CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mặc khải thuyền trăng

 

Tưởng niệm 62 nămTổ sư vắng bóng

TỨ              nhân tứ quả tròn xoay

CHÚNG       trần nghiệp báo loay hoay khổ buồn

ĐỆ              quỳ khẩn thiết sầu vương

TỬ              tôn con cháu mười Phương xa gần

THÀNH       tâm thành ý tỏ phân

KÍNH           thương Phật, Tổ bao lần vào ra

TƯỞNG      tri công đức hằng sa

NIỆM          ân kham nhẫn nhập tòa lưu ly

NGÀY         ngày quán chiếu trí bi

ĐỨC           từ vô lượng hoằng trì độ sanh

TỔ              tổ hiển hóa gương lành

SƯ             sư ấn thọ cao thanh phép đời

MINH          huệ nhuần rạng nơi nơi

ĐĂNG         đèn chơn lý sáng soi thế trần

QUANG      huy chuyển độ phàm nhân

VẮNG         bặt tướng tánh đạo chân hộ người

BÓNG         xưa biền biệt tăm hơi

TRÒN         phạm âm ẩn diệu vời tháng năm

SÁU           Ba-la-mật thậm thâm

MƯƠI         mười công hạnh hương trầm tỏa bay

HAI             một không sắc hiển bày

NĂM           thời gian thoảng khứ lai vô vàn

MÙNG        không gian hiện thuyền trăng

MỘT           dòng dưng hiệp chuyển hằng hà sa

THÁNG       ngày soi rọi huyển tà

HAI             ba bốn… cũng như là không không

NĂM           dài vô tận xoay vòng

GIÁP          Ất, Mậu Kỷ… tương đồng Bính, Đinh

NGỌ           Mùi, Tuất ,Hợi… Mẹo, Thìn

MỘT           thiên trường mộng hữu tình hư vô

CHÍN           mười, tam giớí… nam mô

NĂM           tháng mài miệt phù đồ… hòan không

TƯ              riêng, không sắc mây hồng

NĂM           tháng mặc khải tươi dòng pháp âm

BÍNH           Đinh… tỉnh thức tùng lâm

THÂN          như hồ bích ngọc trầm tịnh như

HAI             ngàn năm hóa hương từ

KHÔNG      không thơm nhẹ kinh thư nhiệm màu

MỘT           hai tinh tấn thượng cầu

SÁU           Ba-la-mật… thầm trao ta-bà

Sydney - Thiền viện Minh Quang

Mùng 01 tháng 02 BínhThân - 2016

Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan