩa muôn trùng

Không thể hiện nhưng đậm tình pháp lữ

Năm năm chín (1959)

Khi hay bán đảo Nhơn Lý,

Ngọc Hòa tịnh xá được Đức Thầy Giác An khai lập

Vượt biển sóng trào

Pháp sư đến

Chứng minh lễ lạc thành, thuyết pháp buổi cúng ngọ Trai tăng.

Năm sáu bảy (1967)

Đất cao nguyên, xứ lạnh có lễ khánh thành

Ngọc Đà Tịnh xá, Ngài cũng thân lâm chứng dự

Rồi khắp miền duyên hải, cao nguyên biết bao nhiêu trú xứ

Mỗi lần hành đạo Pháp sư đều ghé thăm

Khi rền Pháp âm, giọng Sư tử oai hùng

Lúc ủy lạo, hạnh từ bi cứu khổ.

Rồi,

Năm Đức Thầy Giác An

Viên tịch tại Ngọc Cát, xứ Phan Thành

Pháp Sư cấp tốc đến nơi lo hậu sự

Lúc đó

Chúng con bơ vơ trong cơn gà con lạc mẹ

Lại nhỏ dại đâu tường pháp sự, lễ nghi

Pháp sư tận tình, thương lo hàng sư điệt

Dạy cặn kẽ từng li, từng tí

Để chúng con biết lo tròn hiếu sự

Từ thọ tang, pháp lễ, trà tỳ

Đến mang xá lợi về Tổ đình Nam Trung nhập tháp

Nghĩa tình ấy lòng chúng con giữ mãi

Gương pháp lữ của hai Ngài dạ chúng con tạc ghi

Năm bảy tám (1978)

Hòa thượng Pháp sư xuất dương,

Và từ đó hành đạo xứ Huê Kỳ

Dẫu xa xứ nhưng với chúng con Ngài vẫn luôn thương tưởng

Những lần về cố hương

Là Hòa thượng lại thăm nom, nhắc nhở

“Nối gót Tổ Thầy, gắng chí hỡi này các con ôi”

Hòa thượng lại thương yêu đàn hậu học sau này

Đi xa học như sư Ngôn, Hoàng, Phổ…

Đi Phật tích

Pháp sư lại đến thăm nom, nhắc nhở

“Ráng học thành tài về phụng sự Phật pháp tại quê hương”.

Rồi thì,

Chín mươi ba năm hành đạo thân thể cũng hao mòn

Gần một kỷ vân du cỗ xe tứ đại cũng đến kỳ rệu rã

Quảy gót quy Tây, bước Ngài thong thả

An nhiên thị tịch, Hòa thượng thể nhập vô sanh

Trước Giác linh đài chúng con dạ chí thành

Nhất tâm đảnh lễ, đê đầu thâm tạ.

Nam mô Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

thùy từ chứng giám.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan