CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm tưởng về mùa Hạ

hocphap1Mỗi năm, xuân qua hạ về là đến ngày An cư Kiết Hạ. Tại Tổ đình Ngọc Phương, cứ mỗi mùa An cư, chư Ni ở khắp mọi nơi lại trở về để nhập Hạ trong ba tháng để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức.

Chúng con rất vui được đầy đủ duyên lành hội tụ về đây để tu tập. Mỗi ngày chúng con vừa học giáo pháp vừa thực tập. Chư Tôn đức Tăng và quý Ni trưởng, Ni sư cùng các vị giảng sư về trường Hạ chỉ dạy giáo lý, kinh nghiệm tu tập cho Ni chúng. Chúng con thật vô cùng cảm động và biết ơn các Ngài, vì đạo pháp vì hàng hậu học mà quý Ngài đã không ngại đường sá xa xôi trở về đây giảng dạy sách tấn chúng con trong trường Giới Luật. Mỗi bước đi, mỗi lời nói đến kiến thức Phật pháp của chúng con đều được quý Ngài răn nhắc, dạy dỗ cẩn thận. Đó là bài học tu tập nền tảng cho chúng con bước tiếp lên hàng xuất gia bình đẳng. Mặc dù tuổi đời lẫn tuổi đạo còn quá nhỏ, sự nhận thức hiểu biết Phật Pháp còn thiếu kém, nhưng chúng con vẫn thường xuyên cố gắng học và theo thời khoá tu của trường Hạ. Chúng con không sao tránh khỏi những sai sót từ lời nói và việc làm nên luôn làm quý Ngài bận tâm nhắc nhở để chúng con học hỏi thêm kinh nghiệm áp dụng trong tu tập hằng ngày.

Thời gian qua mau, chúng con không còn nhiều thời gian được gần gũi quý Ni trưởng, Ni sư nữa, nhưng chúng con vẫn không sao quên được những lời chỉ dạy, răn nhắc, sách tấn của quý Ngài. Chúng con vẫn thường được nghe quý Ni Trưởng nhắc nhở:

Mỗi người mỗi nước mỗi non,

Bước vào cửa đạo như con một nhà.

Thật vậy! Tuy rằng ngàn dặm xa xôi, kẻ Bắc người Nam chư từng gặp gỡ nhưng khi chúng con đầy đủ nhân duyên, căn lành hội tụ được xuất gia tu học trong ngôi nhà hoà hợp Tăng-già Khất Sĩ Việt Nam, chúng con đều trở thành con một nhà, sống chung tu học trong giáo pháp. Đức Phật đã dạy pháp Lục hoà:

Thân cùng nhau hoà hiệp ở chung,

Miệng không tranh đua cãi lẫy.

Ý ưa nhau không trái nghịch,

Giới luật đồng cùng nhau tu theo.

Kiến thức riêng chỉ dạy cho nhau,

Tứ sự chia đồng với nhau.

Vâng theo lời Đức Phật dạy, nên giờ đây hàng đệ tử chúng con sẽ cố gắng học hỏi trau dồi đạo đức, sửa đổi thân tâm, gắng lo tu học để đền đáp công ơn của quý Ngài đã chỉ dạy sách tấn chúng con trong thời gian qua.

Lời cuối cùng chúng con xin kính chúc quý Ni trưởng, quý Ni sư, Sư cô một mùa An cư nhiều sức khoẻ, vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan