CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 7 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nam-mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn đức trong Ban Tổ chức khóa Bồi dưỡng đạo hạnh,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng,

Kính thưa toàn thể hội chúng,

Khóa tu học Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 7 của Hệ phái dành cho Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự Tăng, Ni được tổ chức từ ngày 20 đến 29 tháng 6 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 18 - 27/7/2022) tại Pháp viện Minh Đăng Quang, số 505 Xa Lộ Hà Nội. P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Thay mặt Ban Thư ký khóa tu, chúng con xin báo cáo tổng kết khóa tu một cách khái quát như sau:

I. VỀ MẶT TỔ CHỨC

1. Ban Chứng minh:

HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

2. Ban Tổ Chức:

Như Ban Chức sự An cư Kiết hạ tại Pháp viện Minh Đăng Quang, PL. 2566.

3. Ban Quản chúng:

Trưởng ban:        TT. Giác Hoàng

Phó Trưởng ban: TT. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Phước  

Thư ký:                ĐĐ. Minh Sơn, NS. Hòa Liên 

Ủy viên:               Đặc trách Sinh hoạt (ăn, mặc, ở, bệnh): ĐĐ. Minh Sơn,
ĐĐ. Minh Phú, NS. Duyên Liên.

Đặc trách Giám thiền: ĐĐ. Minh Nhật, ĐĐ. Minh Tuế, ĐĐ. Giác Kỉnh.

Đặc trách Giám học: ĐĐ. Minh Đẳng, ĐĐ. Minh Nghi, NS. Hòa Liên,
                                  SC. Phước Liên, SC. Đạo Hiếu.

Đặc trách Hành đường: ĐĐ. Giác Ảnh, ĐĐ. Giác Chiêu, SC. Thu Liên (GĐ IV).

Đặc trách Chấp tác: ĐĐ. Minh Sơn, SC. Ngọc Liên (GĐ IV)

  Đặc trách Điển lễ: ĐĐ. Giác Ảnh.

  Đặc trách Biên tập cảm tưởng và truyền thông: NS. Hòa Liên

4. Số lượng hành giả:

a. Chư hành giả Tăng gồm 101 vị: (Sa-di: 73 vị; Tập sự: 28 vị)

                                    - Giáo đoàn I: 5 Sa-di

                                    - Giáo đoàn II: 2 Sa-di

                                    - Giáo đoàn III: 37 Sa-di, 12 Tập sự

                                    - Giáo đoàn IV: 11 Sa-di, 4 Tập sự

                                    - Giáo đoàn V: 15 Sa-di, 11 Tập sự

                                    - Giáo đoàn VI: 3 Sa-di, 1 tập sự

b. Chư hành giả Ni gồm 50 vị: (12 Thức-xoa, 16 Sa-di-ni, 22 Tập sự)

- Giáo đoàn I: 8 vị (5 Thức-xoa, 3 Sa-di-ni)

- Giáo đoàn III: 25 vị (1 Thức-xoa, 9 Sa-di-ni, 15 Tập sự)

- Giáo đoàn IV: 15 vị (6 Thức-xoa, 4 Sa-di-ni, 5 Tập sự)

- Giáo đoàn VI: 2 vị (2 Tập sự)

* Tổng số khóa sinh Tăng và Ni là: 151 hành giả.                                   

II. NỘI DUNG TU HỌC:

1. Pháp học:

- HT. Giác Toàn: Sáng thứ Sáu, 24/6 âl Hòa thượng đã chia sẻ những ý pháp liên hệ đến việc tu tập và hành trì cho hàng xuất gia trẻ tuổi. Đặc biệt Hoà thượng nhấn mạnh việc tu tập trên thân khẩu ý qua lời dạy của đức Tổ sư trong bài Chơn lý “Thần mật”. Tu tập thân khẩu ý và giữ gìn oai nghi, tế hạnh là cần thiết cho mỗi người con Khất sĩ. Đồng thời, Hòa thượng cũng nói rõ phương châm “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam” do đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng.

- HT. Giác Pháp: Qua hai buổi thuyết giảng sáng thứ Ba, 21/6 âl và sáng Chủ nhật 26/6 âl, Hoà thượng đã có những lời sách tấn vô cùng quý báu cho các vị Sa-di chuẩn bị thọ Cụ túc giới thông qua bài “Theo chúng ăn” trong Luật nghi Khất sĩ. Bên cạnh đó Hoà thượng cũng trích dẫn lời của Tổ Quy Sơn dạy để răn nhắc chư hành giả phải giữ gìn tánh hạnh cho xứng đáng thọ ân đàn-na tín thí. Hoà thượng trích dẫn bài “Đi các chỗ học đạo” để rèn luyện và định hướng tu tập theo lời của Tổ sư dạy.

- HT. Minh Hóa: Sáng thứ Tư 22/6 âl, với sự chia sẻ “Pháp tu qua Kinh Pháp cú” giúp đại chúng chiêm nghiệm những lời đức Phật dạy về nhân quả, vô thường trong đời sống từ đó cố gắng tu tập giữ gìn thân, khẩu, ý trong sạch, dứt trừ phiền não, đoạn tận mọi khổ đau.

- HT. Minh Thành: Sáng thứ Hai, 20/6 âl với đề tài: “Căn cước của Phật giáo Khất sĩ.” Hoà thượng đã nói lên hình ảnh chuẩn mực của người con Khất sĩ, sự hài hòa với nhau giữa những yếu tố của đạo Phật nguyên chất và đạo Phật phát triển, những yếu tố của đạo Phật nhập thế, dấn thân và tâm thái xả ly không chấp thủ, hướng đến con đường giải thoát rốt ráo cuối cùng.

- TT. Giác Phổ: Sáng thứ Năm, 23/6 âl đã chia sẻ những công hạnh cũng như ôn lại “Tiểu sử của đức Trưởng lão Nhị Tổ Giác Chánh.” Một tấm gương chói sáng về sự tinh tấn hành trì giới luật tinh nghiêm, giữ hạnh thanh bần y bát không rời trong suốt cuộc đời tu học của Nhị Tổ.

- TT. Giác Hoàng: Chiều thứ Hai, 27/6 âl đã hướng dẫn Nghi quỹ đăng đàn thọ Sa-di và Cụ-túc giới. Thượng tọa đã giới thiệu một cách tổng quát quá trình hình thành tạng Luật, các điều kiện được thọ giới Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni và 13 chướng ngại trong việc thọ giới.

- TT. Giác Nhường : Sáng thứ Ba, 28/6 âl chia sẻ với đại chúng những lời dạy của đức Tổ sư về “Công đức hầu thầy” cũng như những bổn phận mà người học trò cần phải làm để rèn luyện tâm ý trong việc tu tập giải thoát mọi cấu uế nơi tâm.

- Ngoài ra, chư Tôn đức trong Ban Giáo thọ, Ban Quản chúng như TT. Minh Đạo; ĐĐ. Minh Phú; ĐĐ. Minh Tuế; ĐĐ. Minh Sơn; ĐĐ. Minh Nhật và một số vị giáo thọ khác đã hướng dẫn cũng như chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong việc tu học và phụng sự Phật pháp. Với những lời dạy chân tình, thấm đượm tình pháp lữ của chư Tôn đức, các hành giả đã tiếp nhận một cách hoan hỷ và nguyện sẽ thực hành theo.

Nhìn chung, qua những buổi giảng pháp và sách tấn, khuyến khích của chư Tôn đức, các hành giả đã nắm rõ được tôn chỉ của Tổ, Thầy cũng như được ôn lại những giáo lý cơ bản cần thiết cho mỗi hành giả trên lộ trình tu tập giải thoát.

2. Pháp hành:

a. Tụng kinh

Trong khoá Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 7 này, Ban Quản chúng hướng dẫn đại chúng trì tụng kinh kệ vào 2 thời nhất định: Thời kinh khuya lúc 4 giờ và thời kinh tối lúc 19 giờ. Thời kinh khuya, đại chúng trì tụng các bài kệ như: Nhớ ơn phật, Thuyền trí huệ, các bài kệ pháp như: Thân, Khẩu, Ý, Nhẫn, Giới, Huệ nằm trong Pháp học Sa-di từ Luật nghi Khất sĩ được đức Tổ sư Minh Đăng Quang biên soạn. Thời kinh tối lúc 19 giờ đại chúng kết hợp cùng chư Tăng An cư đồng trì tụng Kinh Pháp Hoa và sám hối tam nghiệp để tiêu trừ nghiệp chướng, tinh tiến tu hành.

b. Thiền hành

Trong các thời tụng kinh khuya lúc 4 giờ sáng và những buổi thực hành, Ban Quản chúng đã hướng dẫn đại chúng từng bước thực tập thiền hành, an tịnh đi xung quanh Thiền đường. Từng bước chân an lạc, khép mình trong oai nghi chững chạc, lặng lẽ chú tâm vào bước chân tỉnh giác tu tập của mình.

c. Thiền tọa

Mỗi ngày tu tập đều có 2 giờ thiền tọa căn bản, dưới sự hướng dẫn của TT. Giác Hoàng và Ban Quản chúng, hành giả thực tập các bước thiền toạ căn bản nhất. Quan trọng nhất là sự duy trì chánh niệm trên đề mục và cách sử dụng tâm, hướng tâm đến đề mục phù hợp với căn tánh của từng người…

d. Cúng ngọ và Thọ trai hoà chúng

Giờ cúng ngọ cũng là thời khoá tu tập, được bắt đầu lúc 10g30. Sau khi hoà âm tụng kinh chú nguyện và thọ bát, đại chúng Tăng Ni thọ trai trong chánh niệm và hoà chúng theo đúng truyền thống và luật định của Tổ Thầy dạy. Ăn trong chánh niệm, giữ gìn oai nghi để nhận rõ sự sanh khởi và chấm dứt của tập khí tham, sân, si biểu lộ trong khi ăn. Đây là bài học chánh niệm trên các căn được đức Tổ sư dạy rõ trong Luật nghi Khất Sĩ.

e. Trùng tụng Chơn Lý

Để nói lên niềm tôn kính đối với Pháp bảo cao quý, chư hành giả đã phát tâm học thuộc lòng các bài Chơn lý của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Các vị mới xuất gia, tuy tuổi đời còn trẻ, công việc công quả tại các trú xứ rất nhiều nhưng vẫntranh thủ thời gian học bài và phát tâm trùng tụng một hoặc vài quyển Chơn lý, điều này đã nói lên sự tinh tấn và nỗ lực của chư hành giả trong bước đầu tu học.

f. Sám hối

Sau một ngày tu tập, những oai nghi, tế hạnh của người mới tu sẽ có các lỗi lầm sơ thất, do đó Ban Quản chúng chứng minh cho chư hành giả tác pháp sám hối vào lúc 20 giờ mỗi tối.

Các hành giả tự nhận ra lỗi lầm, sai phạm, dù cho vô tình hay sơ ý trong ngày đều một lòng cầu tiến, đảnh lễ và tác pháp sám hối để được thanh tịnh, an lạc hơn trên bước đường tu tập. Từng lỗi lầm được chư Tôn đức Ban Quản chúng chứng minh và giải thích, khuyên răn cũng như hướng dẫn khắc phục lỗi một cách tường tận và rõ ràng nhất.

III. KẾT QUẢ TU HỌC

1. Thi trắc nghiệm kiến thức cuối khoá:

a. Hội chúng Tăng

- Hạng nhất: Sa-di Minh Tiến - GĐ. V: 96/100

- Hạng nhì: Sa-di Thiện Đại - GĐ. III: 92/100

- Hạng ba: Sa-di Đăng Thiện - GĐ. IV: 89/100

- Hạng tư: Sa-di Minh Luận: - GĐ. V: 88/100; Sa-di Giác Minh Đăng: GĐ. III: 88/100;
Sa-di Minh Triều: GĐ. V: 88/100

- Khuyến Khích: Tập sự: Huệ Trâm: - GĐ. III: 71/100

b. Hội chúng Ni

- Hạng nhất: Thức-xoa Liên Nguyện - GĐ. IV: 86/100

- Hạng nhì: Sa-di-ni Liên Ngọc - GĐ. III: 83/100.

- Hạng ba: Thức-xoa Liên Khiết: - GĐ. I: 82/100 và Phật tử Ý Ngọc – GĐ. IV: 82/100.

- Hạng tư: Sa-di-ni Liên Phú: - GĐ. I: 80/100 và Sa-di-ni Liên Thuần: GĐ. IV: 80/100

2. Trùng tụng Chơn Lý

a. Chúng Tăng: 5 vị.

- Sa-di Minh Hảo – GĐ. V: (3 bài) Khất sĩ; Bát chánh đạo; Thập nhị nhân duyên.

Bổn sư: ĐĐ. Minh Quý; Trú xứ: Tịnh xá Ngọc Xuân, Củ Chi, TP. HCM.

- Sa-di Minh Đức – GĐ. V: (2 bài) Ngũ uẩn; Võ trụ quan.

Bổn sư: TT. Giác Nghĩa; Trú xứ: Tịnh xá Ngọc Nam, Đức Trọng, Lâm Đồng

- Sa-di Giác Minh Xả – GĐ. III: (2 bài) Công lý vũ trụ; Trên mặt nước

Bổn sư: TT. Giác Hoàng; Trú xứ: Tịnh xá Linh Sơn, Thanh Hoá.

- Sa-di Giác Minh Hoà – GĐ. III: (1 bài) Trên Mặt nước.

Bổn sư: HT. Giác Phùng; Trú xứ: Tịnh xá Ngọc Tòng – Khánh Hòa.

- Sa-di Giác Minh Kỳ – GĐ. III: (1 bài) Thập nhị nhân duyên.

Bổn sư: ĐĐ. Giác Khoan; Trú xứ: Pháp Viện Thánh Sơn, Khánh Hoà.

b. Chúng Ni: 7 vị.

- Sa-di-ni Liên Thuần – GĐ. IV: (3 bài) Khổ và vui; Học để tu; Bát chánh đạo.

Bổn sư: NS. Hạnh Liên, Trụ xứ: Tịnh xá Ngọc Đức, Gò Dầu, Tây Ninh.

- Sa-di-ni Liên Thịnh – GĐ. IV: (1 bài) Y bát chơn truyền.

Bổn sư: NS. Hạnh Liên, Trụ xứ: Tịnh xá Ngọc Đức, Gò Dầu, Tây Ninh.

- Tập sự Mỹ Thuyết – GĐ. III: (1 bài) Con sư tử.

Bổn sư: NT. Dung Liên, Trụ xứ: Tịnh xá Ngọc Lương – Bình Thuận.

- Tập sự Mỹ Hào – GĐ. III:  (1 bài) Đi tu.

Bổn sư: Sư cô Hỷ Liên, Trụ xứ: Tịnh xá Ngọc Đạo – Đăk Lăk.

- Tập sự Mỹ Trường – GĐ. III: (1 bài) Đạo Phật Khất Sĩ.

Bổn sư: Sư cô Phát Liên, Trụ xứ: Tịnh xá Ngọc Linh – Hải Dương.

- Tập sự Mỹ San – GĐ.III: (1 bài) Học để tu.

Bổn sư: Sư cô Hỷ Liên, Trụ xứ: Tịnh xá Ngọc Đạo – Đăk Lăk.

- Phật tử Hiếu Ngọc – GĐ. IV: (1 bài) Thập nhị nhân duyên; Kinh Pháp cú.

Bổn sư: HT. Thích Giác Toàn, Trụ xứ: PV. Minh Đăng Quang – TP. Thủ Đức.

IV. KẾT LUẬN

Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 7 được tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang năm nay mang ý nghĩa tu học ứng dụng cao. Các hành giả tu học một cách hoài hòa giữa Pháp học và Pháp hành được tương ưng. Việc sống chung tu học của các hành giả đã nói lên tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các giáo đoàn Tăng cũng như Ni. Đây là thời gian quý báu để các vị mới xuất gia rèn luyện, học tập và hành theo đúng con đường mà đức Tổ sư và các Đức Thầy đã chỉ dạy.

Nam-mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Vừa qua, Ban Thư ký chúng con đã kính trình bản Báo cáo một cách khái quát về nội dung, chương trình tu học và kết quả đạt được trong khoá Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 7 do Hệ phái tổ chức tại PV. Minh Đăng Quang năm PL. 2566 – DL. 2022.

Chúng con thiết nghĩ, là hàng sơ cơ mới bước chân vào đạo, những khoá tu tập như thế này chính là cơ hội để chư hành giả rèn luyện, tinh tấn tu tập, học tập kiến thức căn bản về Phật pháp và thực hành oai nghi, tế hạnh, nương theo công hạnh của chư Tôn đức mà tu hành mỗi ngày tiến bộ hơn.

Chúng con xin cung kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Giáo phẩm Hệ phái và chư Tôn đức lãnh đạo các Giáo đoàn Tăng, các Phân đoàn Ni đã chỉ đạo và hướng dẫn đại chúng tu tập đúng theo Chánh pháp. Cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ chư Tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, đạo quả chóng viên thành để mãi là ngọn đèn Chơn lý soi đường cho chúng con đi trọn trên lộ trình giác ngộ và giải thoát.

Nam-mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan