CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm tưởng ngày khai hạ

Trước khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, dưới làng khói hương ngào ngạt bay tỏa khắp ngôi đạo tràng Đại hùng Bảo điện Tịnh xá Ngọc Phương quyện lẫn màu vàng y thanh thoát, được nhuần hương đức hạnh ngát lừng của quý Ni sư và quý Sư cô, con hằng ghi tạc và nghiêng mình tưởng niệm đến công đức cao dày khó đám quên. Vì tiền đồ đạo pháp mà quý ngài không quản tuổi già sức yếu và chẳng nệ một chướng ngại nào trên bước đường đạo để khai mở Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương hôm nay.

HTToan1

Theo lời Phật dạy từ ngàn xưa, chư Tăng Ni sau những tháng ngày vân du hành đạo giáo hóa khắp nơi, mỗi năm vào đầu mùa hạ đều phải trở về Tòng Lâm cấm túc an cư, nương vào bậc cao đức trau dồi Tam vô Lậu học, thúc liễm thân tâm, tinh tấn tu hành, tọa Thiền nhập định để giới thân huệ mạng ngày càng được tăng trưởng hầu làm cơ sở giác ngộ giải thoát sanh tử luân hồi.

Ngày khai hạ được cử hành trọng thể trong không khí trang nghiêm thanh tịnh. Chư Ni chúng con vô cùng cảm kích trước sự chăm lo của Quý Ni trưởng, cùng sự hướng dẫn hỗ trợ đắc lực của quý Ni sư và quý Sư cô. Tuy cao niên sức yếu, nhưng với hạnh nguyện Bồ tát, muốn cho ngọn đèn Giáo pháp tỏ rạng, Giáo hội trùng quang, đạo pháp huy hoàng, nhân sanh lợi lạc, quý Ngài cũng không nề hà và không bao giờ nhàm mỏi. Ôi! Công đức vô lượng vô biên, vô bờ bến, thật đáng cho chúng con kính ngưỡng. Con xin nguyện với lòng, tinh tấn cần tu, trau giồi trí đức, trưởng dưỡng đạo tâm, hầu đền đáp phần nào công ơn quý Ngài trong muôn một.

“Con hiếu hạnh nên gặp ngay đường cả,

Gặp bạn hiền Thầy sáng, dắt dìu con.

Con gắng tu cho đạo quả vuông tròn,

Hầu đáp nghĩa công sanh thành cha mẹ,

Và ơn dạy của Thầy khuyên cặn kẻ.

Ân đàn na, ân tín chủ nhiều công,

Ân bao la khắp thế giới đại đồng,

Ân vạn loại và chúng sanh muôn một”.

Cuối cùng con thành tâm ngưỡng nguyện Phật ân gia hộ quý Ngài được pháp thể khinh an, hoằng dương Chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai sang bờ giác.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan