CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lời sách tấn của Hòa thượng trụ trì Tổ đình nhân khóa tu “Một Ngày An Lạc”

Chủ nhật, ngày 06/12/ 2015 (nhằm ngày 25/10/ Ất Mùi) tại Tổ đình Minh Đăng Quang, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra khóa tu “Một Ngày An Lạc” dành cho nam nữ Phật tử. Nhân khóa tu lần thứ 9 của quý nam nữ Phật tử, Hòa thượng trụ trì Tổ đình đã quang lâm chứng minh, sách tấn và khích lệ cho hàng Phật tử khởi đầu một ngày tu tập cho được hạnh phúc, an lạc như sở nguyện.

DSC00124 Copy

Hòa thượng đã tán thán chư Tăng xuất gia trong giáo pháp của đức Tổ sư, vị khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ. Các vị đã vâng hành lời đức Tổ dạy là sống với nhau trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp để cùng tu học, cùng phụng sự vạn dân bá tánh, Phật tử. Và Hòa thượng cũng tán thán tinh thần cầu học, ham tu của hàng cư sĩ bạch y ở từ các nơi xa, cũng như vùng lân cận đã sắp xếp thời gian, công việc để tham dự khóa tu.

Nhân duyên khóa tu có mặt là do xưa kia đức Thế Tôn cũng đã trải qua nhiều đời kiếp sanh tử, khổ đau, vì không hiểu 8 pháp khổ đau của thế gian này:

Được (làbha) và mất (alàbha),

Danh thơm (yasa) và tiếng xấu (ayasa),

Ca tụng (pasamsà) và khiển trách (nindà),

Hạnh phúc (sukha) và đau khổ (dukkha).

Và đến kiếp cuối cùng Đản sanh làm thái tử Tất-đạt-đa, khi dạo 4 cửa thành diện kiến được những điều suy vong của kiếp người nên Ngài quyết định tìm con đường chí thiện an tịnh, thoát khỏi các khổ ách. Cuối cùng, Ngài cũng đạt được mục tiêu phạm hạnh, chứng đắc vô thượng Bồ đề, và bắt đầu tuyên bố con đường toàn thiện qua ba giai đoạn: “Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, Ngài tuyên dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch” (kinh Canki – Trung Bộ kinh). Ngài chỉ cho chúng sanh thấy rõ thế giới khổ đau và thế giới đoạn diệt. Thế giới được đức Thế tôn chia làm 13 bậc, Lục phàm (địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, A tu la, nhân, Thiên); Tứ thánh (Thất lai quả, Nhất lai quả, Bất lại quả, A la hán quả); Tam tôn (Duyên giác, Bồ tát, Phật).

Thế giới có 3 đặc tánh là vị ngọt, sự nguy hiểm và con đường xuất ly. Đối với người có trí mới thấy rõ bên trong vị ngọt chứa sự nguy hiểm, và sự nguy hiểm xuất hiện thì người trí tìm con đường xuất ly khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Còn chúng sanh bị vô minh chi phối thì tìm con đường xuất ly lại vướng vào khổ não, như kinh thánh cầu có nói: “Có người tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh... tự mình bị chết... tự mình bị sầu... tự mình bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị ô nhiễm.”

Đức thế tôn có dạy người ngu si, thiếu trí là do không tìm hiểu học hỏi nên người có trí: “Có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhân, không thuần thục pháp các bậc Chơn nhân, không tu tập pháp các bậc Chơn nhân”, và chư Tổ có dạy: “Tu mà không học là tu mù”. Việc học tu của người Phật tử muốn có được an lạc thì cần nên gần gũi Tam bảo, tham gia tu học để cho nếp sống được thuần thục với điều thiện, tâm được an định và tri kiến được phát sanh.

Và cuối lời Hòa thượng đã khuyến khích quý Phật tử nên hành theo những gì đức Thế Tôn chỉ dạy thì mới có được an lạc, hạnh phúc thật sự thông qua lời kinh Pháp Cú, phẩm Phật Đà có dạy:

“Ai quy y Đức Phật,

Chánh pháp và chư Tăng,

Ai dùng chánh tri kiến,

Thấy được bốn Thánh đế.

Thấy khổ và khổ tập,

Thấy sự khổ vượt qua,

Thấy đường Thánh tám ngành,

Đưa đến khổ não tận.

Thật quy y an ổn,

Thật quy y tối thượng,

Có quy y như vậy,

Mới thoát mọi khổ đau.”

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan