CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hành trang

Sáu ngày bồi dưỡng trụ trì

Cho thêm kinh nghiệm còn ghi tấm lòng

Dấn thân vào cõi phiêu bồng

Hành trang cần đủ mới mong an bình.

Giới tâm – Tuệ đức độ sinh

Nhẫn hành – Tứ nhiếp hiển vinh giống nòi

Hiến dâng cho cả muôn loài

Báo ân Phật Tổ luôn hoài hằng mong

Tâm thông vạn sự đều thông

Như Lai sứ giả, trọn xong ân tình.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan