CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

An cư

An tâm tinh tấn tu hành,

“Cư trần lạc đạo” quả lành dồi trau.

Kiết tường an lạc đạo mầu,

Hạ về nhất dạ nguyện cầu cùng tu.

Ngọc ngời ánh sáng hòa nhu,

Phương trời giải thoát muôn thu vĩnh hằng.

Tịnh lòng phiền não diệt phăng,

Xá chi tập khí lăng xăng trói mình.

Ba Giới - Định - Tuệ đèn minh,

Tháng ngày tu học hết mình tinh chuyên.

Tu thân tích đức gieo duyên,

Hành không mệt mỏi phải siêng tinh cần.

Duy trì hạnh nguyện thoát trần,

Tuệ lành pháp triển tinh chân định thiền.

Thị phi phủi sạch não phiền,

            Nghiệp mòn tiêu sạch đến miền Chân như.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan