CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Các điểm An cư kiết hạ của Hệ phái Khất sĩ PL.2561 - DL.2017

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

An cư vào mùa mưa (Vũ an cư) là truyền thống có từ thời Phật còn tại thế, nhằm trưởng dưỡng tâm từ bi, thúc liễm thân tâm, tấn tu Tam Vô lậu học. Các hành giả tu theo truyền thống Đại thừa ở Trung Hoa kiết giới tu tập vào mùa Hạ, gọi là Kiết hạ An cư. Phật giáo Khất sĩ theo luật Tứ phần của Bắc truyền, nên cũng kiết Hạ sau mùa Phật đản.

Năm nay vì nhuần hai tháng 6 âm lịch, nên chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo hội đã ra Thông bạch chỉ đạo Phật giáo Bắc truyền và Khất sĩ An cư vào giữa tháng 5 âm lịch. Do đó, Hệ phái Khất sĩ – Thành viên GHPGVN, cũng thuận theo lịch An cư của Giáo hội mà tổ chức. Sau đây là các địa điểm An cư tập trung tiêu biểu của Hệ phái:

Phap 4

1. Tịnh xá Trung Tâm, 21 Nguyễn Trung Trực, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Đây là điểm An cư lớn nhất của Hệ phái, được các bậc Trưởng lão Giáo hội và các vị Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái tổ chức.

Chứng minh: HT. Thích Hiển Pháp, HT. Giác Nhường, HT. Thích Viên Giác, HT. Giác Tường, HT. Giác Ngộ, HT. Giác Lai. Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đảm trách Ban Chức sự Hạ trường: HT. Giác Phúc – Thiền chủ; HT. Giác Giới: Phó Thiền chủ kiêm Giám luật, HT. Giác Toàn: Hóa chủ, HT. Giác Hà: Phó Hóa chủ, TT. Minh Hóa: Chánh Thư ký, TT. Minh Lộc: Phó Thư ký, ĐĐ. Giác Hoàng: Phó Thư ký. Ban Giảng huấn gồm có chư Tôn đức Giáo phẩm Trung ương và chư Tôn đức Giáo thọ Hệ phái. Chư Tôn đức Giáo phẩm Trung ương: HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Thiện Tâm, HT. Giác Toàn, HT. Thích Minh Chơn, TT. Bửu Chánh và TT. Thích Nhật Từ. Chư Tôn đức Giáo thọ Hệ phái: HT. Giác Giới, HT. Giác Pháp, HT. Minh Bửu, HT. Giác Nhân, TT. Minh Ngạn, TT. Minh Hóa, TT. Giác Tây, TT. Minh Thành, TT. Giác Duyên, ĐĐ. Giác Hoàng. Ngoài ra, còn có các vị đại diện 6 Giáo đoàn sẽ luân phiên về trực trong Ban Kiểm soát Hạ trường trong suốt 3 tháng An cư. Giáo đoàn I: Ngày 16 - 29/ 5 (TT. Giác Hạnh, TT. Giác Phúc). Giáo đoàn II: 1/6 – 7/6 (TT. Giác Hạnh). Giáo đoàn III: 8 – 14 / 6 và 21/6 – 27/6 (HT. Giác Phùng). Giáo đoàn IV: 28 /6 – 8/6N (HT. Minh Thuấn). Giáo đoàn V: 8/6 N - 18/6 N (HT. Giác Nhựt). Giáo đoàn VI: 19N – 29/ 6 N (TT. Giác Nhuận). Ban Quản chúng: Trưởng ban: TT. Minh Lộc, Phó ban: ĐĐ. Giác Hoàng và ĐĐ. Minh Tân. Ban Kiểm soát: ĐĐ. Minh Nghĩa, ĐĐ. Minh Bền, ĐĐ. Minh Thắng, ĐĐ. Minh Tiến, ĐĐ. Giác Hải, ĐĐ. Minh Hỷ. Thư ký BQC: ĐĐ. Minh Thái. Thủ quỹ: ĐĐ. Minh Luận và ĐĐ. Giác Minh Luận. Trưởng và Phó chúng 1: ĐĐ. Giác Cường, ĐĐ. Minh Khiêm. Trưởng và Phó chúng 2: ĐĐ. Minh Thuận, ĐĐ. Giác Minh Luận.

Tổng số hành giả tham dự An cư, tập sự An cư và tùng Hạ: 139 vị. Giáo đoàn I: 7 vị. Giáo đoàn II: 4 vị. Giáo đoàn III: 34 vị. Giáo đoàn IV: 64 vị. Giáo đoàn V: 21 vị. Giáo đoàn VI: 7 vị. Ngoài đoàn: 6 vị. Trong đó, có 8 vị Hòa thượng, 3 vị Thượng tọa, 79 vị Đại đức - Tỳ-kheo, 48 Sa-di.

2. Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên – TP. Vĩnh Long do HT. Giác Giới làm Hóa chủ. Số lượng hành giả An cư và tập sự An cư gồm 83 vị (chư Tăng 49 vị: 33 Tỳ-kheo, 10 Sa-di, 6 tập sự; chư Ni 34 vị: 15 Tỳ-kheo-ni, 14 Thức-xoa, 1 Sa-di-ni, 4 tập sự). Ban Giáo thọ gồm: HT. Giác Giới, HT. Giác Pháp, TT. Giác Tây, TT. Giác Nguyên, TT. Giác Minh, TT. Giác Hy, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Tín, ĐĐ. Minh Chơn.

Nphuong

3. Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, 498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM. Đây là điểm An cư lớn nhất của Ni giới Hệ phái Khất sĩ. Số lượng hành giả tham dự An cư, Tập sự An cư và tùng Hạ gồm 177 vị, trong đó có: 3 Ni trưởng, 87 Tỳ-kheo-ni, 36 Thức-xoa, 26 Sa-di-ni, 25 tập sự. Ban Chức sự: Thiền chủ: NT. Tràng Liên; Hóa chủ: NT. Ngoạt Liên; Phó Hóa chủ: NT. Minh Liên; Giám luật: NT. Tân Liên; Quản chúng: NT. Chiêu Liên, NT. Phục Liên; NS. Lệ Liên; Điều hành: NT. Viên Liên, NS. Hòa Liên (LT); Tri khách: NT. Hàn Liên; Tri sự: NS. Tuấn Liên, SC. Huệ Liên; Thư ký: NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên, NS. Hòa Liên (VP2), NS. Tuệ Liên. Ban Giáo thọ Tăng: HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Giác Toàn, HT. Giác Giới, HT. Giác Pháp, TT. Minh Thành, TT. Bửu Chánh, TT. Thích Giác Trí. Ban Giáo thọ Ni: NT. Tố Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Huệ Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên, NS. Kiên Liên, NS. Nguyện Liên, NS. Tuệ Liên, NS. Trí Liên (Bình Thuận), SC. Hằng Liên, SC. Trí Liên (Tam Kỳ), SC. Đạt Liên. Nội dung giảng thuyết chủ yếu của các vị giảng sư Ni năm nay phần lớn đều phân tích 2-3 bài Chơn lý.

4. Tịnh xá Ngọc Tâm (Long An) thuộc Ni giới Hệ phái Khất sĩ. Số lượng hành giả tham dự tổng cộng là 106 vị, gồm cấm túc An cư và tập sự An cư là 57 vị (37 Tỳ-kheo-ni, 4 Thức-xoa, 6 Sa-di-ni, 10 tập sự), 49 vị tùng Hạ (46 Tỳ-kheo-ni, 2 Thức-xoa, 1 Sa-di). Ban Chức sự: Thiền chủ: NT. Minh Liên, Phó Thiền chủ: NT. Hạnh Liên, Hóa chủ: NT. Gương Liên, Phó Hóa chủ: NT. Tùng Liên, Thư ký: NS. Phúc Liên, Thủ quỹ: SC. Hiếu Liên. Ban Giáo thọ: HT. Giác Giới, HT. Thích Minh Thiện, ĐĐ. Thích Lệ Ngôn (và một vài vị Giáo thọ trong Ban Hoằng pháp tỉnh), NS. Tín Liên, NS. Trí Liên...

5. Tịnh xá Ngọc Phú (Ni sư Huỳnh Liên, Q. Tân Bình, TP. HCM) thuộc Phân đoàn 2 Ni giới Giáo đoàn IV. Số lượng hành giả tham gia An cư là 63 vị gồm: 38 Tỳ-kheo-ni, 10 Thức-xoa, 9 Sa-di, 6 tập sự. Ban Chức sự: Thiền chủ: NT. Khoa Liên, Phó Thiền chủ kiêm Hóa chủ: NT. Vạn Liên, NS. Chiếu Liên: Phó Hóa chủ, NS. Kiến Liên: Trưởng ban Quản chúng, SC. Tùng Liên: Tri sự, SC. Mẫn Liên: Thư ký, SC. Tính Liên: Thủ quỹ. Ban Giáo thọ: HT. Giác Giới, HT. Giác Toàn, HT. Như Tín, HT. Giác Pháp, HT. Giác Nhân, TT. Minh Thành, TT. Đạt Đức, TT. Thiện Quý, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Minh Nghi, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên, NS. Tâm Tâm.

ACNDiem 18

6. Tịnh xá Ngọc Điểm (Bà Điểm, TP.HCM) thuộc Phân đoàn 1 Ni giới Giáo đoàn IV. Số lượng hành giả tham dự An cư tại chỗ là 49 vị (2 Ni trưởng, 2 Ni sư, 32 Tỳ-kheo-ni, 5 Thức-xoa, 6 Sa-di-ni, 2 tịnh nhơn). Ban Chức sự: NT. Thông Liên: Thiền chủ; NT. Thắng Liên: Phó Thiền chủ; NS. Liêm Liên: Hóa chủ; NS. Chánh Liên: Thủ quỹ; SC. Minh Liên: Thư ký. Ban Giáo thọ: HT. Giác Toàn, HT. Giác Pháp, HT. Minh Bửu, TT. Minh Thanh, TT. Quảng Thiện, ĐĐ. Giác Hoàng, NS. Tín Liên, NS. Tuệ Liên, SC. Tâm Tâm.

7. Tịnh xá Ngọc Trung (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) là điểm An cư của chư Ni Giáo đoàn III. Số lượng hành giả An cư là 50 vị (34 Tỳ-kheo-ni, 6 Thức-xoa, 6 Sa-di-ni, 4 tập sự) và 27 vị tùng Hạ (11 Tỳ-kheo-ni, 6 Thức-xoa, 6 Sa-di-ni, 4 tập sự). Ban Chứng minh: HT. Giác Hùng, HT. Giác Tần, HT. Giác Trí, HT. Giác Thành. Ban Giáo thọ: HT. Giác Phương, HT. Giác Trí, TT. Giác Duyên, TT. Giác Hành, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường, NT. Hiệp Liên, NT. Cảnh Liên, SC. Hiếu Liên, SC. Hòa Liên.    

Mùa An cư PL.2561 – DL.2017, Hệ phái có 7 Hạ trường tập trung. Ngoài ra, chư Tăng Ni Khất sĩ ở các tỉnh/ thành lớn cũng có tổ chức An cư và tụng giới chung tại tịnh xá lớn trong tỉnh.

Cầu mong đại chúng trong mùa An cư luôn an trú trong Chánh pháp và tăng trưởng Đạo lực.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan