CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chơn tịnh thuyền trăng

Thành kính tưởng niệm 10 năm (2004-2014)

Đức Trưởng lão GIÁC CHÁNH – Đệ nhị Tổ sư

Hệ phái Khất Sĩ, Thành viên GHPGVN viên tịch

 

TỨ          phương lan tỏa đức hiền

CHÚNG   hội hậu bối hiện tiền nhớ ân

TĂNG      già Khất sĩ truyền chân

NI           giới Khất sĩ phúc phần xưa sau

PHẬT      từ bi – Ánh đạo mầu

TỬ          tôn nối nhịp tâm giao hoằng thừa

THÀNH    tâm thành ý móc mưa

KÍNH       thọ Tam bảo thuyền đưa sang bờ

TƯỞNG   tri vô lượng kinh thơ

NIỆM       vô lượng pháp kính thờ tông phong

ĐỨC        tín hằng hữu tươi hồng

TRƯỞNG dưỡng tuệ giác tịnh không quả thiền

LÃO         tùng thạch trụ uy nghiêm

GIÁC       hạnh viên mãn an nhiên giữa đời

CHÁNH    chơn diệu lý tuyệt vời

ĐỆ           nhất thắng nghĩa mười mươi đạo tràng

NHỊ          tam tứ ngũ… ngân vang

TỔ           tổ tục diệm phong quang thế trần

         sư lai khứ chân nhân

HỆ           sơn môn hiển pháp thân ấn huyền

PHÁI       đồ hoằng hóa tăng duyên

KHẤT      xin thượng giới hạ miền rưới ban

SĨ            học thượng pháp truyền đăng

THÀNH    tựu công đức cao thăng liên đài

VIÊN       minh hỷ lạc thiên nhai

GIÁO      nhi bất quyện hoằng khai hạnh từ

HỘI        Tăng già… tánh chơn như

PHẬT     bảo pháp bảo kinh thư nhiệm mầu

GIÁO     khuyên tứ chúng dồi trau

VIỆT      thiên thu rạng… vượt sầu ngàn năm

NAM        Tây Đông Bắc… thậm thâm

MƯỜI      phương tám hướng ngát trầm long lanh

NĂM        dài vô tận thiên sanh

VIÊN       niên vô lượng chứng hành thiền tâm

TỊCH       quy hồi khứ Ưu-đàm

CHƠN     thần tĩnh lặng linh nham thường hằng

TỊNH       không không sắc thuyền trăng

NIẾT BÀN phi diệt phi thăng bồ đề.

TX. Ngọc Viên, 17/06/Giáp Ngọ - 2014

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan