CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đạo từ của Hòa thượng chứng minh Đại lễ

Kính thưa chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Kính thưa đại chúng Tăng Ni,

Thưa quý vị Phật tử,

Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 – 2019) là một sự kiện vô cùng trọng đại đối với môn đồ tứ chúng Hệ phái Phật giáo Khất sĩ. Đã 65 năm mai vàng rơi rụng, 65 năm mùa Đạo sử vắng bóng Tổ sư, hàng môn nhân đệ tử ngày đêm thương kính, tưởng nhớ Tổ sư, làm các Phật sự cố gắng trau tâm dồi trí, để xứng đáng là hàng đệ tử con cháu của Tổ sư.

Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 2 năm Kỷ Hợi – 2019, tại Tổ đình Minh Đăng Quang – Vĩnh Long, môn đồ tứ chúng đồng thành tâm thắp nén hương lòng, tưởng nhớ ân đức và đạo nghiệp Tổ sư, cùng nhau sách tấn, thể hiện hiếu tâm, thực hành hiếu đạo đối với ân đức Tổ Thầy, đó là một việc làm hết sức ý nghĩa và thiêng liêng đối với hàng đệ tử.

Trong suốt 3 ngày qua, chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Tổ chức và toàn thể thành viên trong Hệ phái về tham dự sự kiện trọng đại này đều đã nỗ lực làm nhiều việc có ý nghĩa thiết thực. Trong buổi lễ Tưởng niệm long trọng của Hệ phái này, chúng tôi xin lưu ý nhắn nhủ đến chư Tôn đức Tăng Ni trong Hệ phái bốn ý chính như sau:  

1. Đoàn kết, hòa hợp trong mọi Phật sự

Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu mà đức Phật khi xưa đã nhắc nhủ chư Tăng Ni là đoàn kết, hòa hợp trong các vấn đề thuộc Tăng sự. Ngày nay, với nhiều Phật sự cùng làm với nhau trong Hệ phái nói riêng và trong Giáo hội nói chung, chúng ta cần đoàn kết, hòa hợp như lời Phật dạy, cùng nghiêm trì giới luật, sống đúng với tinh thần lục hòa cộng trụ, góp phần cho các Phật sự dễ dàng thành công viên mãn. Đúng như lời đức Tổ sư đã cảnh tỉnh tứ chúng: “Hòa là đạo, hòa là quý, đạo quý là bởi giới luật, bởi thế mới chỉ rõ rằng Giới luật là hòa, là lập đạo quý báu, thì sẽ bình yên… (Chơn lý “Hòa bình”).”

Do đó, dù là hàng xuất gia hay tại gia, xin tất cả đều luôn tâm niệm và thực hành tinh thần đoàn kết hòa hợp trong tu học và vận hành Phật sự.

2. Sống chung tu học với đại chúng

Luật Phật đã dạy, một vị Tỳ-kheo chưa đủ 12 Hạ và nếu chưa đủ phẩm hạnh, dù có nhiều Hạ hơn nữa, cũng không nên ra hành đạo, làm trụ trì, vì điều đó có thể làm giảm mất uy tín và làm hoen ố hình ảnh của nhà sư. Người xưa từng dạy: “Tăng ly chúng Tăng tàn”, Tổ sư Minh Đăng Quang cũng dạy: “Phép Tăng chẳng lìa đoàn”, “Nên tập sống chung tu học/ Cái sống là đang sống chung/ Cái biết là đang học chung/ Cái linh là đang tu chung.” (Chơn lý “Hòa bình”). Do đó, chúng tôi mong rằng các vị Tăng Ni nên ý thức khả năng và sứ mạng của mình để cùng nhau tu học, để làm cho đạo sáng và thạnh.

3. Siêng tu Giới Định Huệ

Việc cùng nhau tu học, không những quan trọng đối với chư Tăng Ni mà còn quan trọng đối với nam nữ Phật tử. Quý Phật tử đã tích cực tu phước, góp phần cúng dường hỗ trợ cho Tăng Ni được an tâm tu học đã là quý, nhưng quý hơn nữa vẫn là tu học Giới - Định - Huệ, như Tổ sư Minh Đăng Quang dạy: “Bước chân vào cõi đời gian nguy, người cư sĩ cần phải đem theo giới định huệ”. (Chơn lý “Cư sĩ”). Còn đối với chư Tăng, Tổ sư dạy: “Người Khất sĩ chỉ có ba phép tu học vắn tắt là Giới - Định - Tuệ”.

Do đó, quý Phật tử không những siêng năng bố thí, cúng dường, tụng kinh, lạy Phật, nghe Pháp mà còn học hỏi các Pháp môn, gìn giữ Giới pháp, siêng tu Định Huệ để cùng tiến hóa trên con đường giác ngộ.

4. Nội dung của các lễ lạc

Tổ chức lễ lạc tưởng niệm ân đức của Tổ sư bằng nhiều hình thức khác nhau, như trong chương trình năm nay là điều rất quý. Vì điều đó cũng là một thiện pháp nói lên tinh thần hiếu đạo của môn nhân đệ tử tưởng nhớ đến ân đức của thầy mình. Đó là một phẩm hạnh cao quý của người con Phật. Tuy nhiên, quý hơn vẫn là thực hành lời dạy của đức Phật Thích-ca Mâu-ni, các bậc Thánh Hiền và Tổ sư Minh Đăng Quang. Vì tinh thần của Tổ sư vẫn chú trọng đến việc thực hành hơn là học kiến thức bên ngoài hoặc các lễ nghi tốn kém, mất nhiều thời gian, nếu nội hàm của buổi lễ không thể hiện được bản chất, cốt tủy của Phật giáo. Tổ nói: Đức Phật nói ra nhiều phương tiện của trí tuệ để giác ngộ, nên cũng gọi là Pháp (Chơn lý “Có và không”).” “Là Pháp, là phương tiện thiện xảo, là pháp để tập dạy trau tâm (Chơn lý “Pháp Hoa”).”

Vì vậy, Đại lễ Tưởng niệm trang nghiêm diễn ra hôm nay là sự thiết tha bày tỏ lòng hiếu kính đối với Tổ Thầy, đồng thời còn mang nhiều bài học ý nghĩa thiêng liêng cho tất cả nhân sinh.

Kính thưa đại chúng,

Trước khi dứt lời, chúng tôi xin đại diện chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái chứng minh công đức của chư Tôn đức trong Ban Tổ chức, đặc biệt là các vị trong Giáo đoàn I và các vị Tăng Ni trụ trì, trụ xứ các miền tịnh xá, vì lòng tưởng nhớ ân đức của Tổ sư mà Tăng Ni và Phật tử 3 miền dành thời gian, tịnh tài về tham dự và góp phần cho Đại lễ thêm trang nghiêm, thành tựu.

Chúng tôi cũng xin thay mặt chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái chứng minh công đức của quý Phật tử đã phát tâm hộ trì Đại lễ này bằng tịnh tài, tịnh vật hay bằng sức lực, tâm huyết… Cầu nguyện Tam Bảo chứng minh công đức cho toàn thể quý liệt vị. Cầu chúc quý liệt vị tăng trưởng năm phần phước báu thanh cao: Sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu mong cho tất cả chúng ta đầy đủ Giới Định Tuệ để tu tập thật viên mãn, đóng góp cho Phật giáo và xã hội một nền đạo đức cao thượng, một nếp sống hiền lương gương mẫu cho đời, góp phần cho Đạo pháp và Dân tộc ngày một trang nghiêm và thịnh vượng.

Nam-mô đức Tổ sư Minh Đăng Quang thùy từ chứng minh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan