CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tìm về nguồn chơn

 Kính đảnh lễ ơn Người

Hòa thượng Thích Giác Toàn

Quang lâm đến hội chúng

Khoá “Tu học sống chung”

Giáo đoàn III Ni giới.

 

Đầu tiên Ngài khen ngợi

Ni chúng biết thuận duyên

Tận dụng không gian mạng

Mà hoà hợp tu hành

Để cùng sống an yên.

 

Trên tinh thần Tổ dạy:

“Cái sống: phải sống chung

Cái biết: phải học chung

Cái linh: phải tu chung”

An sống trong lục hoà.

 

Tiếp đó ngài giảng kinh:

“Trú Độ thọ” - A Hàm

Hội chúng cần hiểu rõ

Đặng diệt trừ cấu cặn

Nơi khẩu ý cùng thân

Hằng giữ trong chánh niệm.

 

Suốt đêm ngày huân tập

Giống Tam Thập Tam thiên

Vui hương sắc sung mãn

Dưới gốc cây Trú Độ

Hoa thơm nở tròn trịa.

 

Cũng vậy hội chúng Ni

Biết rõ an lạc trú

Xuất gia bỏ thế tục

Dứt trừ mọi dục tình

Tham lam cùng sân nhuế

Chứng ngộ quả Tứ thiền

Tiến dần đường giác ngộ

Quả bất diệt Vô sinh.

 

Thứ đến Ngài thuyết kinh

 Câu-hy-la giảng giải

Lời vấn đáp pháp mầu

Hai Thánh đệ tử Phật

Tôn giả Xá-lợi-phất

Cùng Đại Câu-hy-la.

 

Hai ngài bàn luận pháp

Làm sao đạt chánh tri?

Cho hàng Tỳ-kheo chúng

Đại Câu-hy-la đáp:

Cần hiểu rõ thiện căn

Cùng các căn bất thiện.

 

Gột sạch tham sân si

Cáu cặn cùng ô nhiễm

Rõ thông quyết diệt tận

Lấy Tứ đế mà nương

Thực hành Bát chánh đạo

Sẽ đạt được chánh trí.

 

Nghe xong sự giải trình

Tôn giả Xá-lợi-phất

Cùng hội chúng Tỳ-kheo

Hoan hỷ vâng lời dạy

Tinh tấn thực hành pháp

Trí tuệ sáng thông suốt

Rõ lối vào Niết-bàn.

 

Với tấc lòng tôn kính

Ni chúng xin thọ trì

Lời kinh Hòa thượng thuyết

Trưởng quản sự Ni giới

Tác pháp tri ân Người.

Bậc cao Tăng tuệ sáng

Thương Ni chúng học tu

Không quản thân duyên bệnh

Nhưng tâm luôn ngời sáng

Mở lòng từ dạy khuyên.

 

Kính đảnh lễ ơn Người

Cầu Tam bảo gia hộ

Thân tâm Ngài tráng kiện

Làm tòng lâm thạch trụ

An lạc chúng nương nhờ.

 

Trên đường tìm chánh giác

Xa bể khổ sông mê

Nhận ra chơn giải thoát

Cuối con đường sinh tử

Vào Vô dư Niết-bàn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan