CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HPKS tham gia công tác T.Ư GHPGVN nhiệm kỳ 2017 - 2022

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI HỆ PHÁI KHẤT SĨ
THAM GIA CÔNG TÁC TRUNG ƯƠNG GHPGVN

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

ĐƠN VỊ

CHƯ TÔN ĐỨC

THAM GIA CÔNG TÁC GIÁO HỘI

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH TRUNG ƯƠNG GHPGVN

GĐ I

HT. Giác Nhường

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM Trung ương GHPGVN
Chứng minh Viện NCPHVN

GĐ I

HT. Giác Giới

Phó Thư ký HĐCM GHPGVN

GĐ IV

HT. Giác Tường

Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN
Chứng minh Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN

GĐ IV

HT. Giác Phúc

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ IV

HT. Giác Ngộ

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ IV

HT. Giác Lai

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ V

HT. Giác Cầu

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ V

HT. Giác Hà

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ IV

HT. Giác Truyền

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ IV

HT. Giác Vạn

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ IV

HT. Minh Hồng

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ I

HT. Giác Dũng

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ II

HT. Giác Thanh

Thành viên HĐCM GHPGVN

Ngoài đoàn

HT. Giác Chí

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ V

HT. Giác Minh

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ IV

HT. Huệ Tâm

Thành viên HĐCM GHPGVN

HĐTS TRUNG ƯƠNG GHPGVN & CÁC BAN, VIỆN

GĐ IV

HT. Giác Toàn

Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN

Phó Viện trưởng Thường trực Học viện PGVN tại TP.HCM
Cố vấn Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương
Chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương
Chứng minh và Cố vấn Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương
Chứng minh Ban Kinh tế Tài chính Trung ương
Chứng minh Ban Từ thiện xã hội Trung ương

GĐ IV

TT. Minh Thành

Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN
Viện phó đặc trách ĐTKVN VNCPHVN
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Sau Đại học Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương
Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương

NGHP

NS. Hòa Liên

Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN
Thư ký Văn phòng 2 Trung ương
Thủ quỹ Ban Hoằng pháp Trung ương
Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Trung ương
Phó trưởng Ban Kiểm soát Trung ương
Phó Thư ký kiêm Phó VP Thường trực và Thủ quỹ Ban Pháp chế Trung ương
Chánh Thư ký - Thủ quỹ Ban Kinh tế Tài chính Trung ương
Thủ quỹ Ban Từ thiện xã hội Trung ương
Phó Thư ký Phân ban Ni giới Trung ương

GĐ V

HT. Giác Pháp

Ủy viên HĐTS GHPGVN
Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương (đặc trách Hệ phái)
Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Trung ương

GĐ IV

HT. Minh Bửu

Ủy viên HĐTS GHPGVN
Phó trưởng Ban Tăng sự Trung ương
Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương

GĐ V

HT. Giác Nhân

Ủy viên HĐTS GHPGVN
Phó trưởng Ban Pháp chế Trung ương
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Tiểu ban Phật tử KS Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương

GĐ V

HT. Giác Cảnh

Ủy viên HĐTS GHPGVN

GĐ III

TT. Giác Tiến

Ủy viên HĐTS GHPGVN

GĐ III

ĐĐ. Giác Hoàng

Ủy viên HĐTS GHPGVN
Phó trưởng Ban Văn hóa Trung ương
Tổng Thư ký Viện NCPHVN
Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Học viện PGVN tại TP. HCM
Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương
Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương

NGHP

NT. Tố Liên

Ủy viên HĐTS GHPGVN
Cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương
Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương

NGHP

NS. Tín Liên

Ủy viên HĐTS GHPGVN
Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương
Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương
Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương

NGHP

NS. Phụng Liên

Ủy viên HĐTS GHPGVN
Ủy viên Thường trực VNCPHVN
Ủy viên Ban Kiểm soát Trung ương
Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương

NGHP

NS. Tuệ Liên

Ủy viên HĐTS GHPGVN
Ủy viên Thường trực VNCPHVN
Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương
Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương

GĐ IV

ĐĐ. Minh Liên

Ủy viên HĐTS GHPGVN (dự khuyết)

Ngoài đoàn

ĐĐ. Giác Nghi (Bạc Liêu)

Ủy viên HĐTS GHPGVN (dự khuyết)

CÁC BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG

GĐ IV

HT. Minh Ngạn

Ủy viên Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương

GĐ IV

TT. Minh Lộc

Phó Trưởng ban Ban Từ thiện xã hội Trung ương (phụ trách Khất sĩ)

GĐ III

TT. Giác Hiền

Ủy viên Thường trực Ban Văn hóa Trung ương

GĐ V

TT. Giác Thông

Ủy viên Ban Nghi lễ Trung ương

Ngoài đoàn

TT. Giác Hiển

Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương

GĐ III

TT. Giác Duyên

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo VNCPHVN
Ủy viên Ban Nghi lễ Trung ương

GĐ III

ĐĐ. Giác Phổ

Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương

GĐ III

ĐĐ. Giác Nhường

Phó Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương phụ trách Khất sĩ
Phó Văn phòng Viện NCPHVN
Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương

GĐ III

ĐĐ. Giác Liêm

Ủy viên Ban Kiểm soát Trung ương

GĐ IV

ĐĐ. Minh Khải

Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương

NGHP

NT. Tràng Liên

Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương

NGHP

NT. Ngoạt Liên

Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương

NGHP

NT. Tân Liên

Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Trung ương
Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương

GĐ IV

NT. Mai Liên

Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương

NGHP

NT. Gương Liên

Ủy viên Ban Kinh tế Tài chính Trung ương

NGHP

NT. Chúng Liên (Quảng Nam)

Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương
Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương

NGHP

NS. Huệ Liên

Phó Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương
Ủy viên Thường trực VNCPHVN
Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương
Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương

NGHP

NS. Trí Liên

Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương
Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương
Ủy viên VNCPHVN  (Trung tâm Dịch thuật Phật học Anh –Việt)

NGHP

NS. Nguyện Liên

Ủy viên Thường trực VNCPHVN

GĐ IV

NS. Phấn Liên

Ủy viên Ban Kinh tế Tài chính Trung ương

NGHP

NS. Liên Thắng

Ủy viên Ban Kinh tế Tài chính Trung ương

NGHP

NS. An Liên

Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương

NGHP

NS. Nguyệt Liên

Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương

NGHP

NS. Hiệp Liên (Trà Vinh)

Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương

NGHP

NS. Châu Liên

Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương

NGHP

SC. Liên Trí

Ủy viên Thường trực VNCPHVN

GĐ III

SC. Liên Hòa

Ủy viên Thường trực VNCPHVN

NGHP

SC. Hạnh Liên

Ủy viên VNCPHVN (Trung Tâm nghiên cứu Tôn giáo)

NGHP

SC. Đạt Liên

Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương

NGHP

SC. Tiến Liên (BR-VT)

Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương

NGHP

SC. Nghiêm Liên

Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương

NGHP

SC. Huy Liên

Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan