CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm niệm về Hòa thượng Như Tín

ung-vo-so-truKinh Kim Cang là một phẩm trong bộ Đại Bát Nhã ghi lại cuộc đối thoại kỳ thú giữa Đức Phật và Trưởng lão Tu Bồ Đề thuyết minh lý vô ngã của các pháp, qua bài kệ:

Tất cả các pháp hữu vi như,

Giấc mơ, ảo thuật, bọt nước,

Ảnh tướng, sương mai, điện chớp,

Quan sát đúng, nó là vậy…

Kim Cang (Vajza) thuộc một loại đá quý, có khả năng phá hủy mọi thứ khác. Điều này dụ cho chúng ta có đủ trí tuệ sắc bén phá vỡ vô minh phiền não, nghiệp tập ngàn đời ngàn kiếp của chính mình.

Hòa thượng đã đặt ra những câu hỏi cho đại chúng như: “Tâm ở đâu? Ta từ đâu đến? Đến đây để làm gi? Rồi sẽ đi về đâu? v.v…”. Ngài nói rằng: “Tâm phi tiếu đàm ngoại, Phật thị trà phan trung” (Phật không ngoài ăn uống, tâm ngay nơi nói cười). Chính ngay nơi sự sinh hoạt bình nhật của mỗi người là diệu nghĩa thâm lý của Kinh Kim Cang, nên nói tướng do tâm sanh. Ta từ tâm đến, đến đây để thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, rồi đi về cõi Niết-bàn. Nên ai cũng có trách nhiệm. Tại sao? Để không lẩn quẩn trong sanh tử luân hồi. Ngài đã khéo lý giải để đại chúng khơi mở trí tuệ, nội tâm bình yên trước tứ tướng - thành, trụ, hoại, không, sống an lạc ngay thực tại hiện tiền “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”.

Trích "Kỷ yếu Hạ trường Ngọc Phú - 2014"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan