CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

CLB Tấm lòng vàng - An Khê cúng dường trường Hạ Ni giới GĐ III

Y theo Tỳ Ni luật Tạng, hằng năm cứ mỗi độ hè về, những cơn mưa bắt đầu nhỏ hạt là báo hiệu mùa An cư của hàng Tăng sĩ đã về. Trên khắp đất nước Việt Nam từ các nơi xa xôi hẻo lánh, từ thôn quê đến thành thị, các tòng lâm thiền viện chư Tăng Ni đều An cư Kiết hạ đã trở thành nếp từ ngàn xưa theo lời Phật dạy.

Vì ý thức trách nhiệm đối với đạo pháp, vì cảm mến đức độ của c Tôn đức Ni GĐIII Hệ phái Khất sĩ lo tu học trong ba tháng, vì mong muốn tạo được cơ hội cho các thiện nguyện viên gieo duyên lành với Tam bảo ngỏ hầu tạo chút ít công đức làm tư lương cho con đường hành thiện của mình, sáng ngày 21/05 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 16/06/2017), CLB Tấm lòng vàng chi nhánh An Khê đã cùng nhau quay về công quả và dâng cúng 1 buổi ngọ trai cho gần 70 hành giả tại Hạ trường TX. Ngọc Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Buổi cúng dường trai nghi trong mùa an cư được tổ chức rất trang nghiêm thanh tịnh, tứ chúng đồng tu tụng niệm, hồi huớng cho Phật tử và những Thiện nguyện viên và cho tất cả mọi chúng sanh trong khắp pháp giới, đời đời được gặp chánh pháp, để tiến tu cho đến ngày giác ngộ và giải thoát.

Chúng con cung kính tri ân chư Tôn thiền đ ức tổ chức những mùa an cư hằng năm, đem tâm từ bi hỷ xả cao thượng trao truyền ngọn đuốc Phật pháp vi diệu. Các Ngài đã tạo duyên lành cho hàng tại gia chúng con được học hiểu sự lợi ích thực tế của công đức và phước đức, có thể áp dụng vào cuộc sống hằng ngày. Ngưỡng nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ chánh pháp trường tồn, chúng sanh dị độ.

Hình ảnh chư Tôn thiền đức Tăng, Ni kham nhẫn với những khó khăn trong cuộc sống để duy trì lối sống nghiêm tịnh nơi chốn thiền môn. Chư Tăng, Ni giữ gìn tịnh giới với truyền thống An cư kiết hạ tốt đẹp nhắc nhở người hộ trì Tam bảo về trách nhiệm ngoại duyên hỗ trợ cho Phật pháp của mình.

Xin giới thiệu hình ảnh buổi sinh hoạt:

TLV AnKhe 3

TLV AnKhe 1

TLV AnKhe 4

TLV AnKhe 5

TLV AnKhe 7

TLV AnKhe 8

TLV AnKhe 10

TLV AnKhe 11

TLV AnKhe 12

TLV AnKhe 14

TLV AnKhe 15

TLV AnKhe 17

TLV AnKhe 19

TLV AnKhe 20

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan