CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm niệm của Phật tử về mùa an cư

NV9 CopyNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng, Ni!

Kính thưa chư vị Đạo hữu gần xa!

Chúng con xin đại diện cho quý Phật tử nói lên đôi dòng cảm niệm nhân ngày bế giảng khóa An cư Kiết hạ Phật lịch 2559 – Dương lịch 2015.

Kính bạch chư Tôn đức! Hàng cư sĩ áo trắng chúng con thật vô cùng hạnh phúc và có duyên sâu dày mới được gần gũi, hộ trì ngôi Tam Bảo, như đức Phật đã dạy:“Hạnh phúc thay được làm người, hạnh phúc thay nghe diệu pháp”. Trong ba tháng Hạ, được phụng sự và cúng dường phẩm thực đến chư Tôn đức Tăng Ni, để quý Ngài chuyên tâm tu học mà hướng đến đời sống phạm hạnh viên mãn là phước duyên thù thắng của hàng cư sĩ áo trắng chúng con. Đặc biệt hơn, trong thời gian này Hòa thượng trụ trì đã vì lòng bi mẫn nên tạo điều kiện cho Phật tử cận sự chúng con được tùng hạ thính pháp, văn kinh. Ôi, thật hạnh phúc biết bao! Khi chúng con được nếm dòng sữa pháp thật ngọt ngào, thơm tho, ý vị để giúp cho niềm tin Tam Bảo từ đó được lớn mạnh và kiên cố hơn. Điều diễm phúc hơn khi chúng con có được nhận thức chân chánh để khẳng định hướng đi đúng đắn cho mình, chứ không như hình ảnh “Con ngựa không cương, chiếc thuyền không lái”.

Được tiếp nhận tường tận lời dạy của đức Thế Tôn qua những bài kinh Trung Bộ do Hòa thượng viện chủ giảng dạy và truyền đạt, làm chúng con vô cùng hoan hỉ về hương vị Pháp bảo và cảm nhận được giá trị cao thượng của giáo pháp, vì luôn mang đến kết quả thiết thực, có khả năng hướng đến giác ngộ giải thoát. Cũng như các bài giảng đầy ý nghĩa để xây dựng đời sống phải lẽ của người cư sĩ bằng tri kiến chánh chơn mà chư Tôn đức giáo thọ đã trao truyền như những lời dạy sâu sắc của đức Tổ Sư trong Chơn Lý, và những giáo lý nền tảng như Ngũ Uẩn, Thập Nhị Nhân Duyên, Giới Định Tuệ đã giúp cho chúng con thấy rõ nguyên nhân sanh khởi khổ đau, con đường đoạn tận chúng. Giống như xuyên suốt trong 45 năm hoằng hoá độ sanh, đức Phật đã lặp lại rất nhiều lần trong các tạng kinh Nikaya và Ahàm: “Ta chỉ nói khổ và con đường diệt khổ”.

Bên cạnh việc học từ những lời dạy đầy từ ái của chư Tôn đức bằng khẩu giáo ở nơi lớp học, chúng con còn được học qua cử chỉ, hành động, uy nghi, nếp sống mang chất liệu từ bi, giải thoát bằng thân giáo của quý Ngài qua đời sống thường nhật. Chính hình ảnh của chư Tôn đức Tăng Ni hàng ngày đi lãnh cơm trong khuôn viên Tịnh xá đã gợi lên phần nào trong chúng con hình ảnh của đức Phật và Tăng đoàn, cũng như hình ảnh đức Tổ sư cùng đoàn Du Tăng Khất Sĩ khi xưa. Với nếp sống Tứ y pháp của người xuất gia, thật là nhẹ nhàng, thanh thản và giải thoát làm sao! Như con chim Thiên nga bay liệng giữa trời, thật tự do tự tại. Chúng con rất cảm kích, trân quý hình ảnh giản đơn, thanh bần ấy của chư Tôn đức, và nguyện sẽ cố gắng noi theo dấu chân giải thoát của quý Ngài. Qua lời đức Phật dạy: “Đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không”. Kính bạch quý Ngài! Chúng con biết rõ đời sống tại gia còn nhiều trói buộc nhưng chưa thể thoát ly được vì nhân duyên nghiệp quả, phước mỏng nghiệp dầy nên chưa đủ điều kiện để xuất gia giải thoát. Chúng con nguyện sẽ nỗ lực gieo trồng phước đức, duyên lành sâu dầy với ngôi Tam Bảo để cho phước báu tròn đầy, để có cơ hội sống đời phạm hạnh trong tương lai, để ngõ hầu đền đáp công ơn Phật, Tổ, Thầy đã giáo dưỡng.

Hàng Phật tử chúng con xin thành kính cảm tạ thâm ân của chư Tôn đức và chư vị giáo thọ sư đã không ngại đường xá xa xôi đến đây để giảng giải Phật pháp vì lợi ích lâu dài cho chúng con.

Chúng con thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho chư Tôn Hòa thượng chứng minh, chư vị giáo thọ sư cùng chư Tôn đức Tăng Ni, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ, Phật đạo chóng viên thành, và mãi là tàn cây đại thụ che mát cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường hướng đến bến bờ giải thoát.

Và chúng tôi xin chúc cho chư vị đạo hữu thân khỏe tâm an, vạn sự an lành, muôn điều phúc lạc và luôn tinh tấn phụng sự Tam Bảo đến ngày thành tựu đạo quả như ý nguyện.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

PT. Hồng Phước (TX. Ngọc Viên)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan