CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm niệm về Hòa thượng Giác Toàn

Thắm thoát ba tháng Hạ trôi qua, chúng con như những búp sen được thắm nhuần ân pháp của chư Tôn đức trên lộ trình giải thoát, giờ đây chúng con xin cúi đầu:

Kính lạy Tăng người thừa chí cả,

Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo mầu,

Từ bi hóa độ vô cầu,

Làm người mô phạm dẫn đầu chúng sanh.

Vâng ạ! Đó chính là Hòa thượng Giác Toàn, Ngài là bậc thầy tôn kính của hàng Ni chúng chúng con. Với gương mặt hiền từ, hoan hỷ, vị tha, Ngài không quản ngại nhiều Phật sự lại thêm tuổi lớn, cứ đều đặn nửa tháng hai kỳ, Ngài đến trường Hạ Ngọc Phú để giảng giải bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang. Bằng những lời pháp giản dị dễ hiểu, Ngài truyền trao cho hành giả an cư chúng con yếu pháp của chư Phật, Tổ, Thầy và những kinh nghiệm tu tập trong cuộc đời Ngài.

Bộ Chơn Lý gồm tất cả 69 quyển, quyển nào cũng đều có pháp học pháp hành. Là Tăng ni thuộc Hệ phái, chúng ta cần phải tìm hiểu sâu sắc về bộ Chơn Lý để áp dụng trong đời sống tu tập hàng ngày, nhân đó mà tâm tánh mau tỏ ngộ.

Ngài dạy: “Tổ thị hiện ra trong đời thành lập Hệ phái để cân bằng thời duyên, tôn chỉ của Tổ là “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”, chúng ta giữ gìn giới luật và y bát để tâm chúng ta được thanh tịnh, tâm thuần thục hiền lành không để các bất thiện pháp chi phối”.

Ngài như người cha hiền khả kính mong các con nhất là hàng nữ giới tu tập tâm tánh của mình cho ngoan hiền thuần khiết để tiến lên bậc Thánh. Ngài bảo: “Người ta gọi hiền Thánh chớ không ai gọi dữ Thánh bao giờ, cho nên chư Ni tân học phải cố gắng giữ gìn đức hạnh của mình sao cho thuần thục, nhẹ tham, nhẹ sân, nhẹ si”.

Lại nữa, tu phải tập tánh nhịn nhường, nhẫn chịu:

Nhịn nhường là giới đầu tiên,

Kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài.

Kẻ mong lìa bỏ trần ai,

Mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu…”.

Ngài cũng nhắc nhở: “Trong gia đình mà ông ra đạo ông, bà ra đạo bà, con cháu ra đạo con cháu thì gia đình an vui. Xã hội cũng vậy mà nhà đạo cũng vậy, điệu ra điệu, Sa-di ra Sa-di, Tỳ-kheo ra Tỳ-kheo, trò đúng vai trò, thầy đúng vai thầy, tất cả đều làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình. Bổn phận nào, vị trí nào phải chu toàn bổn phận vị trí ấy trong mọi lúc mọi nơi thì quý báu vô cùng”.

Lẽ tròn là chơn lý, dầu kẻ nào dốt học bậc nào mà hằng giữ sự tròn thì cũng thành công được” (Chơn Lý “Vũ Trụ Quan”).

Dù thời gian có xóa nhòa theo năm tháng nhưng những lời dạy quý báu của Ngài trong ba tháng An cư mãi là kim chỉ nam hướng dẫn chúng con trên bước đường tu học, dần dần trở nên những Tỳ-kheo-ni mô phạm trong tương lai.

Chúng con vô cùng quý kính Ngài, và xin cúi đầu đảnh lễ tri ân.

Trích " Kỷ yếu Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú - 2014"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan