CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tổng hợp tin, video Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư vắng bóng

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 – 2019) và khánh thành Tổ đình Minh Đăng Quang – Vĩnh Long được diễn ra từ chiều 28 đến sáng mùng 1 tháng 2 năm Kỷ Hợi thành công viên mãn. Bên cạnh đó, Pháp viện Minh Đăng Quang cũng đã khánh thành Bảo tháp Hồng Ân và Lễ Tưởng niệm Tổ sư 65 năm Ngài vắng bóng do Giáo đoàn IV tổ chức cũng được thành tựu. Ban Thư ký Đại lễ tổng hợp các đường dẫn các trang mạng và video được đăng tải trên trang nhà ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ, PHÁP ÂM KHẤT SĨ và các trang khác về các sự kiện liên hệ đến Đại lễ trọng đại này để cho việc tìm kiếm thông tin được dễ dàng:

NGÀY 27 THÁNG GIÊNG NĂM KỶ HỢI (03-3-2019)

1. Chư Tôn đức Ban, Viện tưởng niệm Tổ sư tại Pháp viện Minh Đăng Quang

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/pv-mdq-chu-ton-duc-ban-vien-tuong-niem-to-su.html

3. Tăng Ni sinh du học Ấn Độ Tưởng niệm Tổ sư

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/an-do-le-tuong-niem-lan-thu-65-nam-duc-to-su-minh-dang-quang-vang-bong.html

SÁNG NGÀY 28 THÁNG GIÊNG NĂM KỶ HỢI (04-3-2019)

1. Khất thực hóa duyên tại khu vực Pháp viện Minh Đăng Quang

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/trang-nghiem-khat-thuc-nhan-ngay-tuong-niem-65-nam-to-su-vang-bong.html

Video:

http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/hon-800-ton-duc-tang-ni-tri-binh-khat-thuc---tuong-niem-65-nam-to-su-minh-dang-quang-vang-bong-tai-pvminh-dang-quang-q2.html

2. Lễ khánh thành bảo tháp Hồng ân

Tin:

http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/le-khanh-thanh-bao-thap-hong-an.html

Video: http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/khanh-thanh-bao-thap-hong-an.html

3. Tưởng niệm Tổ sư tại Pháp viện Minh Đăng Quang

Tin:

http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/tuong-niem-65-nam-to-su-minh-dang-quang-vang-bong.html

Video:

http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/trung-uong-ghpgvn-tuong-niem-to-su-vang-bong-lan-65-tai-pvminh-dang-quang.html

CHIỀU NGÀY 28 THÁNG GIÊNG NĂM KỶ HỢI (04-3-2019)

1. Chư Tôn đức và Phật tử các Giáo đoàn dâng lễ, tưởng niệm Tổ sư

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/chu-ton-duc-cac-giao-doan-tuong-niem-to-su-minh-dang-quang-vang-bong-lan-thu-65.html

Video:

http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/phong-su-cac-giao-doan-danh-le-to-su-va-khat-thuc-hoa-duyen-nhan-dai-le-tuong-niem-65-nam-to-su-vang-bong.html

Hình: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1QcS3zcc1d2vM6Aev7LNACBcR4TN5S-z9

2. Buổi họp Tăng thể hiện “Nếp sống chung tu học”

Tin:

http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/nep-song-chung-tu-hoc-trong-dai-le-tuong-niem-65-nam-ngay-duc-to-su-vang-bong.html

NGÀY 29 THÁNG GIÊNG NĂM KỶ HỢI (05-3-2019)

1. Trung ương GHPGVN tưởng niệm Tổ sư và Khánh thành Tổ đình Minh Đăng Quang

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/trung-uong-ghpgvn-tuong-niem-va-khanh-thanh-to-dinh-minh-dang-quang.html

Video:

http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/trung-uong-ghpgvn-tuong-niem-to-su-vang-bong-va-khanh-thanh-to-dinh-minh-dang-quang.html

Hình: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1NuhyVYuXh4nPaA6XWqdjdixTTDEJcFK0

2. Diễn văn Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư vắng bóng và Khánh thành Tổ đình Minh Đăng Quang

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/dien-van-dai-le-tuong-niem-65-nam-to-su-minh-dang-quang-vang-bong-va-khanh-thanh-to-dinh.html

Video: http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/hoa-thuong-giac-gioi-phat-bieu-khai-mac-dai-le-tuong-niem-65-nam-to-su-vang-bong.html

3. Chương trình Tọa đàm Nối truyền Thích-ca Chánh pháp

Tin:

http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/dai-le-tuong-niem-va-thao-luan-ve-tinh-than-noi-truyen-thich-ca-chanh-phap.html

Hình: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1gwrvqLVin0NVdzLo7Jk5ESjDzwn3pT28

4. Sợi chỉ Chơn lý nhiệm màu

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/soi-chi-chon-ly-nhiem-mau.html

Video:

http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/hoa-thuong-giac-toan-phat-bieu-khai-mac-toa-dam-tinh-than-noi-truyen-thich-ca-chanh-phap.html

5. Chương trình đọc tụng Chơn lý

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/trung-tung-chon-ly-cung-duong-to-su.html

Hình: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UsLSoC1IOjeMge81GeLarpYGbDxS7seq

6. HT. Giác Toàn giảng: Tìm lại chính mình – Tâm thức đóa sen thiêng

Tin:

http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/hoa-thuong-giac-toan-thuyet-giang-ve-con-duong-tim-lai-chinh-minh.html

Video:

http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/hoa-thuong-giac-toan-hay-tim-lai-chinh-minh---tam-thuc-doa-sen-thieng.html

Hình:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1X7ArxKVLJyNT-GF-NNr3p-1umOG7RrAq

NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM KỶ HỢI (06-3-2019)

1. Hệ phái Khất sĩ trì bình khất thực tưởng niệm 65 năm Tổ sư vắng bóng tại Tổ đình Minh Đăng Quang

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/vinh-long-khat-thuc-nhan-dip-tuong-niem-to-su-minh-dang-quang.html

Hình: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1Ea1oLGm-APnsz7EDFENqg6qS-jHOIMEV

2. Hệ phái Khất sĩ thành kính tưởng niệm 65 năm Tổ sư vắng bóng tại Tổ đình Minh Đăng Quang

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/he-phai-khat-si-tuong-niem-65-nam-to-su-minh-dang-quang-vang-bong.html

Video:

http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/he-phai-khat-si-tuong-niem-to-su-vang-bong-lan-65-tai-to-dinh-minh-dang-quang.html

Hình: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1xkjBw92g5OvBK5AIEveViAKhBVylMyh0

3. Đạo từ của Hòa thượng Chứng minh Đại lễ

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/dao-tu-cua-hoa-thuong-chung-minh-dai-le.html

Video: http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/hoa-thuong-giac-nhuong-ban-dao-tu-chung-minh-tai-dai-le-tuong-niem-65-nam-to-su-vang-bong.html

4. HT. Giác Toàn cung tuyên Lược sử Tổ sư

Video: http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/hoa-thuong-giac-toan-tuyen-doc-tieu-su-to-su-minh-dang-quang.html

5. HT. Giác Pháp đại diện chư Tăng Hệ phái dâng lời tưởng niệm

Nội dung:

http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/loi-tuong-niem-cua-chu-tang-he-phai.html

Video:

http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/hoa-thuong-giac-phap-dai-dien-chu-ton-duc-tang-dang-loi-tuong-niem-to-su.html

6. Tâm thư Ban Thường trực Hệ phái gửi Tăng Ni nhân Đại lễ

Nội dung:

http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/tam-thu-cua-ban-thuong-truc-giao-pham-he-phai-gui-tang-ni.html

Video: http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/thuong-toa-minh-thanh-tam-thu-cua-ban-thuong-truc-giao-pham-he-phai.html

7. Cảm tạ của Ban Tổ chức Đại lễ

Nội dung:

http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/cam-ta-cua-ban-to-chuc-dai-le.html

Video:

http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/thuong-toa-giac-nguyen-thay-loi-btc-phat-bieu-cam-ta.html

8. Ni giới Hệ phái tham dự Đại lễ

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/ni-gioi-he-phai-tham-du-dai-le-tuong-niem-to-su.html

9. Hình chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và các Giáo đoàn lưu niệm

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/rang-ngoi-tri-tam.html

Hình:

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1V6KF8V-_2OWxJkvTgQHNQVHJ_d_aSH7y

 

TM. Ban Thư ký Đại lễ

TK. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan