CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chùm thơ mùa An cư

Tụng kinh

Khi nghe kiểng lệnh,

Đại chúng như in,

Trang nghiêm Phật điện,

Cả thảy tụng kinh.

Khẩu hòa đồng thinh,

Tam nghiệp thanh tịnh,

Nguyện cầu pháp giới,

Chúng sanh an bình.

Tọa thiền

Kiểng lệnh ngân vang,

Chư Ni đạo tràng,

Sẵn sàng nghiêm tịnh,

Thứ lớp hòa mình.

Đi vào ổn định,

Kiểng lệnh lần hai,

An bày thiền tọa,

Sáng tỏ đạo màu.

Ngọ thời

Cúng dường thọ trai,

Bình bát an bày,

Hội chúng thẳng hàng,

Nhiếp tâm cầu nguyện.

Chánh pháp luân chuyển,

Thiện tín hiện tiền,

Cùng trong pháp giới,

Sanh chúng bình yên.

Kinh hành

Từng bước chánh niệm,

Thúc liễm oai nghi,

Đứng đi thanh nhẹ,

Thân tâm mát mẻ.

Nối gót hành trì,

Thể hiện từ bi,

Sân si đều dứt,

Tâm thức trọn lành.

Học pháp

Nghe học Chánh pháp,

Căn duyên phù hợp,

Nhiếp thọ lãnh thâu,

Chánh ý nhiệm màu.

Chư Tôn truyền đạt,

Cùng nhau ghi tạc,

Tinh tấn tu hành,

Phát sanh trí tuệ.

Đọc Chơn Lý

Đức Tổ sư cô đọng,

Bộ Chơn Lý đại đồng,

Gồm Tam tạng dung thông,

Khơi lại dòng Chánh pháp.

Tùy cơ duyên thuận hạp,

Lãnh thọ pháp nhiệm màu,

Khắp thế giới Á Âu,

Đồng cùng nhau tu tập.

"Kỷ yếu Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú - 2014"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan