CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo An cư PL.2563 tại Tịnh xá Ngọc Vân - Bình Thuận

Trường hạ Tịnh xá Ngọc Vân với truyền thống tổ chức An cư kiết hạ, hằng năm được sự cho phép của Ban Trị sự GHPG tỉnh Bình Thuận, Ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận, Ban Trị sự GHPG huyện Bắc Bình cũng như các cấp chính quyền địa phương, chư Ni Khất sĩ và Bắc tông huyện Bắc Bình tập trung về Trường hạ Tịnh xá Ngọc Vân để An cư kiết hạ.

Số lượng hành giả An cư là 48 vị gồm 14 vị tại trú sứ + 34 vị ở 8 vị Tịnh xá và 3 ngôi chùa (trụ trì và Ni chúng) huyện Bắc Bình, 11 vị mỗi tháng vân tập về Trường hạ Ngọc Vân, Bố-tát mỗi tháng 2 kỳ.

Để hướng dẫn chư Ni An cư kiết hạ tu học quý Ni trưởng, Ni sư Giáo phẩm đã đương vi các chức vụ trong Ban Chức sự Trường hạ như sau:

- Thiền chủ: Ni trưởng Hiện Liên (Tịnh xá Ngọc Vân)

- Hóa chủ: Ni trưởng Đền Liên (Tịnh xá Ngọc Tâm)

- Giám luật: Ni trưởng Pháp Liên (Tịnh xá Ngọc Vân)

- Quản chúng: Ni sư Dung Liên (Tịnh xá Ngọc Lương)

- Điều hành: Ni sư Viên Liên (Tịnh xá Ngọc Vân)

- Tri khách: Sư cô Hòa Liên (Tịnh xá Ngọc Vân)

- Thư ký: Sư cô Phụng Liên (Tịnh xá Ngọc Vân)

Ban Giảng huấn:

Hòa thượng Giác Sơn, Hòa thượng Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Pháp Huệ - Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Bình Thuận, Đại đức Thích Minh Đạo, thuyết giảng, sách tấn chư Ni tu học mỗi tháng một lần. Ngoài ra, còn có Ni trưởng Hiện Liên, Ni trưởng Đền Liên, Ni trưởng Pháp Liên, Ni sư Viên Liên.

Hằng năm, Trường hạ Tịnh xá Ngọc Vân được sự quan tâm của Ban Trị sự GHPG huyện Bắc Bình, Ban Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đến triển khai các văn kiện liên quan đến chương trình sinh hoạt Tôn giáo v.v…

Bên cạnh việc nâng cao kiến thức Phật pháp, mỗi ngày chư Ni luôn có thời khóa tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành theo thời khóa.

Cứ mỗi nửa tháng một lần, Ban Chức sự Trường hạ họp kiểm điểm, sách tấn, khuyến tu Ni chúng hành giả An cư.

Về thực phẩm và tứ sự cúng dường, nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, chúng con cũng được sự quan tâm nhiệt tình ủng hộ của chư Tôn Giáo phẩm Đại đức Tăng Ni và Phật tử gần xa trợ duyên.

Đây là một số nét báo cáo tình hình tổ chức và sinh hoạt khóa An cư kiết hạ tại Tịnh xá Ngọc Vân (PL.2563 - DL.2019).

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan