CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chung vui mùa Hạ

Mỗi người mỗi tỉnh về đây,

Cùng nhau tu học dựng xây đạo tình.

Ngọc Phương một cõi thanh bình,

Trung tâm Ni giới Tổ đình là đây.

Vào mùa Kiết Hạ vui thay,

Chư Ni các tỉnh về đây tu hành.

Sơn khê đến các thị thành,

Nơi nào cũng có vài hành giả tu.

Tuỳ theo giới phẩm hoà nhu,

Hạ nào cũng có người tu các miền.

Thậm thâm pháp Phật vô biên,

Sáng chiều tinh tấn cần chuyên học hành.

Tụng kinh, niệm Phật tâm thanh,

Kinh hành thiền toạ huệ sanh tâm hiền.

Chư Ni hạ lạp cao niên,

Chuyên cần tu học động viên các trò.

Hạ trường phải tính phải lo,

Nào là ăn học mong cho hoàn thành.

Biết bao nhiêu chuyện phát sanh,

Phải lo giải quyết để thanh cõi lòng.

Để cho tâm được sạch trong,

Mai này mãn Hạ thong dong trọn lành.

An cư trí tuệ phát sanh,

Ân tình ba tháng cơm canh tu hành.

Thân tâm an lạc tịnh thanh,

Hẹn mùa Hạ tới tu hành cùng nhau.

Hạ này cho đến Hạ sau,

Luôn luôn gặp lại cùng nhau tu hành.

Đạo thiền không có phân tranh,

Mọi điều đồng đẳng tịnh thanh an bình.

Nguyện cầu cho cả chúng sinh,

Cùng nhau học pháp sửa mình tiến thân.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan