CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo tổng kết sinh hoạt trường hạ TX. Trung Tâm PL.2561

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bạch chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái,

Ngưỡng bạch chư Tôn đức Ban Chức sự Hạ trường,

Kính thưa toàn thể đại chúng Tăng Ni,

Thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử,

Hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm của ngày Tạ pháp, được sự chứng minh chỉ đạo của chư Tôn đức trong Ban Chức sự Hạ trường, chúng con xin được đại diện Ban Thư ký báo cáo về tình hình sinh hoạt tu học của trường hạ trong 3 tháng qua.

TaPhap 5

Kính bạch chư Tôn đức,

1. Thời gian và địa điểm

Hạ trường chính thức kiết giới vào lúc 7 giờ ngày 16 tháng 5 năm Đinh Dậu và chính thức lễ Bế mạc tạ pháp hành chánh vào lúc 14 giờ mùng 9 tháng 7 âm lịch, và chính thức giải chế lúc 4 giờ mùng 10 tháng 7 âm lịch. Địa điểm: Tịnh xá Trung Tâm, 21 – Nguyễn Trung Trực, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

2. Ban Tổ chức và số lượng

Ban chứng minh gồm có: HT. Thích Hiển Pháp, HT. Giác Nhường, HT. Thích Viên Giác, HT. Thích Tắc An, HT. Giác Tường, HT. Giác Ngộ, HT. Giác Lai. Ban Chức sự: HT. Giác Phúc – Thiền chủ, HT. Giác Giới – Phó Thiền chủ kiêm Giám luật, HT. Giác Toàn: Hóa chủ; HT. Giác Hà – Phó Hóa chủ; TT. Minh Lộc – Thư ký; ĐĐ. Giác Hoàng – Phó Thư ký.

Trong 3 tháng Hạ năm nay, ngoài những vị trong Ban Chức sự còn có sự quan tâm của chư Tôn đức Giáo phẩm các Giáo đoàn quang lâm về cùng tu học với Đại chúng. Giáo đoàn I có TT. Giác Hạnh, GĐ II: TT. Giác Hạnh; GĐ III: HT. Giác Phùng; GĐ IV: HT. Giác Hiệp; GĐ V: TT. Giác Thông.

Tổng số hành giả của 6 Giáo đoàn là 141 vị, trong đó có 8 Hòa thượng, 3 Thượng tọa, 76 Đại đức Tỳ-kheo, và 51 Sa-di, 3 tập sự tùng hạ. GĐ I: 5 vị (4 TK, 1 SD). GĐ II: 5 vị (3 TK, 2 SD). GĐ III: 44 vị (15 TK, 18 SD, 1 TS), GĐ IV: 50 vị (37 TK, 11 SD, 2 TS). GĐ V: 21 vị (8 ĐĐ, 13 SD). GĐ VI: 7 vị (4 TK, 3 SD). Ngoài đoàn: 4 vị (ĐĐ. Minh Nghĩa, Minh Cường, Minh Thịnh và Tấn Hiệu).

TaPhap 10

3. Ban Giảng huấn và nội dung giảng dạy

Đầu mùa hạ, Ban Tổ chức còn có một tuần khóa Bồi dưỡng trụ trì từ ngày 17 đến 24 tháng 4 âm lịch, dành cho chư chư Tôn đức Tăng trụ trì, trụ xứ các miền tịnh xá. Một số Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội đến giảng dạy như: HT. Phó Pháp chủ Thích Trí Quảng, HT. Chủ tịch HĐTS Thích Thiện Nhơn, TT. Ủy viên thư ký HĐTS Thích Huệ Thông. Phía Hệ phái có: HT. Giác Giới, HT. Giác Toàn, HT. Giác Pháp, HT. Giác Nhân, HT. Giác Sơn, TT. Giác Duyên, ĐĐ. Giác Hoàng. Ni giới Khất sĩ có NT. Khiêm Liên, NT. Mai Liên, NT. Hiệp Liên, NT. Cảnh Liên, NT. Thông Liên. Thời gian còn lại, từ ngày 25 đến cuối hạ, Ban giảng huấn gồm có 13 vị, gồm các vị Giáo phẩm Trung ương Giáo hội, Hệ phái giảng dạy với các chủ đề và nội dung khái lược như sau:

HT. Giác Giới: Hòa thượng đến thăm hội chúng được vài lần và đã mượn một số ý pháp trong kinh tạng Nikaya phối hợp với lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang trong Chơn lý để triển khai. Cụ thể nhất là Hòa thượng mượn 11 pháp trong Kinh Tăng Chi, phẩm “Tùy niệm” để trình bày lộ trình tu tập mà đức Phật đã dạy Tăng chúng.

HT. Giác Toàn giảng 5 bài trong bộ Chơn lý: Võ trụ quan, Ngũ uẩn, Lục căn, Thập nhị nhân duyên và Bát chánh đạo.Ngoài ra, Hòa thượng còn trích lục bài Kinh Lậu tận trong Trung A-hàm để triển khai, nhằm soi sáng các cách đoạn trừ phiền não mà đức Phật khi xưa đã giảng dạy.

HT. Minh Chơn phụ trách giảng Kinh Kim Cang, một bộ kinh Đại thừa để giúp hành giả đoạn trừ 4 dính mắc sai lầm mà người phàm phu không ai không vướng mắc: nhân, ngã, chúng sanh và thọ giả.

HT. Giác Pháp trích một số kinh trong A-hàm để triển khai thế nào là mến pháp, thích pháp và suy tư pháp, nhằm khích lệ tinh thần tu học của hành giả.

HT. Minh Bửu giảng dạy về tinh yếu của Tổ sư thiền, nhằm chỉ rõ bản tính thanh tịnh sẵn có nơi mỗi người.

HT. Giác Nhân trích giảng một số đoạn trong Kinh Tăng Chi.

TT. Minh Thành triển khai một số bài trong Chơn lý, soi sáng các ý pháp của Tổ sư.

TT. Bửu Chánh trích giảng một số ý pháp trong các bộ luận thuộc Vi diệu pháp.

TT. Minh Hóa trích giảng một số câu trong Kinh Pháp Cú.

TT. Minh Ngạn trích lục một số câu trong văn điển Phật giáo để dạy cách sống và cách tu, áp dụng trong đời sống hàng ngày.

TT. Giác Tây triển khai tông chỉ hành đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang.

TT. Giác Duyên giới thiệu một số nội dung cốt lõi trong triết học Phật giáo.

ĐĐ. Giác Hoàng giới thiệu lộ trình thiền chỉ và thiền quán trong Kinh Trung Bộ.

Nói chung, nội dung giảng dạy phong phú: tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy, tư tưởng Phật giáo bộ phái và tư tư tưởng Phật giáo Đại thừa, thiền học Nguyên thủy, thiền học Đại thừa, tư tưởng Tổ sư Minh Đăng Quang và triết học Phật giáo.

Ban Quản chúng

Ban Quản chúng là Ban trực tiếp điều phối các công tác Phật sự hằng ngày tại Hạ trường, với những vị có chức danh: TT. Minh Lộc: Trưởng ban Quản chúng; ĐĐ. Giác Hoàng: Phó ban Quản chúng; ĐĐ. Minh Tân: Phó ban Kiểm soát (đặc trách kiểm soát đi lại của chúng Tăng); ĐĐ. Giác Thắng: Kiểm soát hành thiền; ĐĐ. Minh Nghĩa: Kiểm soát trai đường; ĐĐ. Minh Bền: Kiểm soát lớp học; ĐĐ. Minh Hỷ: Kiểm soát Chấp tác; ĐĐ. Giác Hải và ĐĐ. Minh Tiến: Kiểm soát tụng kinh sáng chúng Sa-di và tập sự; ĐĐ. Minh Thái: Thư ký; ĐĐ. Minh Luận và ĐĐ. Giác Minh Luận; Thủ quỹ; ĐĐ. Giác Cường: Chúng trưởng Chúng 1. ĐĐ. Minh Khiêm: Chúng phó Chúng 1. ĐĐ. Minh Thuận: Chúng trưởng Chúng 2; ĐĐ. Minh Luận: Chúng phó Chúng 2.

Với tinh thần trách nhiệm và nhiệt tâm của Ban Quản chúng, do đó, trong suốt 3 tháng An cư, hội chúng An cư ổn định.

Thời khóa tu học

Mỗi ngày có 3 thời thiền tập (thiền tọa, từ 4 g đến 4g45, dành cho Tỳ-kheo), buổi chiều từ 5g45 dành chung cho đại chúng thiền tọa, buổi tối từ 9g đến 9g30, đại chúng thiền hành), 2 thời tụng kinh (sáng dành cho sa-di và tập sự, chiều tối dành cho đại chúng), 2 buổi học giáo lý tại giảng đường, thời gian còn lại trong ngày là tự học, tự tu. Những buổi vắng giảng sư, chư Tăng tại Hạ trường tự học Chơn lý: Học để tu (42) và Đời đạo đức (37). Nhìn chung, thời khóa học và tu đều được quan tâm, nhưng khách quan mà nói, giảng thuyết vẫn được chú trọng nhiều hơn sự hành trì.

Các phái đoàn viếng thăm Hạ trường

Trường Hạ đã cung đón trên 60 phái đoàn chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử từ các đơn vị Phật giáo quận, huyện, trường hạ, các Chùa, Tịnh xá, Niệm Phật đường tại thành phố và các tỉnh lân cận đến thăm viếng và cúng dường. Do đó, tứ vật dụng của chư Tăng tương đối đầy đủ.

Thăm viếng, cúng dường các trường hạ và từ thiện xã hội

Hòa thượng Hóa chủ Đạo tràng an cư Tịnh xá Trung Tâm đã chỉ đạo chư Tăng và Phật tử Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh) và Pháp viện Minh Đăng Quang (Q. 2) thực hiện 3 đợt thăm viếng, cúng dường chư Tăng Ni hành giả đang an cư tu tập tại 47 trường hạ. Đợt 1: Miền Tây (Long An, Tiền Giang, Bến Tre): 15 trường hạ. Đợt 2: Miền Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu): 16 Trường hạ. Đợt 3: TP.HCM (16 Trường Hạ). Các phẩm vật cúng dường như: kinh sách, tịnh tài, các vật dụng thiết yếu cho đời sống sinh hoạt và tu học... Tổng giá trị 3 đợt cúng dường hơn một tỷ đồng.

Khen thưởng

Để khích lệ tinh thần tu học của đại chúng, Ban chức sự Hạ trường khen thưởng 10 hành giả xuất sắc về phương diện hạnh kiểm, tinh thần học pháp và những nỗ lực tu tập, đó là: TK. Giác Thuần, TK. Minh Đặng, TK. Minh Chiến, TK. Giác Minh Đan, SD. Giác Hải, SD. Giác Minh Mật, SD. Minh Thịnh, SD. Minh Cường, SD. Minh Thiện, SD. Đăng Thắng.

*******

Đánh giá chung (thay lời kết)

Được sự quan tâm của BTS GHPGVN TP. HCM, đặc biệt là Ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN Q. Bình Thạnh và các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện cho Ban Tổ chức Hạ trường thực hiện tốt công tác tổ chức an cư. Với kinh nghiệm tổ chức và điều hành Phật sự, đặc biệt với từ tâm, chư Tôn đức, các bậc Giáo thọ, Giảng sư, cùng toàn thể thiện nam, tín nữ Phật tử đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chư Tăng trong 3 tháng an cư tu tập như nguyện. Trong suốt thời gian qua, chư Tăng đều tu học tốt trong tinh thần tam tụ lục hòa. Việc tuân thủ nội quy an cư, giờ giấc sinh hoạt, tu học và giới hạnh được chư Tăng thực hiện tương đối nghiêm túc. Nhờ vậy mà phẩm hạnh, giới đức của người con Khất Sĩ, sau 3 tháng an cư tại Hạ trường được trưởng dưỡng; sức khỏe và tinh thần đều được ổn định, tốt đẹp.

Đại diện Ban Thư ký chúng con xin thành kính trình bạch khái quát về những điểm cương yếu của Hạ trường PL. 2651, DL. 2017. Kính chúc quý Ngài vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan